Logotyp Patientskadenämnden
Man_dator.jpg

Vill du få ditt ärende prövat i Patientskadenämnden?

Har du fått ett beslut gällande patientförsäkring som du inte är nöjd med? Då kan du få ditt ärende prövat i Patientskadenämnden. De flesta patienter har fått sitt beslut från Löf, i det fallet mejlar du till klagomalsfunktionen@lof.se, anger ditt ärendenummer och skriver att du vill ha ditt ärende prövat i Patientskadenämnden. Är det ett annat försäkringsbolag som har beslutat i ärendet kontaktar du dem och säger att du vill ha ditt ärende prövat.

expand indicator

Vill du få ett ärende prövat?

Om du inte är nöjd med beslutet från försäkringsbolaget kan du begära att få ditt ärende prövat i Patientskadenämnden.

Begäran om prövning ska skickas till försäkringsbolaget. Det är bra om din begäran är skriftlig och det framgår vad du vill att nämnden ska pröva. Om du har frågor kring hur du ska gå tillväga och inom vilken tid du måste begära nämndsprövning ska du kontakta ditt försäkringsbolag. 

Vi har en mall för ett s.k. PM som försäkringsbolaget fyller i. Där sammanfattar bolaget ärendet och bifogar de handlingar som ligger till grund för beslutet som de fattat. 

Du får läsa PM:et innan det skickas till nämnden. Om du inte har något att tillägga så skickas ärendet till nämnden för prövning. 

Vill du komplettera ärendet skickas handlingarna till försäkringsbolaget som tar ställning till om dessa kräver ytterligare utredning innan ärendet kan skickas till nämnden.

expand indicator

Vart ska jag vända mig?

Det finns flera ställen du kan vända dig till om du har synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvården. Vi har gjort en sammanställning av dessa som du kan läsa om du klickar här.

expand indicator

Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svaren på dessa.

Kan jag anmäla en felbehandling som inträffat inom sjukvården?

Om du har drabbats av en personskada inom den offentligt finansierade vården kan du anmäla det till Löf.

Kan jag anmäla en felbehandling som inträffat hos en privat läkare eller tandläkare?

Om du har drabbats av en personskada hos en privat läkare eller tandläkare ska anmälan göras till vårdgivarens försäkringsbolag. Kontakta vårdgivaren för att få reda på i vilket försäkringsbolag patientförsäkringen är tecknad. Därefter kontaktar du försäkringsbolaget för att göra din anmälan. 

Kan jag överklaga ett beslut från ett försäkringsbolag?

Du kan begära att Patientskadenämnden yttrar sig i ditt ärende. En sådan begäran skickas till försäkringsbolaget.

Hur lång är handläggningstiden hos nämnden?

Handläggningstiden är vanligtvis fyra till sex månader men den kan bli längre i vissa fall. Observera att handläggningstiden är beräknad från det att ärendet kommer in till nämnden. Vilket datum ditt ärende registrerades framgår av ditt bekräftelsebrev.

Får jag närvara vid nämndens sammanträde?

Förfarandet i nämnden är skriftligt. Om nämnden anser att det är till fördel för utredningen får en patient eller annan skadelidande höras. Detta förekommer endast i undantagsfall.

Får jag skicka in ytterligare handlingar till nämnden?

Om nämnden får in ytterligare handlingar skickas de till försäkringsbolaget innan ärendet tas upp på nämndens sammanträde. Det kan innebära fördröjd handläggningstid.

Vilka ingår i nämnden?

Nämnden består av en ordförande (domare), tre företrädare för patienternas intressen, en medicinskt sakkunnig, en försäkringsgivarledamot och en ledamot som har särskild insikt i hälso- och sjukvård.

Hur ofta sammanträder nämnden?

Nämnden sammanträder en gång i veckan.

Kan jag klaga på försäkringsbolagens handläggningstid?

Om du anser att försäkringsbolagets handläggningstid är för lång bör du vända dig till bolaget. Nämnden tar inte upp frågor som rör försäkringsbolagets handläggningstid.

Kan jag anmäla att det står fel i min journal?

Om du anser att journalanteckningarna är felaktiga eller missvisande kan du i första hand vända dig till berörd vårdenhet och begära rättelse. Om du vill att hela eller delar av din patientjournal ska förstöras ska du vända dig till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Mer information hittar du här.

Kan jag anmäla en läkare/tandläkare?

Om du vill anmäla en enskild läkare, tandläkare eller annan vårdpersonal kan du vända dig till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Mer information hittar du här.

Kan jag få ersättning för ombudskostnader?

Nej, Patientskadenämnden ersätter inte ombudskostnader.

Kostar det något att få ett ärende prövat i nämnden?

Nej, det kostar inget att få ett ärende prövat i nämnden.

Kan jag läsa om ärenden som prövats i nämnden?

Nämndens referatsamling innehåller ett urval av tidigare prövade ärenden. Publicerade ärenden hittar du här.

Kan jag överklaga om jag inte är nöjd med nämndens yttrande?

Nämnden lämnar ett rådgivande yttrande till det aktuella försäkringsbolaget. Om du inte är nöjd med nämndens yttrande kan du vända dig till domstol. Kontakta då försäkringsbolaget för information om hur du ska göra.

expand indicator

Hitta rätt försäkringsbolag

Den offentligt finansierade vården och tandvården är försäkrad i Löf.

Det finns inget register över vilket försäkringsbolag de privata vårdgivarna har. Om du har behandlats hos en privat vårdgivare kontaktar du vårdgivaren och frågar i vilket försäkringsbolag denne har tecknat patientförsäkring. Skadan anmäls sedan till det försäkringsbolaget. Om den privata vårdgivaren saknar patientförsäkring – kontakta Patientförsäkringsföreningen.

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter