Logotyp Patientskadenämnden
484x174_lagbok.jpg

Juridik

Bestämmelserna om rätt till patientskadeersättning och om Patientskadenämnden finns i patientskadelagen. Lagen innehåller en detaljerad reglering av i vilka situationer en patient har rätt till ersättning enligt lagen. Lagen uppdrar åt Patientförsäkringsföreningen att upprätthålla och bekosta Patientskadenämnden.

expand indicator

Patientskadelagen

Patientskadelag (1996:799) 

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring).

2 § Med patient jämställs i denna lag den som frivilligt deltar som försöksperson i medicinsk forskning eller som donerar organ eller annat biologiskt material för transplantation eller annat medicinskt ändamål.

3 § Lagen gäller endast skador som har uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige.

4 § Rätten till patientskadeersättning får inskränkas endast på grund av omständighet som har inträffat efter skadehändelsen och som enligt försäkringsavtalslagen (2005:104) kan medföra begränsning av försäkringsgivarens skyldighet att utge försäkringsbelopp. Lag (2005:118).

5 § I denna lag avses med

hälso- och sjukvård: sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar,  lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar eller lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter, annan liknande medicinsk verksamhet samt verksamhet inom detaljhandeln med läkemedel och sådan verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, allt under förutsättning att det är fråga om verksamhet som utövas av personal som omfattas av 1 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659),
vårdgivare: statlig myndighet, region eller kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för (offentlig verksamhet) samt enskild som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare). Lag (2021:364).

Rätten till patientskadeersättning

6 § Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av

1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt,
2. fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav,
3. felaktig diagnostisering,
4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd,
5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning, eller
6. förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

Vid prövning av rätt till ersättning enligt första stycket 1 och 3 skall den handlingsnorm tillämpas som gäller för en erfaren specialist eller annan erfaren yrkesutövare inom området.

Rätt till ersättning enligt första stycket 4 är utesluten i de fall omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn skall därvid tas till arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infektionen.

Undantag från rätten till patientskadeersättning

7 § Patientskadeersättning lämnas inte om
1. skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet, eller
2. skadan orsakats av läkemedel i annat fall än som avses i 6 § första stycket 6.

Hur patientskadeersättningen bestäms

8 § Patientskadeersättning bestäms enligt 5 kap. 1-5 §§ och 6 kap. 1 och 3 §§ skadeståndslagen (1972:207) med de begränsningar som anges i 9-11 §§ denna lag. Lag (2010:668).

9 § När patientskadeersättning bestäms avräknas ett belopp om en tjugondedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller när ersättningen bestäms. Lag (2010:1265).

10 § Patientskadeersättning är för varje skadehändelse begränsad till högst 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller när ersättningen bestäms. För varje skadad patient lämnas dock för varje skadehändelse patientskadeersättning med högst 200 gånger detta prisbasbelopp.

De belopp som anges i första stycket innefattar inte ränta eller ersättning för rättegångskostnader. Lag (2010:1265).

11 § Om det ansvarighetsbelopp som gäller enligt 10 § första stycket första meningen inte räcker till gottgörelse åt dem som är berättigade till ersättning, nedsätts deras ersättningar med samma kvotdel för var och en.

Kan det efter inträffat skadefall befaras att nedsättning enligt första stycket fordras, kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordna att ersättning tills vidare skall lämnas endast med viss kvotdel.

Försäkringsskyldighet m.m.

12 § Vårdgivare skall ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av denna lag. Bedrivs verksamheten av privat vårdgivare efter avtal med offentlig vårdgivare, är det den offentlige vårdgivaren som skall ha försäkringen.

13 § Patientskadeersättningen utges av försäkringsgivaren. Om flera patientförsäkringar täcker samma skada, svarar försäkringsgivarna solidariskt för ersättningen. Försäkringsgivarna skall i sådant fall sinsemellan ta lika del i ersättningsansvaret.

14 § Saknas patientförsäkring, svarar de försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen enligt 15 § solidariskt för den patientskadeersättning som skulle ha lämnats, om en patientförsäkring hade funnits. Föreningen företräder i sådant fall försäkringsgivarna.

Försäkringsgivarnas inbördes ersättningsansvar fördelas efter förhållandet mellan beloppen av de premier för patientförsäkring som för var och en av dem belöper på närmast föregående kalenderår.

Patientförsäkringsförening

15 § De försäkringsgivare som meddelar patientförsäkring skall ingå i en patientförsäkringsförening.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer stadgar för föreningen.

Patientförsäkringsavgift

16 § Patientförsäkringsföreningen har rätt till gottgörelse (patientförsäkringsavgift) av vårdgivare för den tid vårdgivaren saknat försäkring enligt denna lag.

Patientförsäkringsavgift får högst tas ut med ett belopp som för år räknat motsvarar femton procent av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller när avgiften bestäms. Om det belopp som motsvarar två gånger den årliga försäkringspremie som gäller för vårdgivare i motsvarande kategori när avgiften bestäms är högre, får avgiften i stället beräknas på grundval av detta belopp. Lag (2010:1265).

Patientskadenämnd

17 § De försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen skall tillsammans upprätthålla och bekosta en patientskadenämnd. I nämnden skall det ingå företrädare för patienternas intressen. Ytterligare föreskrifter om nämndens sammansättning lämnas av regeringen som också skall godkänna nämndens arbetsordning.

Nämnden skall på begäran av patient eller annan skadelidande, vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol yttra sig över ersättningsfall.

17 a §/Träder i kraft I:2015-01-01/ En patient eller annan skadelidande som vill inhämta ett yttrande från Patientskadenämnden ska begära det senast ett år från det att han eller hon fick del av försäkringsgivarens slutliga ställningstagande till ersättningsanspråket. Lag (2013:1091).

Skadestånd

18 § Trots att patientskadeersättning kan lämnas enligt denna lag får den skadelidande i stället kräva skadestånd enligt vad som gäller därom.

19 § Den som har utgett skadestånd med anledning av skada som avses i denna lag inträder intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till patientskadeersättning. Detta gäller dock inte om patientskadeersättningen skulle ha kunnat krävas tillbaka av den skadeståndsskyldige enligt 20 § första stycket.

Återkrav

20 § Har patientskadeersättning lämnats för en skada som vållats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, inträder försäkringsgivaren intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd.

Om patientskadeersättning har betalats för en skada som omfattas av produktansvarslagen (1992:18), inträder försäkringsgivaren intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd enligt den lagen.

Omfattas en skada av trafikförsäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410) och har patientskadeersättning lämnats för skadan, inträder försäkringsgivaren intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till trafikskadeersättning.

21 § Har patientskadeersättning lämnats enligt 14 § första stycket, får ersättningen krävas tillbaka från den vårdgivare som varit skyldig att teckna patientförsäkring. Patientförsäkringsföreningen företräder i sådant fall försäkringsgivarna.

22 § En vårdgivare som har krävts på belopp enligt 21 § inträder intill det utgivna beloppet i den rätt som enligt 20 § som tillkommer försäkringsgivaren.

Preskription

23 § /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Den som vill ha patientskadeersättning enligt denna lag förlorar rätten därtill, om han inte väcker talan inom tre år från det han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

Har den som vill ha ersättning anmält skadan hos vårdgivaren eller försäkringsgivaren inom den tid som angetts i första stycket, har han alltid sex månader på sig att väcka talan sedan han fått del av försäkringsgivarens slutliga ställningstagande i ärendet.

Vad som sägs i andra stycket om försäkringsgivaren skall, i fall som avses i 14 § första stycket, gälla patientförsäkringsföreningen.

23 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Den som vill ha ersättning enligt denna lag måste väcka talan inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades. Om den skadelidande begär omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207), får talan dock väckas inom tre år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet inträdde.

Om den som vill ha ersättning har anmält skadan till vårdgivaren eller försäkringsgivaren inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att han eller hon fick del av försäkringsgivarens slutliga ställningstagande till anspråket.

Vid återkrav mellan försäkringsgivare och vid återkrav mot en vårdgivare enligt 21 § är fristen att väcka talan alltid minst ett år från den betalning som grundar återkravet.

I fråga om premiekrav och krav på patientförsäkringsavgift tillämpas preskriptionslagen (1981:130). Lag (2013:1091).

24 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ En talan får väckas efter den tid som anges i 23 § första stycket endast om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om den skadelidande har varit förhindrad att framställa anspråket i tid. Lag (2013:1091).

25 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Om talan inte väcks enligt 23 eller 24 §, går rätten till ersättning förlorad.

I förhållanden mellan försäkringsgivare får annat avtalas om preskription än vad som följer av denna lag. Lag (2013:1091).

26 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Det som sägs om försäkringsgivare i 23 § andra och tredje styckena samt i 25 § andra stycket ska i ett fall som avses i 14 § första stycket gälla Patientförsäkringsföreningen. Lag (2013:1091).

Övergångsbestämmelser

2013:1091 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. 2. Äldre bestämmelser gäller för en fordran som beror på en skada, om skadan har orsakats före ikraftträdandet. För en fordran som inte beror på en skada tillämpas inte de nya bestämmelserna, om avtalet om patientförsäkring har ingåtts före ikraftträdandet och inte förnyats därefter. 3. 17 a § tillämpas endast vid ersättningsanspråk till följd av en skada som har orsakats efter ikraftträdandet.

2018:746 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. 2. Den nya bestämmelsen ska tillämpas på försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan begär från och med ikraftträdandet. 

Kommentar till Patientskadelagen

Om du vill läsa mer om Patientskadelagen finns en kommentar till denna. Du kan läsa boken som e-bok här. Om du vill beställa boken i pappersformat kan du kontakta PFF.

expand indicator

Förordningen

En förordning om Patientskadenämnden föreskriver hur nämnden ska vara sammansatt och anger beslutsreglerna i nämnden.

Förordning (2018:26) om Patientskadenämnden
Trädde ikraft den 15 mars 2018.

1 § Patientskadenämnden, som är den patientskadenämnd som avses i 17 § patientskadelagen (1996:799), består av ordföranden och sex andra ledamöter. Nämndens ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska tre företräda patienternas intressen, en vara medicinskt sakkunnig, en vara väl förtrogen med personskadereglering hos försäkringsgivare (försäkringsgivarledamot) och en ha särskild kunskap om verksamhet som rör hälso- och sjukvård.

Det ska finnas en eller flera ersättare för ordföranden och övriga ledamöter. En sådan ersättare ska uppfylla samma krav som den ledamot som ska ersättas.

Utöver vad som sägs i första stycket får nämnden, när det finns skäl att förstärka nämnden med medicinsk sakkunskap, besluta att ytterligare en person med sådan kunskap ska ingå i nämnden som särskild ledamot.

2 § Patientskadenämndens ordförande, andra ledamöter och ersättare för dessa utses av regeringen. Försäkringsgivarledamoten och hans eller hennes ersättare utses dock av Patientförsäkringsföreningen. Samtliga ledamöter och ersättare ska utses för en tid av längst fyra år.

3 § Patientskadenämnden är beslutsför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Minst två av ledamöterna ska vara sådana som utsetts att företräda patienternas intressen.

Som nämndens beslut gäller den mening som omfattats av mer än hälften av antalet ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ordföranden får ensam besluta i ärenden som är av enkel beskaffenhet. Ärenden som är av principiell betydelse eller som annars är av större vikt ska dock alltid avgöras av nämnden.

expand indicator

Arbetsordningen

Arbetsordningen för Patientskadenämnden, som regeringen godkänt, ger närmare anvisningar om vilka frågor nämnden får pröva och formerna för nämndens arbete.

Denna arbetsordning för Patientskadenämnden trädde ikraft den 15 mars 2018.

1 § Patientskadenämnden ska avge rådgivande yttranden över ersättningsfall enligt 17 § andra stycket patientskadelagen (1996:799). Nämnden ska verka för en enhetlig tillämpning av patientskadelagens bestämmelser om patientskadeersättning.

Nämnden får även avge yttranden i ersättningsfall som avser en skada som inträffat före patientskadelagens ikraftträdande och där fråga är om tillämpning av ersättningsbestämmelserna för patientförsäkring vid behandlingsskada (patientförsäkringen). I sådana ärenden ska bestämmelserna i förordningen (2018:26) om Patientskadenämnden tillämpas, dock med den avvikelsen avseende beslutsförhet att vid lika röstetal ska den mening gälla som är förmånligast för patienten.

Det som i denna arbetsordning sägs om en patient gäller även annan skadelidande och det som sägs om en försäkringsgivare gäller, i de fall som avses i 14 § första stycket patientskadelagen, även Patientförsäkringsföreningen.

2 § I sådana ärenden som avses i 1 § får Patientskadenämnden även yttra sig över skadeståndsrättsliga krav från patienten.

3 § Ordföranden bestämmer om handläggning och föredragning av ärenden i nämnden.

Vid nämndens sammanträden ska föras protokoll. Protokollet ska justeras av sammanträdets ordförande.

Ärenden i vilka ordföranden ensam har beslutat, ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

4 § Endast ledamöter och ersättare som har kallats att träda i en ledamots ställe har rätt att delta i Patientskadenämndens beslut. Annan ersättare har dock alltid rätt att vara närvarande vid nämndens sammanträde och får då delta i överläggning.

5 § Patientskadenämndens yttranden ska vara skriftliga. Om skiljaktig mening har förekommit, ska uppgift om detta lämnas särskilt i yttrandet.

Ett yttrande ska vara kostnadsfritt och ska av nämnden översändas till patienten och försäkringsgivaren eller i förekommande fall till den vårdgivare eller domstol som har begärt det.

6 § Förfarandet i Patientskadenämnden ska vara skriftligt. Om det bedöms vara till fördel för utredningen av ett ärende får dock nämnden eller ordföranden besluta att en patient eller en sakkunnig ska höras muntligen.

7 § Försäkringsgivaren ser till att de ärenden som Patientskadenämnden ska yttra sig över är tillräckligt utredda samt upprättar för varje ärende en särskild promemoria som sammanfattar patientens och försäkringsgivarens ståndpunkter och de omständigheter som är relevanta för nämndens prövning av ärendet. Vad som sägs i första stycket gäller inte när domstol begärt att Patientskadenämnden ska yttra sig.

Försäkringsgivaren bereder nämndens ordförande och sekreterare möjlighet att ta del av hela skadeakten.

Patienten har rätt att få del av samtliga handlingar som ligger till grund för nämndens beslut i ärendet.

8 § Patientskadenämnden eller ordföranden får

1. begära att en försäkringsgivare kompletterar utredningen i ett ärende, och

2. i ärenden där det krävs särskild fackkunskap inhämta utlåtande från en sakkunnig som inte är ledamot eller ersättare i nämnden.

9 § Bestämmelserna om jäv i 11 § förvaltningslagen (1986:223)* ska tillämpas vid Patientskadenämndens handläggning av ärenden. Dessa bestämmelser ska även gälla sådana sakkunniga som avses i 8 § 2. Vidare får försäkringsgivarledamot som är anställd hos en försäkringsgivare inte delta i handläggningen av ett ärende som rör den försäkringsgivaren.

Patientskadenämnden ska träffa överenskommelse om tystnadsplikt med den som deltar i Patientskadenämndens verksamhet.

10 § Patientförsäkringsföreningen, som har det ekonomiska ansvaret för Patientskadenämnden,

1. upprättar verksamhetsplan och budget för nämndens arbete,

2. fastställer arvoden och andra ersättningar till nämndens ordförande och andra ledamöter samt till andra som medverkar i nämndarbetet,

3. ställer sekreterare till nämndens förfogande och tillhandahåller nämnden administrativ och annan service, och

4. framställer statistik över Patientskadenämndens ärendehantering samt publicerar yttranden som kan vara vägledande för tolkningen och tillämpningen av patientskadelagen eller som annars är av intresse för hälso- och sjukvårdens skadeförebyggande arbete.

 

*Förvaltningslagen har ändrats men inte nämndens arbetsordning. Korrekt hänvisning är till bestämmelserna om jäv i 16 § förvaltningslagen (2017:900)

expand indicator

Nämndens praxis

Patientskadenämnden publicerar vägledande referat för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadelagen. Referaten är ärenden som har behandlats i nämnden. Dessa referat kan du hitta i vår sökfunktion. 

expand indicator

Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Enligt lag (2021:363) om estetiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar gäller patientskadelagen när dessa ingrepp och behandlingar utförs.

Du kan läsa lagen i sin helhet här.

På vår hemsida finns också en artikel om denna relativt nya lagstiftning, som du hittar här. 

expand indicator

Information till vårdgivare

Som vårdgivare bör du känna till detta om patientförsäkringen

 

Enligt patientskadelagen är alla vårdgivare i Sverige skyldiga att ha en patientförsäkring. Försäkringen fungerar som ett ekonomiskt skydd för den som drabbats av en patientskada i samband med hälso- och sjukvård. Huvudprincipen för rätt till ersättning är att det uppkommit en skada som hade kunnat undvikas. Det innebär, vilket är viktigt att betona, att ingen behöver ha gjort något fel. Förutsättningen för ersättning och vilka typer av skador det gäller framgår av patientskadelagen - läs mer under rubriken ”Patientskador”.

 

Patientförsäkringen

Det finns flera försäkringsbolag hos vilka patientförsäkring kan tecknas. Det ojämförligt största är Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) som försäkrar landets alla regionfinansierade vårdgivare. När det gäller privata vårdgivare har dessa vanligtvis patientförsäkringen hos andra försäkringsbolag.

 

Du som vårdgivare har informationsskyldighet

När en patient drabbats av en skada i vården är du som vårdgivare skyldig att informera om möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (3 kap 8 § första stycket 6 patientsäkerhetslagen (2010:659)).

Det är viktigt att patienten får reda på hos vilket försäkringsbolag patientförsäkringen är tecknad och hur skadeanmälan görs. När patienten anmält skadan till försäkringsbolaget utreder bolaget ärendet och bedömer om patienten har rätt till patientskadeersättning.

För att kunna informera patienterna behöver du som vårdgivare ha viss kunskap om patientförsäkringen. Nedan beskrivs de skadetyper som kan ge rätt till patientskadeersättning.

 

Patientskador

Det finns enligt patientskadelagen (1996:799) sex olika slag av patientskador: behandlingsskada, materialskada, diagnosskada, infektionsskada, olycksfallsskada och medicineringsskada.

 

Behandlingsskada

Med behandlingsskada avses en skada som är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. En förutsättning för ersättning är att skadan hade kunnat undvikas. Vid bedömningen prövas inte om något fel har begåtts utan endast frågan om undvikbarhet. I första hand görs en bedömning av om det förfarande som valts, exempelvis en operationsmetod, hade kunnat utföras på något annat sätt som inneburit att skadan undvikits. I andra hand görs en bedömning av om skadan hade kunnat undvikas genom ett annat tillgängligt förfarande, exempelvis en annan operationsmetod. Bedömningen sker i efterhand genom ett så kallat facitresonemang med den kunskap som då finns.

 

Materialskada

En materialskada föreligger om skadan är orsakad av fel på en medicinteknisk produkt eller annan sjukvårdsutrustning som exempelvis apparater, instrument, redskap eller andra hjälpmedel inom hälso- och sjukvården. Även felaktig hantering av sådana produkter kan vara en materialskada, exempelvis om vårdpersonalen inte har följt bruksanvisningen.

 

Diagnosskada

När symtom missats eller tolkats felaktigt kan detta leda till att vård inte sätts in i tid eller att vården får fel inriktning. Det räcker dock inte att diagnosen är felaktig. Dessutom måste det ha uppkommit en merskada för att ersättning ska kunna lämnas. Detta är exempelvis fallet när felaktig eller fördröjd diagnos inneburit en försämring av grundsjukdomen eller merskada av annat slag har orsakats. Vid diagnosskador används inte, som vid behandlingsskador, något facitresonemang. I stället är det diagnostidpunkten som är avgörande vid bedömningen.

 

Infektionsskada

Om en infektion bedöms vara överförd från vårdens sida görs en skälighetsbedömning där man tar ställning till om skadan ska tålas utan ersättning eller inte. Ju allvarligare grundsjukdomen är desto större komplikationer får patienten tåla utan rätt till ersättning. Vid ökad risk för infektion är möjligheten till ersättning mindre. Ersättning kan alltså lämnas i de fall där det råder ett större missförhållande mellan grundsjukdomen och skadan på grund av infektionen. Ersättning kan även lämnas i de fall då skadan kunnat undvikas.

 

Olycksfallsskada

Ersättning för skada på grund av olycksfall kan lämnas om olycksfallet har samband med de speciella risker som kan uppkomma i vårdsituationen. Ett olycksfall som lika gärna hade kunnat inträffa på vilken annan plats som helst, exempelvis i hemmet, ger inte rätt till ersättning. En förhöjd olycksfallsrisk kan föreligga när en patient är omtöcknad efter en operation eller är dement. Vårdpersonalen har exempelvis inte satt upp sänggrindarna på patientens säng eller inte ledsagat patienten vid toalettbesök trots att detta borde ha skett. Om vårdpersonalen inte beaktat sådana förhållanden tillräckligt och ett olycksfall inträffat kan det vara fråga om en olycksfallsskada.

Till olycksfallsskadorna hör även skador vid sjuktransport och skador vid brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning.

 

Medicineringsskada

Vissa skador som har samband med läkemedelshantering kan ersättas som en patientskada. Detta gäller när läkemedel har förskrivits eller lämnats ut i strid med föreskrifter eller anvisningar. Det kan exempelvis handla om att dosering varit felaktig eller att det funnits kontraindikation mot att sätta in ett läkemedel. Det kan också vara fråga om att fel läkemedel av misstag expedierats på apotek. Biverkningar av läkemedel ersätts däremot inte genom patientförsäkringen utan hanteras av Läkemedelsförsäkringen.

 

Patientskadenämnden

Om en patient inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut i ett ärende om patientskada, kan patienten begära prövning i Patientskadenämnden. Nämnden verkar för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadelagens regler om patientskadeersättning. Prövningen i Patientskadenämnden är kostnadsfri. Nämndens beslut är rådgivande men försäkringsbolaget, som fattar slutligt beslut i ärendet, följer regelmässigt det nämnden beslutat. Är patienten inte nöjd med försäkringsbolagets slutliga beslut finns möjligheten att vända sig till domstol.

 

Patientförsäkringsföreningen

De försäkringsbolag som meddelar patientförsäkring ingår i Patientförsäkringsföreningen. Om en vårdgivare inte har tecknat patientförsäkring kan en patient anmäla sin skada till Patientförsäkringsföreningen. Det ger patienten samma möjligheter till ersättning som om vårdgivaren hade haft en patientförsäkring.

Patientförsäkringsföreningen har rätt att i efterhand återkräva utbetald ersättning av den oförsäkrade vårdgivaren. En oförsäkrad vårdgivare får också betala en så kallad patientförsäkringsavgift till Patientförsäkringsföreningen för den tid som försäkring saknats. Det är viktigt att du som vårdgivare läser försäkringsvillkoren och tar del av eventuella förändringar så att du hela tiden har ett fullgott försäkringsskydd.

Det är du som vårdgivare som ska kunna visa att du har patientförsäkring tecknad, annars kan du debiteras patientförsäkringsavgift 10 år bakåt i tiden. Ett tips är därför att alltid spara försäkringsbreven.

Mer information om patientförsäkringsföreningen hittar du här:

www.pff.se

 

Vill du sprida denna information vidare?

Här finns den ovanstående informationen samlad i ett informationsblad, fram- och baksida på en a4-sida.

Information till vårdgivare - pdf

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter