Logotyp Patientskadenämnden

2018:14

Trycksår hade kunnat undvikas.

Ett trycksår hade kunnat undvikas om Vårdhandboken hade följts och om man inte hade undervärderat risken för trycksår på en högriskpatient. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1991. Hon hade dubbelsidig förlamning i nedre kroppshalvan efter ryggmärgsinflammation i barndomen och hon hade kroniska nervsmärtor som hon behandlades för med opiater. Då hon hade utvecklat betydande tolerans mot opiater och hade besvär med abstinens lades hon in på intensivvårdsavdelning med avvänjning under nedsövning i november 2011. Patienten hade sedan tidigare besvär med trycksår över höger höft och korsben.

 

PATIENTEN anmälde att hon drabbades av en försämring av liggsår på höger sittknota och att hon utvecklade liggsår vid korsbenet till följd av bristfällig vändningsrutin när hon låg inlagd för avvänjning. Detta har även lett till att hennes högra ben behövde amputeras. Patienten ansåg att skadan hade kunnat undvikas med regelbunden vändning, tillsyn och tvätt av sår.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Den behandling som patienten har fått i samband med den aktuella vårdperioden var medicinskt motiverad och utförd enligt en vedertagen metod och på ett riktigt sätt. Patienten hade sedan tidigare trycksår som noterades vid ankomsten till sjukhuset och hon hade pågående antibiotikabehandling pga. sårinfektion. En försämring av trycksåren uppkom sedan under den aktuella behandlingen. Situationen var svår med en magerlagd, rullstolsburen patient som redan hade ett infekterat trycksår. Den uppkomna försämringen av trycksår hade inte kunnat undvikas, trots medvetenhet om problemet, genom ett annorlunda utförande av behandlingen. Någon annan behandlingsmetod som tillgodosett vårdbehovet på ett totalt sett mindre riskfyllt sätt finns inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg en ersättningsbar patientskada och gjorde följande bedömning:

 

Patienten är förlamad i underkroppen sedan barndomen och är rullstolsburen. Hon vårdades inneliggande på IVA och var nedsövd under perioden den 26 till den 29 oktober 2011 för avvänjning av opiater som hon intagit pga. nervsmärta till följd av sin sjukdom. Patienten har anmält dels försämring av trycksår på höger sittknota, dels utvecklandet av nya trycksår vid korsbenet, till följd av bristfällig vändningsrutin under vårdperioden.

 

Av utredningen framgår att patienten har genomgått ett flertal sårrevisioner och haft svåra infektions- och sårläkningsbesvär i höften. I oktober 2014 utfördes en högersidig benamputation.

 

Enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen lämnas ersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan hade kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Det är sjukvårdens ansvar att arbeta för att minimera riskerna för trycksår. Utgångspunkten vid medicinsk behandling är att trycksår ska kunna undvikas (se nämndens referat PSN 2015:23).

 

Av utredningen framgår att vårdavdelningen inte har ett eget rutindokument som anger hur de ska arbeta för att förebygga trycksår utan att man arbetar i enlighet med de behandlingsrutiner som anges i Vårdhandboken. I handboken anges att en stillasittande patient ska vändas varannan till var tredje timme för att undvika trycksår. I övervakningsjournalerna från det aktuella vårdtillfället kan ett vändschema utläsas. Det framgår att patienten vändes med ett varierande tidsintervall på tre till fem timmar. Vidare anges i Vårdhandboken att patienten ska ligga på en madrass av "flytande glaskulor" eller en madrass som ger konstant lågt tryck. I journalanteckningarna framgår inte vilken typ av madrass som har använts. Det är således inte angivet att det var någon annan typ av madrass än en normal. 

 

Nämnden konstaterar därför att den behandlingsrutin som anges i Vårdhandboken inte har följts. Risken för försämring av patientens trycksår tycks ha undervärderats. I detta fall är det fråga om en högriskpatient som har paraplegi, redan etablerade trycksår och lågt albumin. Patienten är dessutom rökare, magerlagd och kraftigt sederad. Dessa omständigheter talar också för en förhöjd risk för trycksår.

 

Mot bakgrund av det anförda anser nämnden att både försämringen av de befintliga trycksåren och utvecklandet av nya trycksåren hade kunnat undvikas med en mer frekvent vändningsrutin. Nämnden anser dock att utsättningen och insättningen av antibiotika inför respektive efter nedsövningen inte har haft någon påverkan på trycksårens uppkomst. Vidare anser nämnden att amputationen av benet inte hade kunnat undvikas.

 

Sammanfattningsvis föreligger rätt till patientskadeersättning. Nämnden överlåter till Löf att utreda vilken ersättning som kan bli aktuell.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

DNR 2017/1629

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter