33096202-close-up-hand-of-woman-holding-pen-thinking-and-writing (1).jpg

Om Patientskadenämndens uppdrag

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut i ett ärende om patientskada kan du begära prövning i Patientskadenämnden.

Nämnden lämnar rådgivande yttranden i ärenden som gäller ersättning enligt patientskadelagen. Nämnden verkar för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadelagens regler om patientskadeersättning. Mer information hittar du här.

expand indicator

Sammansättningen

Vid Patientskadenämndens sammanträde deltar följande ledamöter.

  • En ordförande (domare)
  • Tre som företräder patienternas intressen
  • En medicinskt sakkunnig
  • En som har särskilda kunskaper om hälso- och sjukvårdsfrågor
  • En som är särskilt kunnig i frågor om personskadereglering

Ledamöterna utses av regeringen, utom den sist nämnde ledamoten, som utses av Patientförsäkringsföreningen.

Ordföranden är eller har varit ordinarie domare. Patienterna representeras av ledamöter som utses av riksdagspartierna. Medicinskt sakkunnig är läkare. Den med särskild kunskap inom hälso- och sjukvårdsfrågor är regionpolitiker. Ledamot som är särskilt kunnig i frågor om personskadereglering är försäkringsjurist eller skadereglerare vid ett försäkringsbolag.

expand indicator

Mer om uppdraget

Patientskador

Patientskadelagen ger patienter rätt till ersättning för personskador som uppkommer inom vården i de fall som lagen anger. Vid anmälan om patientskada prövar försäkringsbolaget om du ska få ersättning för din skada. Om du inte är nöjd med bolagets beslut kan du, hos försäkringsbolaget, begära att ärendet prövas i Patientskadenämnden. Nämnden avger, efter prövning av ärendet, ett skriftligt rådgivande yttrande som skickas till försäkringsbolaget. Bolaget tar därefter slutlig ställning i aktuella frågor.

Vem kan begära prövning?

Du som patient kan begära nämndens yttrande. Prövning kan också initieras av vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol.

Har alla vårdgivare försäkring?

Vårdgivarna har en obligatorisk skyldighet att teckna patientförsäkring hos ett försäkringsbolag. Om vårdgivaren ändå saknar försäkring kan du kontakta Patientförsäkringsföreningen. Läs mer här.

Kan nämnden pröva alla frågor?

Nämnden kan pröva om du har rätt till patientskadeersättning, ersättningens storlek och om kravet på ersättning kommit in i tid. Nämnden prövar inte frågor om bristande bemötande i vården och riktar inte kritik mot enskild vårdpersonal.

Tar nämnden in egen utredning?

Nej, som huvudregel inte. Men om nämnden vid en prövning av ett ärende finner att försäkringsbolagets utredning i ärendet inte är tillräcklig kan nämnden anvisa bolaget att inhämta ytterligare underlag och ta ny ställning innan ärendet åter tas upp i nämnden. Nämnden kan även begära in en second opionion. Om det görs skickas det nya utlåtandet till försäkringsbolaget, som i sin tur delger patienten.

Sekretess

Ärendena hanteras under tystnadsplikt.

Kostar prövningen något?

Prövningen i nämnden är kostnadsfri för patienten.

expand indicator

Vår uppdragsgivare

Det är Patientförsäkringsföreningen som har i uppdrag att upprätthålla och bekosta en patientskadenämnd. Här hittar du mer information om Patientförsäkringsföreningen.

expand indicator

Arbeta hos oss

Vid Patientskadenämndens kansli arbetar tolv jurister som bereder och föredrar ärenden i nämnden samt skriver förslag till nämndens yttranden som underställs ordföranden i nämnden. Kansliet har även en administratör.

Du kan läsa mer om hur det är att arbeta på Patientskadenämndens kansli på sidan "Jobba hos oss". 

När du klickar på länken lämnar du Patientskadenämndens hemsida och hamnar på en extern karriärssida.

Just nu har vi inga lediga tjänster.

expand indicator

Cookies

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Patientskadenämnden använder så få kakor som möjligt på hemsidan. Vi har de kakor som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera, t ex om du använder bakåtpilen i webbläsaren, så minns hemsidan vilken sida du var på sist och går tillbaka dit. Vi har även prestandakakor som gör sidan lite extra snabb och funktionell.

Alla våra kakor finns listade i tabellen du såg när du kom in på vår hemsida, där anges syftet med kakan, vem som ansvarar för den, när den försvinner från din dator och vilken kategori den tillhör. De kategorier vi har på vår hemsida är nödvändiga kakor (behövs för att hemsidan ska fungera), prestandakakor (förbättrar funktionaliteten på hemsidan) och statistikkakor vilka du kan läsa mer om i rutan nedan.

Nej till webbstatistik?

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

expand indicator

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet

Patientförsäkringsföreningen (nedan ”PFF”) är personuppgiftsansvarig för Patientskadenämndens (nedan ”PSN”) verksamhet.

PFF respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som PFF behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

Dina personuppgifter

Vilka typer av uppgifter behandlar vi, vad använder vi uppgifterna till, hur samlar vi in dem, hur distribuerar vi dem och hur lagrar vi dem.

Rättslig grund

PSN prövar tvister mellan patient och försäkringsbolag enligt 17 § 2 st patientskadelagen. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behandlar vi dina personuppgifter genom journaler (och därtill hörande uppgifter i form av ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsouppgifter, uppgifter om sexualliv eller sexuella läggning) liksom andra hälsouppgifter, inkomstuppgifter m.m.

Insamling

Personuppgifter som nämnden har tillgång till är det PM med bilagor som du har fått tillsänt dig från försäkringsbolaget tillsammans med eventuellt tillkommande uppgifter som du själv skickat in. Vi får även tillgång till bolagets skadeakt, det vill säga alla handlingar som hör till ditt ärende.

Distribuering

Uppgifterna distribueras till nämndens ledamöter inför kommande nämndsammanträde.

Vid ärendets expediering tillsänds försäkringsbolaget respektive patienten eller dennes ombud ett exemplar av yttrandet tillsammans med det PM och innehållsförteckning som bolaget har upprättat.

Det enda fall då personuppgifter förs över till tredje land, är om patienten eller patientens ombud är bosatt där vid tidpunkten för yttrandets expedierande.

Lagring

Personuppgifter lagras från att det ärendet inkommer till nämnden, till sex månader efter det att yttrandet expedierats i det fall gallring då kan genomföras, bl.a. med hänsyn till eventuell fortsatt prövning.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Här listar vi dina rättigheter och i slutet dokumentet hittar du kontaktuppgifter till PFF/PSN som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om rättelse har lämnats ut.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

-      Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

-      Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt

-      Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Till vem vi lämnar ut dina uppgifter

Uppgifterna distribueras till nämndens ledamöter inför kommande nämndsammanträde. Yttrande tillsammans med PM och innehållsförteckning distribueras till anmälaren eller dennes ombud och försäkringsbolaget.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Det enda fall då personuppgifter förs över till tredje land, är i det fall anmälaren eller anmälarens ombud är bosatt där vid tidpunkten för yttrandets expedierande.

Rätt till begränsning av behandling

I regel kan begäran om begränsning endast följas om det samtidigt inkommer en begäran om att ett ärende inte längre ska prövas i nämnden.

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

-      Under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider personuppgifternas korrekthet,

-      I väntan på avskrivning av ärende som, genom begäran om begränsning av behandling, inte längre är aktuellt för prövning,

Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut.

Kontaktuppgifter

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt.

Om du har frågor, klagomål eller vill utöva dina rättigheter kontakta vårt dataskyddsombud (DSO) genom

Epost: dso@pff.se, info@patientskadenamnden.se

Telefon: 08-522 787 44

Brev: Patientskadenämnden, Box 24127, 104 51 Stockholm

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt, kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

PFF är ansvarig för den behandling av skadelidandes personuppgifter som görs inom Patientskadenämnden. Som personuppgiftsansvarig bestämmer PFF ändamålet och medlen för behandlingen.

Ändring av integritetspolicyn

PFF kan komma att ändra denna integritetspolicy. Vi kommer meddela ändring på vår webbplats www.patientskadenamnden.se. Där kommer vi även att hålla samtliga versioner av policyn tillgängliga för dig.

Den här hemsidan använder cookies

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Nödvändiga 30 minuter
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
epihash Delar skyddade data med användaren Används för att dela skyddade data med användaren utan att användaren behöver logga in. ”Hashing” betyder att den personliga informationen som lagras inte kan associeras med en specifik individ utan ytterligare information EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
ai_user Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader