Logotyp Patientskadenämnden

2019:09

Inbesparade levnadsomkostnader samordnas ej vid ersättning för inkomstförlust. Ytterligare ersättning.

Inbesparade levnadsomkostnader samordnas ej vid ersättning för inkomstförlust. Ytterligare ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799) samt 5 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207).

 

Ärendet gällde en pojke, född år 1997, som drabbades av syrebrist i samband med födseln den 3 december 1997. Syrebristen medförde en allvarlig hjärnskada i form av cerebral pares och dess följdskador, med en total kumulerad invaliditet på 88 procent. Handläggningen vid förlossningen har ansetts vara utförds i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet och följderna har bedömts som en godkänd patientskada.

 

PATIENTEN yrkade ersättning för inkomstförlust utifrån ett antagande att han, om inte patientskadan hade inträffat, hade haft en inkomst motsvarande genomsnittslön för en högskoleutbildad person. Enligt patienten borde någon samordning inte göras beträffande inbesparade levnadsomkostnader såsom bolaget har gjort vid beräkningen av inkomstförlusten.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till ersättningsanspråket med följande motivering:

 

För barn och ungdomar som skadats allvarligt och blir helt arbetsoförmögna och där det inte är möjligt att bedöma ett visst yrke eller inkomst som sannolik används den så kallade barnschablonen vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust. Bolaget har utgått från tillgängliga uppgifter från SCB (Statistiska centralbyrån) avseende genomsnittliga inkomster i olika ålderskategorier.

 

Beloppen uppräknas numera enligt Trafikskadenämndens schablon och ovanstående värden avser situationen sommaren 2017 då livräntan sist räknades om. Från år 2017 finns ytterligare en schablon för beräkning av inkomstförlust vid skador som inträffat i späd ålder. Denna finns presenterad i Personskadekommitténs cirkulär 2017 - 1. Den bygger på medianinkomst i olika åldersgrupper.

 

Tidigare har bolaget, från och med 2003 och framåt, använt en barnschablon som bygger på medelinkomster som kompletterats med ett system där inbesparade kostnader i vissa fall beaktats. I ett ärende som detta, där bolaget börjat använda den tidigare barnschablonen och bekräftat beloppen för samtliga perioder till patienten, kvarstår bolaget i beräkningen enligt tidigare barnschablon.

 

Vid bestämmande av ersättningen för inkomstförlust tas hänsyn till att patienten inte har några kostnader för att förvärva inkomster samt att han bedöms ha en lägre levnadsomkostnad än om patientskadan inte hade inträffat. I SOU 1995:33 s. 337 ställer man sig bakom TSN:s cirkulärreferat 5 + 6/1989 och menar att svårt skadade personers levnadsomkostnader skall avräknas. Exempel på sådana kostnader är kostnader för villa/hem, bil och försörjningsbörda.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning med följande motivering:

 

Ärendet avser en ung man som har drabbats av asfyxi (andnöd eller kvävning som leder till pulslöshet) i samband med förlossning den 3 december 1997, vilket medfört cerebral pares med flera följdskador. Skadan har godtagits som en patientskada orsakande en medicinsk invaliditet till ett kumulerat värde om 88 procent.

 

Enligt 5 kap. 1 § första stycket 2 skadeståndslagen (1972:207) omfattar skadestånd till den som har tillfogats personskada ersättning för inkomstförlust. Enligt andra stycket samma lagrum utgår ersättning för inkomstförlust med skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära om skadan inte inträffat, och den inkomst som denne trots skadan har eller borde ha uppnått eller som denne kan beräknas komma att uppnå genom sådant arbete som motsvarar dennes krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av denne med hänsyn till tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller liknande åtgärd samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter.

 

För barn och ungdomar som skadas allvarligt och som blir helt arbetsoförmögna och där det inte är möjligt att bedöma ett visst yrke eller inkomst som sannolik, rekommenderas enligt praxis sedan den 1 januari 2017 att barnschablonen används vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust (se Personskadekommitténs cirkulär 1/2017). Inkomstförlusten bör beräknas utifrån Statistiska Centralbyråns (SCB) uppgifter om medianlönen för den heltidsarbetande befolkningen på arbetsmarknaden, det vill säga den inkluderar både dem som endast har gymnasial utbildning och dem som har eftergymnasial utbildning, enligt en så kallad trappstegsmodell med åldersintervaller. Detta får anses ha varit praxis sedan år 2010 (se Trafikskadenämndens cirkulärreferat 8-2010).

 

I ärendet har bolaget lämnat ersättning för inkomstförlust från och med den 1 juli 2015, det vill säga från det år patienten fyllde 19 år och beviljades aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Inkomstunderlaget har beräknats utifrån 2014 års tillgängliga uppgifter från SCB avseende genomsnittliga inkomster i olika ålderskategorier samt uppräknats för att motsvara 2017 års genomsnittliga inkomster. Nämnden har inget att invända mot att Löf har använt sig av ett sådant inkomstunderlag vid beräkningen av ersättningen för inkomstförlust då detta vid en jämförelse med nu gällande barnschablon visar sig vara mer fördelaktigt för patienten.

 

Bolaget har vid beräkningen av ersättningen för inkomstförlust samordnat med ett belopp som benämns inbesparade levnadsomkostnader. Nämnden konstaterar att bolaget inte har visat vari dessa kostnader består. Det saknas även rättslig grund för en sådan samordning då levnadsomkostnader inte utgör en sådan inkomst (samordningsförmån) som patienten trots skadan har eller borde ha. Bolaget bör därmed räkna om ersättningen för inkomstförlust utan samordning av några inbesparade levnadsomkostnader och betala ut mellanskillnaden till patienten.

 

[...]

 

PATIENTSKADENÄMNDEN 

DNR 2018/0619

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter