Vad gör nämnden?

Patientskadenämnden lämnar rådgivande yttranden i ärenden som gäller ersättning enligt patientskadelagen.

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning i ditt patientskadeärende kan du begära prövning i Patientskadenämnden. Begäran om nämndens yttrande ska göras till försäkringsbolaget.

ViewBag.ImageDescription