Vart kan jag vända mig?

Det finns flera ställen du kan vända dig till om du har synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvården.

 

expand indicator

Patientskadenämnden

Hos oss kan du få ditt ärende prövat om du inte är nöjd med det beslut du har fått från försäkringsbolaget. Nämnden lämnar rådgivande yttranden till försäkringsbolagen i ärenden om ersättning enligt patientskadelagen.

expand indicator

Patientförsäkring

Om du drabbas av en personskada i samband med vård eller behandling kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Om du har vårdats inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården eller tandvården gör du din anmälan till Löf. Om du drabbats av en personskada i samband med vård eller behandling hos en privat vårdgivare ska du kontakta den vårdgivaren för att få reda på i vilket försäkringsbolag han eller hon har sin patientförsäkring. Om din vårdgivare saknar patientförsäkring kan du vända dig till Patientförsäkringsföreningen.

expand indicator

Läkemedelsförsäkring

Om du anser att du har drabbas av en personskada till följd av behandling med ett läkemedel kan du ha rätt till ersättning från Läkemedelsförsäkringen.

expand indicator

Läkemedelsskadenämnden

Är du inte nöjd med Läkemedelsförsäkringens beslut kan du begära prövning i Läkemedelsskadenämnden. Begäran om prövning ska skickas till Läkemedelsförsäkringen. Nämndens yttranden är rådgivande. Om du och försäkringsgivaren inte kommer överens kan du vända dig till allmän domstol.

expand indicator

Domstol

Om du har fått ditt ärende prövat i Patientskadenämnden, men fortfarande inte är nöjd, kan du vända dig till allmän domstol för att stämma försäkringsbolaget. Du kan även gå direkt till domstol när du fått ett beslut från bolaget, utan att först ha fått ärendet prövat i Patientskadenämnden. En prövning i domstol innebär en kostnad för dig som patient. Kontakta bolaget där du har din hemförsäkring för information om du har möjlighet att få hjälp ur din rättsskyddsförsäkring. 

Information om hur det praktiskt går till att ansöka om stämning kan du få av tingsrätten där du bor. Mer information hittar du här.

expand indicator

Vårdgivaren

Sedan den 1 januari 2018 är det till vårdgivaren du i första hand vänder dig med klagomål och synpunkter som rör vården för dig eller dina närstående. Behöver du stöd för att framföra ditt klagomål kan du om det gäller den offentliga vården vända dig till patientnämnden i din region.

expand indicator

Patientnämnderna

I alla regioner finns en fristående och opartisk Patientnämnd som du kan kontakta med frågor eller synpunkter som rör den offentligt finansierade vården. Nämndens huvudsakliga uppgift är att hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivaren och få dessa besvarade. Hit kan du vända dig med klagomål och synpunkter på till exempel bemötande, diagnoser, medicinering, avgifter, sekretessfrågor och vårdgaranti. Nämnden ska också bidra till kvalitetsutveckling och en hög patientsäkerhet. Patientnämnder ska enligt lag finnas i alla regioner.

expand indicator

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg är en tillsynsmyndighet för bland annat hälso- och sjukvården. Från och med den 1 januari 2018 begränsas myndighetens utredningsskyldighet i denna del till att i huvudsak utreda ärenden där patienten, i samband med hälso- och sjukvård, har fått en sjukdom eller skada som är bestående och inte ringa eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller till att patienten har avlidit.  

IVO har en nära samverkan med patientnämnder och vårdgivare för att kunna ta del av de klagomål och synpunkter som kommer in till dem.

IVO:s granskning har till syfte att se till att patienter får en vård som är säker och har god kvalitet samt att vården utövas i enlighet med lagar och föreskrifter. Det nya systemet medför en möjlighet för IVO att bedriva en systematisk och patientcentrerad tillsyn som bygger på analyser om var behovet av tillsyn är som störst.

Mer information hittar du här.

expand indicator

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar om hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. För information om Socialstyrelsens uppdrag hänvisar vi till deras hemsida.

expand indicator

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) är en statlig, domstolsliknande myndighet som prövar så kallade behörighetsfrågor som gäller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det är frågor om prövotid, återkallelse av legitimation eller annan behörighet att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården, indragning eller begränsning av förskrivningsrätt samt ny legitimation eller annan behörighet. Anmälan till HSAN kan göras av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller genom att den yrkesutövare som saken gäller gör en ansökan. Även Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern har rätt att göra anmälan. Mer information om HSAN hittar du här.

expand indicator

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Har du råkat ut för en personskada kan du i vissa fall ha rätt till ersättning ur din privata sjuk- och/eller olycksfallsförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Den här hemsidan använder cookies

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik. Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik. Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Nödvändiga 30 minuter
AI_buffer Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Nödvändiga 30 minuter
AI_SentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Azure Nödvändiga 24 timmar
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
StatisticsCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
epihash Delar skyddade data med användaren Används för att dela skyddade data med användaren utan att användaren behöver logga in. ”Hashing” betyder att den personliga informationen som lagras inte kan associeras med en specifik individ utan ytterligare information EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ai_user Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader