Logotyp Patientskadenämnden

2019:10

Tillämpning av principen om befintligt skick. Ytterligare ersättning.

En patientskada har tidigarelagt ett vårdbehov som ändå skulle ha uppstått i framtiden. Tillämpning av principen om befintligt skick. Ytterligare ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM


8 § patientskadelagen (1996:799) samt 5 kap 1 § skadeståndslagen (1972:207).


Ärendet gällde en kvinna, född 1964, som den 15 december 2015 genomgick en artroskopi (titthålsoperation) på grund av en meniskskada i vänster knä. Patienten hade sedan tidigare en konstaterad artros i vänster knäled. Då hon inte blev bättre gjordes en ny artroskopi den 16 augusti 2016. I efterförloppet drabbades patienten av en infektion. Pga. tilltagande artrosbesvär fick patienten gå igenom en vänstersidig knäplastikoperation den 7 mars 2017.


Patienten bedömdes ha rätt till patientskadeersättning avseende den infektion som hon drabbades av efter artroskopin i vänster knä den 16 augusti 2016 samt följderna av infektionen. Ersättning lämnades för bland annat sveda och värk samt ett tidigarelagt behov av protesförsörjning av vänster knäled.

 

PATIENTEN gjorde gällande att infektionen medfört en bestående merskada då hon inte hade behövt operera in en protes i knäet om infektionen inte hade uppkommit. Hon menade att hennes besvär var orsakade av den skada som hon tillfogats och inte av den artros som bolaget hänvisar till.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till patientens ersättningsanspråk med följande motivering:
Den medicinska utredningen ger stöd för att patienten hade en konstaterad artros i den vänstra knäleden, redan innan den initiala operationen den 15 december 2015. Grundproblematiken utgörs således av artros, där tillkommande meniskproblem är ett delfenomen som beror på artros. Det är övervägande sannolikt att patienten hade behövt en knäprotes infektionen förutan.


Ersättning för sveda och värk har lämnats under perioden från den 16 augusti 2016 till och med den 6 mars 2017 med 18 000 kr. Misstanke om septisk artrit i vänster knä noterades den 27 augusti 2016 och vid återbesök den 24 november 2016 anses infektionen som utläkt. Den skadelidande får anses vara väl kompenserad med den sveda och värkersättning som lämnats.


Enligt bolagets bedömning har patientskadan inte medfört någon verifierad grad av bestående men. Den skadelidande hade en konstaterad artros i den vänstra knäleden som hade medfört behov av en protesoperation även om patientskadan inte hade inträffat. Bedömningen är dock att patientskadan har medfört ett tidigarelagt behov av protesförsörjning av vänster knäled och kompensation för detta har skett genom en ”temporär invaliditetsersättning” (en merinvaliditet på 3 procent har fastställts), under en uppskattad tidsperiod på två år och ersättning har lämnats med 5 000 kr.

Bedömningen är således att behovet av protes inte är en följd av patientskadan och dess konsekvenser, utan att behovet i sin helhet är en följd av patientens grundsjukdom, det vill säga artros. Någon ersättning kan därför inte lämnas för behov av vänstersidig protes och dess konsekvenser. Patientskadan bedöms således inte ha medfört någon ersättningsbar medicinsk invaliditet.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:


Löf har bedömt att patienten har rätt till ersättning för den infektion, och följderna av denna, som uppstod efter operationen den 16 augusti 2016. Infektionen har enligt Löf medfört att man fick operera patienten med knäplastik tidigare än vad man annars hade behövt göra och ersättning har lämnats i form av en temporär invaliditet på 3 procent under två års tid.


En grundläggande princip inom ersättningsrätten är att den skadelidande är försäkrad i befintligt skick och att full ersättning ska lämnas. I RÅ 2007 ref. 42 konstaterade regeringsrätten att även om individuella svagheter innebar att ett vårdbehov fanns redan före det i ärendet aktuella olycksfallet eller skulle komma att uppstå inom överskådlig tid, så medförde detta ändå inte att det fanns tillräcklig grund för att bortse från principen om befintligt skick. Se även nämndens referat 2004:7.


Nämnden anser i likhet med Löf att infektionen medfört att protesoperationen fick tidigareläggas. Att patienten redan innan hon drabbades av patientskadan hade artros och någon gång i framtiden sannolikt hade behövt en knäprotes medför inte att det finns tillräcklig grund för att bortse från den princip om befintligt skick som tillämpas inom ersättningsrätten. Patienten har därför rätt till ersättning för protesoperationen och vad den medför. Nämnden överlåter på Löf att beräkna vilken ytterligare ersättning som kan lämnas med anledning av detta.


[…]
PATIENTSKADENÄMNDEN
DNR 2018/1788

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter