Patientskadenämnden

Hos oss kan du få ditt ärende prövat om du inte är nöjd med det beslut du har fått från försäkringsbolaget. Nämnden lämnar rådgivande yttranden till försäkringsbolagen i ärenden om ersättning enligt patientskadelagen.

Patientförsäkring

Om du drabbas av en personskada i samband med vård eller behandling kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Om du har vårdats inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården eller tandvården gör du din anmälan till Löf. Om du drabbats av en personskada i samband med vård eller behandling hos en privat vårdgivare ska du kontakta den vårdgivaren för att få reda på i vilket försäkringsbolag han eller hon har sin patientförsäkring. Om din vårdgivare saknar patientförsäkring kan du vända dig till Patientförsäkringsföreningen.

Läkemedelsförsäkring

Om du anser att du har drabbas av en personskada till följd av behandling med ett läkemedel kan du ha rätt till ersättning från Läkemedelsförsäkringen.

Läkemedelsskadenämnden

Är du inte nöjd med Läkemedelsförsäkringens beslut kan du begära prövning i Läkemedelsskadenämnden. Begäran om prövning ska skickas till Läkemedelsförsäkringen. Nämndens yttranden är rådgivande. Om du och försäkringsgivaren inte kommer överens kan du vända dig till allmän domstol.

Domstol

Om du har fått ditt ärende prövat i Patientskadenämnden, men fortfarande inte är nöjd, kan du vända dig till allmän domstol för att stämma försäkringsbolaget. Du kan även gå direkt till domstol när du fått ett beslut från bolaget, utan att först ha fått ärendet prövat i Patientskadenämnden. En prövning i domstol innebär en kostnad för dig som patient. Kontakta bolaget där du har din hemförsäkring för information om du har möjlighet att få hjälp ur din rättsskyddsförsäkring. 

Information om hur det praktiskt går till att ansöka om stämning kan du få av tingsrätten där du bor. Mer information hittar du här.

Vårdgivaren

Sedan den 1 januari 2018 är det till vårdgivaren du i första hand vänder dig med klagomål och synpunkter som rör vården för dig eller dina närstående. Behöver du stöd för att framföra ditt klagomål kan du om det gäller den offentliga vården vända dig till patientnämnden i din region.

Patientnämnderna

I alla regioner finns en fristående och opartisk Patientnämnd som du kan kontakta med frågor eller synpunkter som rör den offentligt finansierade vården. Nämndens huvudsakliga uppgift är att hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivaren och få dessa besvarade. Hit kan du vända dig med klagomål och synpunkter på till exempel bemötande, diagnoser, medicinering, avgifter, sekretessfrågor och vårdgaranti. Nämnden ska också bidra till kvalitetsutveckling och en hög patientsäkerhet. Patientnämnder ska enligt lag finnas i alla regioner.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg är en tillsynsmyndighet för bland annat hälso- och sjukvården. Från och med den 1 januari 2018 begränsas myndighetens utredningsskyldighet i denna del till att i huvudsak utreda ärenden där patienten, i samband med hälso- och sjukvård, har fått en sjukdom eller skada som är bestående och inte ringa eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller till att patienten har avlidit.  

IVO har en nära samverkan med patientnämnder och vårdgivare för att kunna ta del av de klagomål och synpunkter som kommer in till dem.

IVO:s granskning har till syfte att se till att patienter får en vård som är säker och har god kvalitet samt att vården utövas i enlighet med lagar och föreskrifter. Det nya systemet medför en möjlighet för IVO att bedriva en systematisk och patientcentrerad tillsyn som bygger på analyser om var behovet av tillsyn är som störst.

Mer information hittar du här.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar om hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. För information om Socialstyrelsens uppdrag hänvisar vi till deras hemsida.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) är en statlig, domstolsliknande myndighet som prövar så kallade behörighetsfrågor som gäller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det är frågor om prövotid, återkallelse av legitimation eller annan behörighet att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården, indragning eller begränsning av förskrivningsrätt samt ny legitimation eller annan behörighet. Anmälan till HSAN kan göras av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller genom att den yrkesutövare som saken gäller gör en ansökan. Även Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern har rätt att göra anmälan. Mer information om HSAN hittar du här.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Har du råkat ut för en personskada kan du i vissa fall ha rätt till ersättning ur din privata sjuk- och/eller olycksfallsförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.