Logotyp Patientskadenämnden

2019:02

Fråga om utebliven aktieutdelning ska räknas in i inkomstunderlaget när en patient enbart är delägare men inte arbetat i företaget.

Fråga om utebliven aktieutdelning ska räknas in i inkomstunderlaget när en patient enbart är delägare men inte arbetat i företaget. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

 

Ärendet gällde en man, född 1953, som hade en godkänd personskada i form av ryggmärgsskada med förlamningstillstånd till följd av fördröjd diagnos och behandling av infektion i ryggen. Den totala medicinska invaliditetsgraden har bedömts uppgå till 93 procent, varav den godkända skadan utgör 80 procent. Ersättning har lämnats på skadeståndsrättslig grund. Patienten, som var delägare i bolaget A och var anställd i dotterbolaget B, drabbades av inkomstförlust till följd av personskada.

 

PATIENTEN anförde att det förelåg rätt till ytterligare ersättning för inkomstförlust då inkomstunderlaget även ska omfatta utebliven utdelning i bolaget A. Han var anställd i bolaget A sedan år 1981 och han arbetade en tredjedel av sin arbetstid i det bolaget och två tredjedelar i dotterbolaget B. Han hänvisade bland annat till NJA 2014 s. 455 till stöd för sin ståndpunkt. Patienten framförde att den skadelidande vid personskada ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat. Enligt honom ska därför den minskade utdelningen ersättas och läggas som underlag till inkomstförlust eftersom denna är orsakad av personskadan.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Rätt till ersättning för utebliven utdelning i bolaget A föreligger inte. I patientens fall uppfylls inte de krav som ställs i domen NJA 2014 s. 455. Patienten var inte anställd i bolaget A före skadan och han hade inte heller haft regelbunden och återkommande utdelning eller löneinkomst från bolaget. Någon ersättning för utebliven utdelning kan därför inte lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten är delägare i bolaget A och har varit anställd i dotterbolaget B från vilket han även uppburit lön. Nämnden har att ta ställning till huruvida utebliven aktieutdelning i bolaget A kan läggas till som årligt inkomstunderlag för beräkning av inkomstförlust.

 

Högsta Domstolen har i rättsfallet NJA 2014 s. 455 uttalat sig om vad som krävs för att aktieutdelning i ett fåmansbolag ska ingå i inkomstunderlaget vid beräkning av inkomstförlust. Högsta domstolen konstaterade därvid att avgörande för denna fråga bör vara om aktieutdelningen i det enskilda fallet utgör en inkomst vars motsvarighet den skadelidande hade kunnat uppbära om skadan inte hade inträffat men som går förlorad till följd av skadan. Om den skadelidande före skadan har tagit ut ersättning i form av inkomst av tjänst och inkomst av kapital motsvarande bolagets rörelseöverskott över tid, kan man normalt utgå från att den skadelidande även fortsättningsvis hade kunnat uppbära motsvarande inkomst skadan förutan. Huruvida den skadelidande har tagit ut ersättningen som lön eller utdelning saknar då normalt betydelse. Om en skadelidande innehar ägarandelarna som en kapitalplacering och inte själv har arbetat i bolaget, så är utebliven aktieutdelning däremot typiskt sett ingen följd av skadan. En eventuell förlust beror ju då på något annat än personskadan.

 

Enligt skadeståndsrättsliga regler är det patienten som har bevisbördan för sitt påstående om inkomstförlust. Patienten ska därmed i detta fall styrka att han arbetat i bolaget A före personskadan och att han som ersättning för detta arbete löpande över tid tagit ut lön eller aktieutdelning. Nämnden gör bedömningen att det på föreliggande handlingar inte är visat vare sig att patienten före personskadan arbetat i bolaget eller att han löpande över tid tagit ut ersättning för sådant arbete. Nämnden instämmer därmed i bolagets bedömning och anser att ytterligare ersättning för inkomstförlust inte kan lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

DNR 2019/0219

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter