Logotyp Patientskadenämnden
Penna_lagbok.jpg

Jag har ett ärende hos nämnden. Vad händer nu?

Du som har ett ärende hos Patientskadenämnden har fått en bekräftelse skickad hem till dig. Av bekräftelsen framgår ditt ärendenummer och vem som är din handläggare.

Har du inte fått någon bekräftelse ligger ärendet troligen kvar hos patientförsäkringsbolaget som arbetar med att upprätta det PM som ska sändas in till Patientskadenämnden.

expand indicator

Ärendet kommer till nämndens kansli

När ditt ärende har kommit till Patientskadenämndens kansli får du ett brev av oss som bekräftar detta. Det innebär att försäkringsbolaget tidigare har sammanfattat ditt ärende i ett PM som tillsammans med bilagor har skickats till dig. I samband med detta har du fått möjlighet att lämna synpunkter på innehållet och lägga till nytt material.

När ärendet kommer in till kansliet får vi PM:et med bilagor samt eventuella kompletteringar du har gjort. Ärendena behandlas i turordning vartefter de kommer till kansliet.

Du kan komplettera ärendet även när det har skickats in till nämnden. Om kompletteringar skickas in kan ärendet komma att återföras till försäkringsbolaget för ett nytt ställningstagande. En komplettering i sent skede kan därför fördröja ärendet.

expand indicator

Ärendet behandlas i nämnden

Ditt ärende tas upp vid ett sammanträde i Patientskadenämnden. Före sammanträdet får nämndens ledamöter alla handlingar och läser in sig på ditt ärende. Handlingarna är PM:et med bilagor och de eventuella tillägg som kommit in.

På sammanträdet föredrar en jurist från nämndens kansli ditt ärende för nämnden. Därefter diskuterar nämndens ledamöter ditt ärende och fattar ett beslut.

Vissa ärenden avgörs genom ett förenklat förfarande där ordföranden ensam fattar beslut. Avgöranden av principiell karaktär ska dock alltid tas upp vid ett sammanträde. 

expand indicator

Nämndens yttrande

Nämndens beslut formuleras i ett yttrande som ordföranden och föredragande jurist skriver under. Yttrandet skickas sedan både till dig och till försäkringsbolaget.

Nämndens yttrande är rådgivande. Det betyder att försäkringsbolagen inte måste följa yttrandet men så sker nästan alltid.

Efter det att Patientskadenämnden har lämnat sitt yttrande fattar försäkringsbolaget beslut i ditt ärende. Du får även information om vad du kan göra om du inte är nöjd med bolagets nya beslut. Har du frågor om hur det går till, kontakta försäkringsbolaget.

expand indicator

Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svaren på dessa.

Kan jag anmäla en felbehandling som inträffat inom sjukvården?

Om du har drabbats av en personskada inom den offentligt finansierade vården kan du anmäla det till Löf.

Kan jag anmäla en felbehandling som inträffat hos en privat läkare eller tandläkare?

Om du har drabbats av en personskada hos en privat läkare eller tandläkare ska anmälan göras till vårdgivarens försäkringsbolag. Kontakta vårdgivaren för att få reda på i vilket försäkringsbolag patientförsäkringen är tecknad. Därefter kontaktar du försäkringsbolaget för att göra din anmälan. 

Kan jag överklaga ett beslut från ett försäkringsbolag?

Du kan begära att Patientskadenämnden yttrar sig i ditt ärende. En sådan begäran skickas till försäkringsbolaget.

Hur lång är handläggningstiden hos nämnden?

Handläggningstiden är vanligtvis fyra till sex månader men den kan bli längre i vissa fall. Observera att handläggningstiden är beräknad från det att ärendet kommer in till nämnden. Vilket datum ditt ärende registrerades framgår av ditt bekräftelsebrev.

Får jag närvara vid nämndens sammanträde?

Förfarandet i nämnden är skriftligt. Om nämnden anser att det är till fördel för utredningen får en patient eller annan skadelidande höras. Detta förekommer endast i undantagsfall.

Får jag skicka in ytterligare handlingar till nämnden?

Om nämnden får in ytterligare handlingar skickas de till försäkringsbolaget innan ärendet tas upp på nämndens sammanträde. Det kan innebära fördröjd handläggningstid.

Vilka ingår i nämnden?

Nämnden består av en ordförande (domare), tre företrädare för patienternas intressen, en medicinskt sakkunnig, en försäkringsgivarledamot och en ledamot som har särskild insikt i hälso- och sjukvård.

Hur ofta sammanträder nämnden?

Nämnden sammanträder en gång i veckan.

Kan jag klaga på försäkringsbolagens handläggningstid?

Om du anser att försäkringsbolagets handläggningstid är för lång bör du vända dig till bolaget. Nämnden tar inte upp frågor som rör försäkringsbolagets handläggningstid.

Kan jag anmäla att det står fel i min journal?

Om du anser att journalanteckningarna är felaktiga eller missvisande kan du i första hand vända dig till berörd vårdenhet och begära rättelse. Om du vill att hela eller delar av din patientjournal ska förstöras ska du vända dig till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Mer information hittar du här.

Kan jag anmäla en läkare/tandläkare?

Om du vill anmäla en enskild läkare, tandläkare eller annan vårdpersonal kan du vända dig till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Mer information hittar du här.

Kan jag få ersättning för ombudskostnader?

Nej, Patientskadenämnden ersätter inte ombudskostnader.

Kostar det något att få ett ärende prövat i nämnden?

Nej, det kostar inget att få ett ärende prövat i nämnden.

Kan jag läsa om ärenden som prövats i nämnden?

Nämndens referatsamling innehåller ett urval av tidigare prövade ärenden. Publicerade ärenden hittar du här.

Kan jag överklaga om jag inte är nöjd med nämndens yttrande?

Nämnden lämnar ett rådgivande yttrande till det aktuella försäkringsbolaget. Om du inte är nöjd med nämndens yttrande kan du vända dig till domstol. Kontakta då försäkringsbolaget för information om hur du ska göra.

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter