Logotyp Patientskadenämnden

2018:15

Fördelning av ersättning för sveda och värk mellan grundsjukdom och patientskada.

Fördelning av ersättning för sveda och värk mellan grundsjukdom och patientskada. Ej ytterligare ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799) samt 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1972, som opererades i höger knä den 3 februari 2016 pga. tidigare menisk- och broskskada i höger knä. Vid operationen uppkom en sprickbildning som åtgärdades med en märla som förstärkning. Patienten har fått rätt till patientskadeersättning för den sprickbildning som medfört utökat lidande, behov av omoperation samt missprydande ärr.

 

PATIENTEN framförde missnöje med den av bolaget lämnade ersättningen. Hon ansåg att det var fel att ersättningen för sveda och värk under de tre första månaderna efter operationen hade delats lika mellan patientskadan och hennes grundtillstånd. Patienten ansåg också att ersättningen för ärr var för låg.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

De tre första månaderna har ersättningen för sveda och värk delats lika mellan grundskada och patientskada. Skälet till det är att de knäbesvär som patienten opererades för den 3 februari 2016 skulle, oavsett patientskadan, ha medfört en akut läkningstid om cirka tre månader.

 

Ersättning har lämnats för det ärr som patientskadan medfört. Ärret till följd av den inopererade märlan har i sin helhet bedömts motsvara ett ärr av framträdande karaktär. Det ärr som grundskadan, knäoperationen, medfört har inte beaktats i denna bedömning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg rätt till ytterligare patientskadeersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har fått patientskadeersättning för följderna av den sprickbildning som uppstod vid en knäoperation av menisk- och broskskador i höger knä den 3 februari 2016. Sprickbildningen medförde att en märla tillfälligt fick sättas som förstärkning. Märlan opererades bort i slutet av augusti samma år.

 

Löf har lämnat ersättning med 16 000 kr för sveda och värk under perioden 3 februari till och med den 30 september 2016. Vid beräkning av ersättningen har bolaget tagit hänsyn till att patienten skulle haft en akut läkningstid för sin grundskada på tre månader även om inte patientskadan hade inträffat. Patientskadan har bedömts utläkt utan några bestående men. Ersättning för breddökat ärr har lämnats med 7 500 kr.

 

Patienten har ifrågasatt varför ett avdrag för grundskadan gjorts från ersättningen för patientskadan vid beräkningen av ersättningen för sveda och värk. Hon har även anfört att ersättningen för ärr är för låg.

 

Nämnden gör följande bedömning:

 

Vid patientskador, till skillnad från andra personskador, föreligger i de flesta fall en grundsjukdom eller grundskada som var orsak till den behandling som genomfördes när patientskadan uppstod. I dessa fall skulle patienten, även om inte patientskadan hade uppkommit, ha haft en akut läkningstid som varierar beroende på vilken behandling som patienten genomgått. Ersättning för sveda och värk beräknas enligt praxis utifrån riktlinjer som anges i en tabell som årligen utges av Trafikskadenämnden. Enligt patientskaderättslig praxis ska hänsyn tas även till den akuta läkningstiden för grundsjukdomen/ grundskadan.

 

Nämnden anser att ersättningen för sveda och värk har beräknats korrekt. Ersättning har enligt gällande riktlinjer lämnats för hela den akuta läkningstiden och under de första tre månaderna har beloppet delats lika mellan grundskada och patientskada. Därmed föreligger inte rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk.

 

Ersättningen för ärr beräknas enligt praxis, på samma sätt som ovan, dvs. med hjälp av en tabell från Trafikskadenämnden. Beloppet bestäms utifrån ärrets utseende, placering på kroppen och den skadades ålder vid den akuta läkningstidens slut. Vid patientskador beaktas också om patienten skulle ha haft ett ärr även om inte patientskadan hade inträffat.

 

Enligt nämndens bedömning är patienten tillgodosedd med den ersättning som lämnats för ärr. Därmed föreligger inte rätt till ytterligare ersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

DNR 2018/1084

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter