Ditt ärende

Du som har ett ärende hos Patientskadenämnden har fått en bekräftelse skickad hem till dig. Av bekräftelsen framgår ditt ärendenummer och vem som är din handläggare.

Har du inte fått någon bekräftelse ligger ärendet troligen kvar hos patientförsäkringsbolaget som arbetar med att upprätta det PM som ska sändas in till Patientskadenämnden.

              

        

Ärendet kommer till nämndens kansli

När ditt ärende har kommit till Patientskadenämndens kansli får du ett brev av oss som bekräftar detta. Det innebär att försäkringsbolaget tidigare har sammanfattat ditt ärende i ett PM som tillsammans med bilagor har skickats till dig. I samband med detta har du fått möjlighet att lämna synpunkter på innehållet och lägga till nytt material.

När ärendet kommer in till kansliet får vi PM:et med bilagor samt eventuella kompletteringar du har gjort. Vi får även tillgång till bolagets skadeakt, det vill säga alla handlingar som hör till ditt ärende. Ärendena behandlas i turordning vartefter de kommer till kansliet.

Du kan komplettera ärendet även när det har skickats in till nämnden. Om kompletteringar skickas in kan ärendet komma att återföras till försäkringsbolaget för ett nytt ställningstagande. En komplettering i sent skede kan därför fördröja ärendet.

Ärendet behandlas i nämnden

Ditt ärende tas upp vid ett sammanträde i Patientskadenämnden. Före sammanträdet får nämndens ledamöter alla handlingar och läser in sig på ditt ärende. Handlingarna är PM:et med bilagor och de eventuella tillägg som kommit in.

På sammanträdet föredrar en jurist från nämndens kansli ditt ärende för nämnden. Därefter diskuterar nämndens ledamöter ditt ärende och fattar ett beslut.

Vissa ärenden avgörs genom ett förenklat förfarande där ordföranden ensam fattar beslut. Avgöranden av principiell karaktär ska dock alltid tas upp vid ett sammanträde. 

Nämndens yttrande

Nämndens beslut formuleras i ett yttrande som ordföranden och föredragande jurist skriver under. Yttrandet skickas sedan i original till dig och en kopia till försäkringsbolaget.

Nämndens yttrande är rådgivande. Det betyder att försäkringsbolagen inte måste följa yttrandet men så sker nästan alltid.

Efter det att Patientskadenämnden har lämnat sitt yttrande fattar försäkringsbolaget beslut i ditt ärende. Du får även information om vad du kan göra om du inte är nöjd med bolagets nya beslut. Har du frågor om hur det går till, kontakta försäkringsbolaget.

Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svaren på dessa.

Kan jag anmäla en felbehandling som inträffat inom sjukvården?

Om du har drabbats av en personskada inom den offentligt finansierade vården kan du anmäla det till Löf.

Kan jag anmäla en felbehandling som inträffat hos en privat läkare eller tandläkare?

Om du har drabbats av en personskada hos en privat läkare eller tandläkare ska anmälan göras till vårdgivarens försäkringsbolag. Kontakta vårdgivaren för att få reda på i vilket försäkringsbolag patientförsäkringen är tecknad. Därefter kontaktar du försäkringsbolaget för att göra din anmälan. 

Kan jag överklaga ett beslut från ett försäkringsbolag?

Du kan begära att Patientskadenämnden yttrar sig i ditt ärende. En sådan begäran skickas till försäkringsbolaget.

Hur lång är handläggningstiden hos nämnden?

Den genomsnittliga handläggningstiden är i genomsnitt sex månader men den kan bli längre i vissa fall. Observera att handläggningstiden är beräknad från det att ärendet kommer in till nämnden. Vilket datum ditt ärende registrerades framgår av ditt bekräftelsebrev.

Får jag närvara vid nämndens sammanträde?

Förfarandet i nämnden är skriftligt. Om nämnden anser att det är till fördel för utredningen får en patient eller annan skadelidande höras. Detta förekommer endast i undantagsfall.

Får jag skicka in ytterligare handlingar till nämnden?

Om nämnden får in ytterligare handlingar skickas de till försäkringsbolaget innan ärendet tas upp på nämndens sammanträde. Det kan innebära fördröjd handläggningstid.

Vilka ingår i nämnden?

Nämnden består av en ordförande (domare), tre företrädare för patienternas intressen, en medicinskt sakkunnig, en försäkringsgivarledamot och en ledamot som har särskild insikt i hälso- och sjukvård.

Hur ofta sammanträder nämnden?

Nämnden sammanträder en gång i veckan.

Kan jag klaga på försäkringsbolagens handläggningstid?

Om du anser att försäkringsbolagets handläggningstid är för lång bör du vända dig till bolaget. Nämnden tar inte upp frågor som rör försäkringsbolagets handläggningstid.

Kan jag anmäla att det står fel i min journal?

Om du anser att journalanteckningarna är felaktiga eller missvisande kan du i första hand vända dig till berörd vårdenhet och begära rättelse. Om du vill att hela eller delar av din patientjournal ska förstöras ska du vända dig till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Mer information hittar du här.

Kan jag anmäla en läkare/tandläkare?

Om du vill anmäla en enskild läkare, tandläkare eller annan vårdpersonal kan du vända dig till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Mer information hittar du här.

Kan jag få ersättning för ombudskostnader?

Nej, Patientskadenämnden ersätter inte ombudskostnader.

Kostar det något att få ett ärende prövat i nämnden?

Nej, det kostar inget att få ett ärende prövat i nämnden.

Kan jag läsa om ärenden som prövats i nämnden?

Nämndens referatsamling innehåller ett urval av tidigare prövade ärenden. Publicerade ärenden hittar du här.

Kan jag överklaga om jag inte är nöjd med nämndens yttrande?

Nämnden lämnar ett rådgivande yttrande till det aktuella försäkringsbolaget. Om du inte är nöjd med nämndens yttrande kan du vända dig till domstol. Kontakta då försäkringsbolaget för information om hur du ska göra.