Logotyp Patientskadenämnden
33096202-close-up-hand-of-woman-holding-pen-thinking-and-writing (1).jpg

Om Patientskadenämndens uppdrag

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut i ett ärende om patientskada kan du begära prövning i Patientskadenämnden.

Nämnden lämnar rådgivande yttranden i ärenden som gäller ersättning enligt patientskadelagen. Nämnden verkar för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadelagens regler om patientskadeersättning. Mer information hittar du här.

expand indicator

Sammansättningen

Vid Patientskadenämndens sammanträde deltar följande ledamöter.

  • En ordförande (domare)
  • Tre som företräder patienternas intressen
  • En medicinskt sakkunnig
  • En som har särskilda kunskaper om hälso- och sjukvårdsfrågor
  • En som är särskilt kunnig i frågor om personskadereglering

Ledamöterna utses av regeringen, utom den sist nämnde ledamoten, som utses av Patientförsäkringsföreningen.

Ordföranden är eller har varit ordinarie domare. Patienterna representeras av ledamöter som utses av riksdagspartierna. Medicinskt sakkunnig är läkare. Den med särskild kunskap inom hälso- och sjukvårdsfrågor är regionpolitiker. Ledamot som är särskilt kunnig i frågor om personskadereglering är försäkringsjurist eller skadereglerare vid ett försäkringsbolag.

expand indicator

Mer om uppdraget

Patientskador

Patientskadelagen ger patienter rätt till ersättning för personskador som uppkommer inom vården i de fall som lagen anger. Vid anmälan om patientskada prövar försäkringsbolaget om du ska få ersättning för din skada. Om du inte är nöjd med bolagets beslut kan du, hos försäkringsbolaget, begära att ärendet prövas i Patientskadenämnden. Nämnden avger, efter prövning av ärendet, ett skriftligt rådgivande yttrande som skickas till försäkringsbolaget. Bolaget tar därefter slutlig ställning i aktuella frågor.

Vem kan begära prövning?

Du som patient kan begära nämndens yttrande. Prövning kan också initieras av vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol.

Har alla vårdgivare försäkring?

Vårdgivarna har en obligatorisk skyldighet att teckna patientförsäkring hos ett försäkringsbolag. Om vårdgivaren ändå saknar försäkring kan du kontakta Patientförsäkringsföreningen. Läs mer här.

Kan nämnden pröva alla frågor?

Nämnden kan pröva om du har rätt till patientskadeersättning, ersättningens storlek och om kravet på ersättning kommit in i tid. Nämnden prövar inte frågor om bristande bemötande i vården och riktar inte kritik mot enskild vårdpersonal.

Tar nämnden in egen utredning?

Nej, som huvudregel inte. Men om nämnden vid en prövning av ett ärende finner att försäkringsbolagets utredning i ärendet inte är tillräcklig kan nämnden anvisa bolaget att inhämta ytterligare underlag och ta ny ställning innan ärendet åter tas upp i nämnden. Nämnden kan även begära in en second opionion. Om det görs skickas det nya utlåtandet till försäkringsbolaget, som i sin tur delger patienten.

Sekretess

Ärendena hanteras under tystnadsplikt.

Kostar prövningen något?

Prövningen i nämnden är kostnadsfri för patienten.

expand indicator

Vår uppdragsgivare

Det är Patientförsäkringsföreningen som har i uppdrag att upprätthålla och bekosta en patientskadenämnd. Här hittar du mer information om Patientförsäkringsföreningen.

expand indicator

Arbeta hos oss

Vid Patientskadenämndens kansli arbetar tio jurister som bereder och föredrar ärenden i nämnden samt skriver förslag till nämndens yttranden som underställs ordföranden i nämnden. Kansliet har även en administratör.

Du kan läsa mer om hur det är att arbeta på Patientskadenämndens kansli på sidan "Jobba hos oss". 

När du klickar på länken lämnar du Patientskadenämndens hemsida och hamnar på en extern karriärssida.

Just nu har vi inga lediga tjänster.

expand indicator

Cookies

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Patientskadenämnden använder så få kakor som möjligt på hemsidan. Vi har de kakor som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera, t ex om du använder bakåtpilen i webbläsaren, så minns hemsidan vilken sida du var på sist och går tillbaka dit. Vi har även prestandakakor som gör sidan lite extra snabb och funktionell.

Alla våra kakor finns listade i tabellen du såg när du kom in på vår hemsida, där anges syftet med kakan, vem som ansvarar för den, när den försvinner från din dator och vilken kategori den tillhör. De kategorier vi har på vår hemsida är nödvändiga kakor (behövs för att hemsidan ska fungera), prestandakakor (förbättrar funktionaliteten på hemsidan) och statistikkakor vilka du kan läsa mer om i rutan nedan.

Nej till webbstatistik?

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Klicka här för att ändra ditt samtycke.

expand indicator

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet

Patientförsäkringsföreningen (nedan ”PFF”) är personuppgiftsansvarig för Patientskadenämndens (nedan ”PSN”) verksamhet.

PFF respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som PFF behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

Insamling

Personuppgifter som PSN har tillgång till är det PM med bilagor som du har fått tillsänt dig från försäkringsbolaget tillsammans med eventuellt tillkommande uppgifter som du själv skickat in. Vi får även tillgång till bolagets skadeakt, det vill säga alla handlingar som hör till ditt ärende.

Vi hanterar även dina kontaktuppgifter om du till exempel kontaktar oss för att fråga om ett pågående eller ett avgjort ärende, alternativt med allmänna frågor. Vi kan också komma att hantera dina personuppgifter om du:

  • är anställd av, eller företrädare för, en vårdgivare
  • är anställd hos, eller företrädare för, företag eller annan juridisk person, myndighet eller organisation som har hanterat ärenden som ska prövas av nämnden
  • besöker oss i våra lokaler.

Registrerade som ingår i dessa katergorier kan, förutom kontaktuppgifter, registreras med arbetsgivare i förekommande fall.

Ändamål för personuppgiftsbehandlingen

Skadelidande; ombud; vårdanställda eller företrädare för vårdgivare; liksom anställd hos, eller företrädare för, företag eller annan juridisk person, myndighet eller organisation som har hanterat ärenden som ska prövas av nämnden - PSN behandlar personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt 17 § 2 st patientskadelagen; att, på begäran av patient eller annan skadelidande, vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol, yttra sig över ersättningsfall (tvist mellan patient och försäkringsbolag).

Allmänna frågor och besökare - PSN behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna besvara inkommande korrespondens, respektive administrera ditt besök. Rättslig grund för behandlingen är allmänt intresse.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn och kontaktuppgifter till enskilda som vänt sig till PSN. Om det förekommer ett ombud i ärendet behandlas namn och kontaktuppgifter till kontaktpersonen. Vad gäller registrerade som förekommer i sin yrkesroll, behandlas även uppgifter om arbetsgivare.

I ärenden som ska prövas av nämnden, registreras dessutom personnummer och ärendet tilldelas ett diarienummer. 

Endast kontaktuppgifter registreras särskilt och görs sökbara.

Hantering av känsliga personuppgifter

PSN behandlar personuppgifter genom journaler (och därtill hörande uppgifter som kan förekomma i journaluppgifter i form av ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsouppgifter, uppgifter om sexualliv eller sexuella läggning) liksom om andra uppgifter om hälsa, inkomst, arbetsliv och liknande i det fall dessa uppgifter förekommer i ärendet som tillsänds oss från försäkringsbolaget.

Känsliga personuppgifter registreras inte särskilt och uppgifterna i de inkomna handlingarna görs inte sökbara.

Denna behandling av känsliga personuppgifter är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

De som kan ta del av uppgifterna

De medarbetare på PSN som kommer att ta del av uppgifterna i ett ärende behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. Utöver kanslipersonal, tar även ledamöter del av uppgifterna inför prövning av ärendet vid kommande nämndsammanträde för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Yttrande tillsammans med PM och innehållsförteckning distribueras till anmälaren, eller dennes ombud, och försäkringsbolaget.

Vid allmänna frågor tar endast kansliet del av uppgifterna.

De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som PSN har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av fler uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med PSN omfattar. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. PSN använder personuppgiftsbiträden för medicinsk rådgivning av utomstående liksom olika typer av it-tjänster.

Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Personuppgifter som förekommer i lagras från det ärendet inkommer till nämnden, till maximalt sex månader efter det att yttrandet expedierats (i det fall gallring då kan genomföras, bl.a. med hänsyn till eventuell fortsatt prövning). Särskilt registerade och sökbara uppgifter gallras tillsammans med ärendet.

Vid allmänna frågor lagras personuppgifter från det att frågan inkommer till kansliet, till det att du har fått ett svar.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du flera rättigheter. Om du som registrerad hos PSN vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud på e-post: dso@pff.se.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information

Du kan begära att få ett besked om huruvida PSN behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa - ett så kallat registerutdrag - tillsammans med viss närmare information.

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade

Rätt att göra invändningar

PSN behandlar dina personuppgifter för att avgöra en tvist. Om du inte längre önskar prövning i nämnden, behöver du vända dig till försäkringsbolaget och meddela detta. PSN kommer därefter gallra ärendet enligt sedvanlig rutin. Innan det att tvisten inte längre ska prövas, har PSN tvingande skäl att fortsätta att behandla uppgifterna.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot personuppgiftsbehandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att PSN ska kunna fullgöra sitt uppdrag har PSN ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Rätt att flytta dina personuppgifter

Eftersom PSN inte behandlar personuppgifter om dig med stöd av avtal eller samtycke, har PSN inte möjlighet att flytta dina personuppgifter.

Namnuppgifter i vår besöksdator

Om du besöker oss kan du av säkerhetsskäl bli ombedd att skriva ditt för- och efternamn i vår besöksdator (Pronestor Visitor). Det beror på att vi vid eventuell utrymning av våra lokaler eller annan incident behöver veta vilka som vistas i lokalerna.

PFF ansvarar för att behandlingen av ditt namn i vår besöksdator går rätt till. Den rättsliga grunden för vår behandling är intresseavvägning. Vi bedömer att vårt intresse av säkerhet väger tyngre än besökares intresse av att inte lämna ut sitt namn.

Vi sparar ditt namn i 14 dagar och uppgifterna lagras under den tiden i Svensk Försäkring Administrations AB:s (SFAB) lokaler. Endast behörig personal hos SFAB kan ta del av uppgifterna och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan. Ditt namn används inte för automatiserade beslut.

Videoupptagningar i vår reception

Du som besöker PFF kan av säkerhetsskäl bli inspelad av övervakningskameror i vår reception. Videoupptagningarna har ingen ljudupptagning.

Kamerabevakningen är till för att skapa en trygg och säker miljö såväl för dig som besökare som för oss. Vi sparar videoupptagningarna i 30 dagar. Vid misstanke om brott kan videoupptagningarna sparas under en längre tid. Då sparas videoupptagningarna tills de inte längre behövs som bevismaterial.

PFF är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter och behandlar dem utifrån den rättsliga grunden intresseavvägning. Vi bedömer att vårt intresse av att upprätthålla trygghet och säkerhet väger tyngre än våra besökares intresse av att inte synas i vår kamerabevakning. Vi behöver inte söka tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten för vår kamerabevakning eftersom den grundar sig på en intresseavvägning.

Endast ett begränsat antal anställda i SFAB har tillgång till videoupptagningarna. Videoupptagningarna kan vid misstanke om brott även lämnas till vårt anlitade säkerhetsföretag och till brottsutredande myndighet. SFAB, som är vårt personuppgiftsbiträde, vårt säkerhetsföretag och myndigheter är på samma sätt som vi skyldiga att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vi och SFAB behandlar personuppgifterna i Sverige. Inga personuppgifter överförs till tredje land.

Personuppgifterna används inte för automatiserade beslut.

Om du har synpunkter på eller frågor kring behandlingen av dina personuppgifter

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt.

Om du har frågor, klagomål eller vill utöva dina rättigheter kontakta vårt dataskyddsombud (DSO) genom

Epost: dso@pff.se, info@patientskadenamnden.se

Telefon: 08-522 787 44

Brev: Patientskadenämnden, Box 24127, 104 51 Stockholm

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt, kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

PFF är ansvarig för den behandling av skadelidandes personuppgifter som görs inom Patientskadenämnden. Som personuppgiftsansvarig bestämmer PFF ändamålet och medlen för behandlingen.

Ändring av integritetspolicyn

PFF kan komma att ändra denna integritetspolicy. Vi kommer meddela ändring på vår webbplats www.patientskadenamnden.se.

 

Senast uppdaterad:2023-03-09

 

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter