Logotyp Patientskadenämnden

2019:07

Fördröjd diagnos och behandling av bukbesvär. Ersättning.

Fördröjd diagnos och behandling av bukbesvär. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en pojke, född år 2010, som kvällen den 13 september 2016 insjuknade i bukbesvär med buksmärtor och kräkningar. Efter kontakt med SOS Alarm kl. 21.04 beslutades att patienten inte behövde transporteras till sjukhus med ambulans. Vid kl. 22.00 ankom patienten till akutmottagning på ett lokalt lasarett med egen bil. Något senare transporterades patienten med ambulans till ett större sjukhus dit han ankom kl. 02.00. Patienten opererades akut kl. 08.30 för tarmvred i tunntarmen, varvid en del av tunntarmen sågs vara nekrotiserad och behövde tas bort. I efterförloppet uppkom komplikationer och ytterligare del av tunntarmen opererades bort. Sista operationen för tarmbesvär utfördes i slutet av oktober samma år. Efter behandlingen har patienten en port-a-cath (venport/dosa) för livslångt nutritionsstöd.

 

VÅRDNADSHAVARNA för patienten anförde att patientens besvär diagnostiserades och behandlades med fördröjning, vilket orsakade patienten onödigt lidande och merskada. Enligt föräldrarna gjorde SOS Alarm en felaktig bedömning av patienten när man inte skickade ambulans. Vidare gjordes en felaktig bedömning av patientens tillstånd på den lokala akutmottagningen, vilket resulterade i ytterligare behandlingsfördröjning. Hade ambulans skickats direkt efter samtalet med SOS Alarm hade patienten kunnat föras direkt till det större sjukhuset och han hade kunnat få behandling med bl.a. uppvätskning redan under ambulansfärden. Med korrekt omhändertagande redan från början hade patienten kunnat bli opererad mycket tidigare än vad som nu blev fallet och besparats livslångt lidande.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET ansåg att det inte förelåg rätt till ersättning med bl.a. följande motivering:

 

Enligt bolagets bedömning har patienten utsatts för en fördröjning med ca 90 minuter till följd av utebliven transport med ambulans till närmaste sjukhus samt försenad transport till den vårdinrättning där han slutligen behandlades. Orsaken till fördröjningen var en konsekvens av att man inte initialt uppfattade att orsaken till patientens illabefinnande var kirurgisk och inte medicinsk. Patientens tillstånd var svårtolkat, med tecken på begynnande diabetes, men uppfattades utifrån de symtom och de prover som tagits på ett sätt som man kan förvänta av en erfaren läkare inom den specialitet som primärt bedömde patienten. Diagnos- och behandlingsfördröjningen har med övervägande sannolikhet inte påverkat sjukdomens förlopp, inklusive nekrotiskt omvandlad tarm och dess följder, behandling eller slutresultatet. Några kvarstående besvär har inte heller uppkommit som följd av fördröjningen. Fördröjningen har inte heller haft någon betydelse för uppkomsten eller förloppet av andra sjukdomar som patienten eventuellt drabbats av. Någon ersättningsbar merskada i patientskadelagens mening har därför inte uppkommit.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till patientskadeersättning och gjorde följande bedömning:

 

Vårdnadshavaren har anmält att sonen drabbats av utökat lidande till följd av fördröjd diagnos och behandling av akuta mag- och tarmbesvär i september 2016.

 

Av den medicinska utredningen framkommer att patienten insjuknade vid 19-tiden den 13 september 2016 med buksmärtor och kräkningar. Han kom in till akutmottagningen på det lokala lasarettet och man misstänkte nydebuterad diabetes. Patienten rehydrerades (uppvätskades) och överfördes senare till ett större sjukhus, dit han kom kl. 02.00. Det bedömdes att symtomen snarare talade för att patienten hade drabbats av någon bukåkomma. Vid en röntgenundersökning av buken noterades tecken på tarmvred och det beslutades att även genomföra en skiktröntgenundersökning som visade utbredda förändringar som vid tarmischemi (upphävd blodcirkulation i tarmen). Vid operation, som startade kl. 08.30 den 14 september 2016, utfördes tarmresektion (kirurgiskt borttagande av tarmdel). 

 

I likhet med bolaget anser nämnden att en ambulans borde ha skickats efter vårdnadshavarens telefonkontakt med SOS Alarm. Med tanke på de symtom som patienten uppvisade, och att patienten var ett barn, borde han ha transporterats direkt till den större vårdinrättningen.

 

Nämnden anser att patienten hade alla tecken på en allvarlig akut bukåkomma och frånsett det höga blodsockret fanns inga tecken på diabetes. Enligt nämndens bedömning borde man på sjukhuset efter bedömning och uppvätskning ha förstått att det var fråga om en akut bukåkomma och opererat patienten tidigare än vad som nu blev fallet. Om faktiskt iakttagbara symtom hade tolkats på ett korrekt sätt hade operationen utförts runt midnatt mellan den 13 och 14 september 2016. Om operationen hade utförts utan fördröjning hade tarmresektion med övervägande sannolikhet inte behövt genomföras och patienten hade inte haft något behov av livslångt nutritionsstöd. Nämnden överlåter åt bolaget att ta ställning till vilken ersättning som kan lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

DNR 2018/1616

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter