Uppdraget

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut i ett ärende om patientskada kan du begära prövning i Patientskadenämnden.

Nämnden lämnar rådgivande yttranden i ärenden som gäller ersättning enligt patientskadelagen. Nämnden verkar för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadelagens regler om patientskadeersättning. Mer information hittar du här.

sammanträde

 

Sammansättningen

Vid Patientskadenämndens sammanträde deltar följande ledamöter.

  • En ordförande (domare)
  • Tre som företräder patienternas intressen
  • En medicinskt sakkunnig
  • En som har särskilda kunskaper om hälso- och sjukvårdsfrågor
  • En som är särskilt kunnig i frågor om personskadereglering

Ledamöterna utses av regeringen, utom den sist nämnde ledamoten, som utses av Patientförsäkringsföreningen.

Ordföranden är eller har varit ordinarie domare. Patienterna representeras av ledamöter som utses av riksdagspartierna. Medicinskt sakkunnig är läkare. Den med särskild kunskap inom hälso- och sjukvårdsfrågor är regionpolitiker. Ledamot som är särskilt kunnig i frågor om personskadereglering är försäkringsjurist eller skadereglerare vid ett försäkringsbolag.

Mer om uppdraget

Patientskador

Patientskadelagen ger patienter rätt till ersättning för personskador som uppkommer inom vården i de fall som lagen anger. Vid anmälan om patientskada prövar försäkringsbolaget om du ska få ersättning för din skada. Om du inte är nöjd med bolagets beslut kan du, hos försäkringsbolaget, begära att ärendet prövas i Patientskadenämnden. Nämnden avger, efter prövning av ärendet, ett skriftligt rådgivande yttrande som skickas till försäkringsbolaget. Bolaget tar därefter slutlig ställning i aktuella frågor.

Vem kan begära prövning?

Du som patient kan begära nämndens yttrande. Prövning kan också initieras av vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol.

Har alla vårdgivare försäkring?

Vårdgivarna har en obligatorisk skyldighet att teckna patientförsäkring hos ett försäkringsbolag. Om vårdgivaren ändå saknar försäkring kan du kontakta Patientförsäkringsföreningen. Läs mer här.

Kan nämnden pröva alla frågor?

Nämnden kan pröva om du har rätt till patientskadeersättning, ersättningens storlek och om kravet på ersättning kommit in i tid. Nämnden har inte behörighet att ta upp frågor som gäller klagomål över handläggningen hos försäkringsbolagen. Sådana klagomål får i stället riktas till respektive försäkringsbolag. Nämnden prövar inte frågor om bristande bemötande i vården och riktar inte kritik mot enskild vårdpersonal.

Tar nämnden in egen utredning?

Nej, som huvudregel inte. Men om nämnden vid en prövning av ett ärende finner att försäkringsbolagets utredning i ärendet inte är tillräcklig kan nämnden anvisa bolaget att inhämta ytterligare underlag och ta ny ställning innan ärendet åter tas upp i nämnden. Nämnden kan även begära in en second opionion. Om det görs skickas det nya utlåtandet till försäkringsbolaget, som i sin tur delger patienten.

Sekretess

Ärendena hanteras under tystnadsplikt.

Kostar prövningen något?

Prövningen i nämnden är kostnadsfri för patienten.

Vår uppdragsgivare

Det är Patientförsäkringsföreningen som har i uppdrag att upprätthålla och bekosta en patientskadenämnd. Här hittar du mer information om Patientförsäkringsföreningen.

Arbeta hos oss

Vid Patientskadenämndens kansli arbetar tolv jurister som bereder och föredrar ärenden i nämnden samt skriver förslag till nämndens yttranden som underställs ordföranden i nämnden. Kansliet har även en administratör.

Du kan läsa mer om hur det är att arbeta på Patientskadenämndens kansli på sidan "Jobba hos oss". 

När du klickar på länken lämnar du Patientskadenämndens hemsida och hamnar på en extern karriärssida.

Just nu har vi inga lediga tjänster.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Telefon:
08-522 787 44

E-post:
info@patientskadenamnden.se

Adress:
Patientskadenämnden
Box 24127
104 51 Stockholm

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies (kakor) få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas.

https://pts.se/sv/bransch/regler/lagar/lag-om-elektronisk-kommunikation/kakor-cookies/

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. Cookies kan även användas för statistikändamål.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation vill vi informera om användning av cookies på vår hemsida.

Analysverktyg för webbstatistik

Patientskadenämndens webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.

Denna information används i syfte att utvärdera besökstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Nej till webbstatistik?

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet

Patientförsäkringsföreningen (nedan ”PFF”) är personuppgiftsansvarig för Patientskadenämndens (nedan ”PSN”) verksamhet.

PFF respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som PFF behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

Dina personuppgifter

Vilka typer av uppgifter behandlar vi, vad använder vi uppgifterna till, hur samlar vi in dem, hur distribuerar vi dem och hur lagrar vi dem.

Rättslig grund

PSN prövar tvister mellan patient och försäkringsbolag enligt 17 § 2 st patientskadelagen. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behandlar vi dina personuppgifter genom journaler (och därtill hörande uppgifter i form av ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsouppgifter, uppgifter om sexualliv eller sexuella läggning) liksom andra hälsouppgifter, inkomstuppgifter m.m.

Insamling

Personuppgifter som nämnden har tillgång till är det PM med bilagor som du har fått tillsänt dig från försäkringsbolaget tillsammans med eventuellt tillkommande uppgifter som du själv skickat in. Vi får även tillgång till bolagets skadeakt, det vill säga alla handlingar som hör till ditt ärende.

Distribuering

Uppgifterna distribueras till nämndens ledamöter inför kommande nämndsammanträde.

Vid ärendets expediering tillsänds försäkringsbolaget respektive patienten eller dennes ombud ett exemplar av yttrandet tillsammans med det PM och innehållsförteckning som bolaget har upprättat.

Det enda fall då personuppgifter förs över till tredje land, är om patienten eller patientens ombud är bosatt där vid tidpunkten för yttrandets expedierande.

Lagring

Personuppgifter lagras från att det ärendet inkommer till nämnden, till sex månader efter det att yttrandet expedierats i det fall gallring då kan genomföras, bl.a. med hänsyn till eventuell fortsatt prövning.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Här listar vi dina rättigheter och i slutet dokumentet hittar du kontaktuppgifter till PFF/PSN som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om rättelse har lämnats ut.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

-      Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

-      Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt

-      Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Till vem vi lämnar ut dina uppgifter

Uppgifterna distribueras till nämndens ledamöter inför kommande nämndsammanträde. Yttrande tillsammans med PM och innehållsförteckning distribueras till anmälaren eller dennes ombud och försäkringsbolaget.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Det enda fall då personuppgifter förs över till tredje land, är i det fall anmälaren eller anmälarens ombud är bosatt där vid tidpunkten för yttrandets expedierande.

Rätt till begränsning av behandling

I regel kan begäran om begränsning endast följas om det samtidigt inkommer en begäran om att ett ärende inte längre ska prövas i nämnden.

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

-      Under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider personuppgifternas korrekthet,

-      I väntan på avskrivning av ärende som, genom begäran om begränsning av behandling, inte längre är aktuellt för prövning,

Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut.

Kontaktuppgifter

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt.

Om du har frågor, klagomål eller vill utöva dina rättigheter kontakta vårt dataskyddsombud (DSO) genom

Epost: dso@pff.se, info@patientskadenamnden.se

Telefon: 08-522 787 44

Brev: Patientskadenämnden, Box 24127, 104 51 Stockholm

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt, kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

PFF är ansvarig för den behandling av skadelidandes personuppgifter som görs inom Patientskadenämnden. Som personuppgiftsansvarig bestämmer PFF ändamålet och medlen för behandlingen.

Ändring av integritetspolicyn

PFF kan komma att ändra denna integritetspolicy. Vi kommer meddela ändring på vår webbplats www.patientskadenamnden.se. Där kommer vi även att hålla samtliga versioner av policyn tillgängliga för dig.