Nytt ärende

Har du fått ett beslut gällande patientförsäkring som du inte är nöjd med? Då kan du få ditt ärende prövat i Patientskadenämnden.

Underskrift

Vill du få ett ärende prövat?

Om du inte är nöjd med beslutet från försäkringsbolaget kan du begära att få ditt ärende prövat i Patientskadenämnden.

Begäran om prövning ska skickas till försäkringsbolaget. Det är bra om din begäran är skriftlig och det framgår vad du vill att nämnden ska pröva. Om du har frågor kring hur du ska gå tillväga och inom vilken tid du måste begära nämndsprövning ska du kontakta ditt försäkringsbolag. 

Försäkringsbolaget sammanställer ärendet i ett så kallat PM. Där sammanfattar bolaget ärendet och bifogar de handlingar som ligger till grund för beslutet som de fattat. 

Du får läsa PM:et innan det skickas till nämnden. Om du inte har något att tillägga så skickas ärendet till nämnden för prövning. 

Vill du komplettera ärendet skickas handlingarna till försäkringsbolaget som tar ställning till om dessa kräver ytterligare utredning innan ärendet kan skickas till nämnden.

Vart ska jag vända mig?

Det finns flera ställen du kan vända dig till om du har synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvården. Vi har gjort en sammanställning av dessa som du kan läsa om du klickar här.

  

 

Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svaren på dessa.

Kan jag anmäla en felbehandling som inträffat inom sjukvården?

Om du har drabbats av en personskada inom den offentligt finansierade vården kan du anmäla det till Löf.

Kan jag anmäla en felbehandling som inträffat hos en privat läkare eller tandläkare?

Om du har drabbats av en personskada hos en privat läkare eller tandläkare ska anmälan göras till vårdgivarens försäkringsbolag. Kontakta vårdgivaren för att få reda på i vilket försäkringsbolag patientförsäkringen är tecknad. Därefter kontaktar du försäkringsbolaget för att göra din anmälan. 

Kan jag överklaga ett beslut från ett försäkringsbolag?

Du kan begära att Patientskadenämnden yttrar sig i ditt ärende. En sådan begäran skickas till försäkringsbolaget.

Hur lång är handläggningstiden hos nämnden?

Den genomsnittliga handläggningstiden är i genomsnitt sex månader men den kan bli längre i vissa fall. Observera att handläggningstiden är beräknad från det att ärendet kommer in till nämnden. Vilket datum ditt ärende registrerades framgår av ditt bekräftelsebrev.

Får jag närvara vid nämndens sammanträde?

Förfarandet i nämnden är skriftligt. Om nämnden anser att det är till fördel för utredningen får en patient eller annan skadelidande höras. Detta förekommer endast i undantagsfall.

Får jag skicka in ytterligare handlingar till nämnden?

Om nämnden får in ytterligare handlingar skickas de till försäkringsbolaget innan ärendet tas upp på nämndens sammanträde. Det kan innebära fördröjd handläggningstid.

Vilka ingår i nämnden?

Nämnden består av en ordförande (domare), tre företrädare för patienternas intressen, en medicinskt sakkunnig, en försäkringsgivarledamot och en ledamot som har särskild insikt i hälso- och sjukvård.

Hur ofta sammanträder nämnden?

Nämnden sammanträder en gång i veckan.

Kan jag klaga på försäkringsbolagens handläggningstid?

Om du anser att försäkringsbolagets handläggningstid är för lång bör du vända dig till bolaget. Nämnden tar inte upp frågor som rör försäkringsbolagets handläggningstid.

Kan jag anmäla att det står fel i min journal?

Om du anser att journalanteckningarna är felaktiga eller missvisande kan du i första hand vända dig till berörd vårdenhet och begära rättelse. Om du vill att hela eller delar av din patientjournal ska förstöras ska du vända dig till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Mer information hittar du här.

Kan jag anmäla en läkare/tandläkare?

Om du vill anmäla en enskild läkare, tandläkare eller annan vårdpersonal kan du vända dig till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Mer information hittar du här.

Kan jag få ersättning för ombudskostnader?

Nej, Patientskadenämnden ersätter inte ombudskostnader.

Kostar det något att få ett ärende prövat i nämnden?

Nej, det kostar inget att få ett ärende prövat i nämnden.

Kan jag läsa om ärenden som prövats i nämnden?

Nämndens referatsamling innehåller ett urval av tidigare prövade ärenden. Publicerade ärenden hittar du här.

Kan jag överklaga om jag inte är nöjd med nämndens yttrande?

Nämnden lämnar ett rådgivande yttrande till det aktuella försäkringsbolaget. Om du inte är nöjd med nämndens yttrande kan du vända dig till domstol. Kontakta då försäkringsbolaget för information om hur du ska göra.

Hitta rätt försäkringsbolag

Den offentligt finansierade vården och tandvården är försäkrad i Löf.

Det finns inget register över vilket försäkringsbolag de privata vårdgivarna har. Om du har behandlats hos en privat vårdgivare kontaktar du vårdgivaren och frågar i vilket försäkringsbolag denne har tecknat patientförsäkring. Skadan anmäls sedan till det försäkringsbolaget. Om den privata vårdgivaren saknar patientförsäkring – kontakta Patientförsäkringsföreningen.

Du kan läsa mer om de olika aktörerna här.