Logotyp Patientskadenämnden

2019:11

Omräkningsfaktormodellen har tillämpats vid beräkning av ersättning för bestående men vid höjning av invaliditetsgraden. Ytterligare ersättning.

Omräkningsfaktormodellen har tillämpats vid beräkning av ersättning för bestående men vid höjning av invaliditetsgraden. Ytterligare ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM


8 patientskadelagen (1996:799) samt 5 kap 1 § skadeståndslagen (1972:207).


Ärendet gällde en kvinna, född 1943, som hade en godkänd patientskada avseende följderna av en felaktigt utförd operation den 18 maj 2010. Operationen utfördes på grund av misstanke om cancer i ändtarmen. Istället för att utföra den operation som nu utfördes med rektumamputation borde en mindre, lokal operation med avlägsnande av polyp ha skett. Den medicinska invaliditeten till följd av den godkända skadan har slutligen fastställts till 35 procent. Invaliditetsgraden har under skaderegleringen med bibehållet invaliditetsdatum höjts av bolaget vid två tillfällen. Frågan var hur ersättningen borde beräknas i de fall där invaliditeten höjs utan att någon egentlig medicinsk försämring inträffat och invaliditetsdatumet är detsamma.


PATIENTEN anförde att hon inte var nöjd med den ersättning som bolaget betalade ut.


FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till patientens ersättningsanspråk med följande motivering:
Det föreligger inte rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk, utseendemässig skadeföljd och merkostnader. Den medicinska invaliditetsgraden till följd av den godkända patientskadan uppgår till kumulerat 35 procent (kolostomi med god funktion 10 procent, smärta med symtom från benen 20 procent, domning i underlivet med nedsatt sexuallust 5 procent och urinträngningar, urgency 5 procent). Ersättning för bestående men har lämnats med 158 000 kr. Det föreligger inte rätt till ytterligare ersättning för bestående men.


PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:


Nämnden delar den bedömning och motivering som Löf har gjort avseende sveda och värk, utseendemässig skadeföljd och merkostnader. Vidare anser nämnden i likhet med Löf att invaliditeten för de bestående men som kan hänföras till den godkända patientskadan inte överstiger 35 procent.


Vad gäller beräkningen av ersättningens storlek för bestående men gör dock nämnden följande bedömning.


Ersättning för bestående men har lämnats i tre omgångar där invaliditetsgraden har höjts vid varje tillfälle. Det är fråga om att Löf har höjt invaliditetsgraden för patientskadan utan att någon försämring eller ytterligare skadeföljd har tillkommit. När bolaget sedan fastställde slutlig ersättning för bestående men år 2014 tillämpade Löf den så kallade mellanskillnadsmodellen. Enligt den modellen lämnas ersättning för skillnaden mellan de vid prövningsåret aktuella ersättningsbeloppen för den tidigare och den nya invaliditetsgraden.


Nämnden anser dock att den s.k. omräkningsfaktormodellen ska tillämpas i situationer som denna där viss ersättning redan har utbetalats antingen i form av förskott eller som ytterligare ersättning när den slutliga invaliditetsgraden har höjts. Modellen bygger på konsumentprisindex och beaktar penningvärdets förändringar i enlighet med Högsta domstolens ställningstagande i NJA 1993 s. 192. Metoden förordas även av Trafikskadenämnden (som fastställer omräkningsfaktorerna en gång per år) samt i litteraturen (se bl.a. Randquist m.fl., Ersättning vid personskada, 2019, s. 278). Metoden innebär att tidigare utbetald ersättning för bestående men efter omräkning till dagens penningvärde med hjälp av fastställda omräkningsfaktorer avräknas den totala ersättningen. Nämnden vill dock tillägga att i de fall där det inträffar en försämring av besvären eller en nytillkommen skadeföljd som leder till högre invaliditetsgrad bör mellanskillnadsmodellen tillämpas även fortsättningsvis (se Randquist m.fl., Ersättning vid personskada, 2019, s. 280).


I detta ärende bedömdes patientens invaliditet till 20 procent år 2013 och ersättning för bestående men utbetalades samma år med 92 000 kr. Därefter bedömde bolaget i augusti 2014 att patientens invaliditet uppgick till 30 procent och ersättning utgick samma år för bestående men med 139 000 kr med avdrag för en invaliditet på 20 procent i 2014 års värde (enligt mellanskillnadsmodellen) vilket gav ett belopp om ytterligare 43 000 kr. I oktober 2014 gjordes en slutlig bedömning där invaliditeten ansågs vara 35 procent och ersättning för bestående men utgick med 162 000 kr med avdrag för 139 000 kr i 2014 års värde (enligt mellanskillnadsmodellen) vilket gav ett belopp om ytterligare 23 000 kr.


Nämnden anser att den tillkommande ersättningen skulle ha beräknats enligt omräkningsfaktormodellen. Detta innebär utifrån prövningsårets tabell följande:


Ersättningsbelopp enligt 2019 års tabell vid 35 procent medicinsk invaliditet då patienten var 68 år vid invaliditetsdatum: 173 000 kr


Från beloppet görs avdrag för tidigare utbetalda belopp:
2013: 92 000 x omräkningsfaktor 1,042 = 95 864 kr
2014: 43 000 x omräkningsfaktor 1,042 = 44 806 kr
2014: 23 000 x omräkningsfaktor 1,042 = 23 966 kr
Kvarstår att utbetala: 8 364 kr


Därmed har patienten rätt till ytterligare ersättning för bestående men.


PATIENTSKADENÄMNDEN
DNR 2019/0404

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter