Logotyp Patientskadenämnden

2018:13

Skälighetsbedömning av en infektion.

Skälighetsbedömning av en infektion. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 4 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en man, född 1948, som hade besvär av en inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) och en kronisk muskelinflammation (polymyosit). Han genomgick en operation den 17 mars 2017 för besvär med s.k. triggerfinger (låsning eller upphakning av ett finger eller en tumme i böjt läge). I efterförloppet till operationen uppkom komplikationer i form av clostridiuminfektion, tjocktarmsinfektion och skov av ulcerös kolit.

 

PATIENTEN anmälde att operationen för triggerfinger i mars 2017 blev utförd med fel snitt, vilket ledde till att två av hans fingrar blev obrukbara. Han anmälde vidare uppkomst av infektion efter operationen, vilket ledde till förskrivning av antibiotika (tablett Heracillin) den 27 mars 2017. Förskrivningen av Heracillin var olämplig på grund av hans kroniska sjukdomar, ulcerös colit och polymyosit. Behandlingen ledde till clostridiuminfektion och tjocktarmsinfektion samt skov av ulcerös colit. Han anmälde också att hans besvär blev förvärrade pga. fördröjd diagnos och behandling av tarminfektion och skov av ulcerös colit efter insatt antibiotikabehandling den 27 mars 2017. När han blev fri från tarminfektionen i början av juli 2017 blev han förskriven cortison, men han borde ha fått Remicade eller liknande. Slutligen ansåg patienten att han borde ha fått näringstillskott för att bättre kunna läka ut sjukdomen när han blev återinlagd den 24 juli 2017.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Operationen den 17 mars 2017 var medicinskt motiverad och utfördes på ett korrekt sätt. Infektionen som uppstod läkte ut efter läkemedelsbehandling, som bedöms ha ordinerats enligt föreskrifter och anvisningar. Infektionen bör skäligen tålas. De komplikationer som uppstod i samband med behandlingen bedöms inte ha kunnat undvikas även om behandlingen hade utförts på ett annat sätt. Det finns inte heller någon annan tillgänglig behandlingsmetod som hade tillgodosett patientens vårdbehov på ett mindre riskfyllt sätt. De besvär som patienten drabbades av efter insatt läkemedelsbehandling bedöms också ha tolkats och behandlats enligt allmänt vedertagen praxis.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till patientskadeersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten opererades för triggerfinger och drabbades i efterförloppet av en sårinfektion för vilken han förskrevs Heracillin. Sårinfektionen läkte ut efter en kort tid, men till följd av Heracillinbehandlingen fick han en clostridiuminfektion och ett skov av ulcerös kolit som ledde till ett långvarigt och besvärligt sjukförlopp.

 

Löf har bedömt att sårinfektionen orsakats av ett utifrån kommande smittämne men att sårinfektionen varit så lindrig att den skäligen måste tålas. Vidare har Löf ansett att de komplikationer som uppstod i samband med behandlingen inte hade kunnat undvikas. Det har bedömts föreligga ett samband mellan Heracillinbehandlingen och insjuknandet i clostridiuminfektionen, såväl som i ett skov av ulcerös kolit. Läkemedlet bedöms dock ha skrivits ut i enlighet med gällande föreskrifter och anvisningar.

 

Nämnden gör följande bedömning:

 

Enligt 6 § första stycket 4 patientskadelagen lämnas patientskadeersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Enligt tredje stycket samma paragraf, är rätten till ersättning utesluten i de fall omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn ska därvid tas till arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infektionen.

 

Av förarbeten till patientskadelagen (prop. 1995/96:187 s. 83 f.) framgår att grundprincipen är att ju allvarligare grundsjukdomen är, desto större komplikationer får patienten tåla utan ersättning. Ersättning lämnas inte heller om infektionen varit förutsebar. Om risken är ringa eller svår att förutse kan förutsättningarna för ersättning däremot vara uppfyllda. Skälighetsbedömningen förutsätter en samlad bedömning av de olika kriterierna. Detta kan t.ex. leda till att även om infektionen i ett visst fall kunnat förutses, ersättning ändå kan lämnas om missförhållandet mellan grundsjukdomen och infektionen är särskilt stort. Vid behandlingar med förhöjd infektionsrisk får infektioner ofta tålas i större utsträckning.

 

Enligt nämndens mening ska vid skälighetsbedömningen hänsyn tas till samtliga skadeföljder som en infektion medfört. Det innebär att såväl sårinfektionen som följderna av läkemedelsbehandlingen ska vägas mot svårighetsgraden av den skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infektionen.

 

När det gäller infektionen och dess följder framgår av utredningen att det var känt att patienten led av ulcerös kolit men att han vid operationstillfället hade varit besvärsfri i tre år. Heracillinbehandlingen sattes in på grund av sårinfektionen efter operationen. Det finns inte någon forskning som visar att personer med ulcerös kolit har lättare att ådra sig en clostridiuminfektion vid Heracillinbehandling eller att insjukna i något skov. Det går inte heller i övrigt att förutse att en operation för triggerfinger ska leda till svåra magbesvär. Patienten fick pga. Heracillinbehandlingen svåra diarrébesvär som föranledde flertalet sjukhusvistelser, ibland med tarmvila, under åtminstone ett års tid.

 

När det sedan gäller patientens grundsjukdom opererades han för besvär med låsningar i vänster ringfinger då han inte kunde sträcka ut fingret utan att det fastnade i krökt läge. Konservativ behandling hade inte löst  problematiken och operation ansågs  vara indicerad.

 

Den medicinska utredningen ger inte stöd för att besvären från vänster hand var särskilt svåra. I jämförelse med de omfattande problem som behandlingen av infektionen medförde anser nämnden med hänsyn till vad som i övrigt redovisats att patienten inte skäligen måste tåla konsekvenserna av infektionen. Därmed föreligger rätt till patientskadeersättning i vilken även bör vägas in besvärsbilden och sjukvårdens hantering av patienten under sommaren 2017, t ex att han borde ha fått näringstillskott. Nämnden överlåter till Löf att ta ställning till vilken ersättning som kan lämnas.

 

Vad avser snittföringen vid operationen anser nämnden att den skett korrekt i enlighet med gällande riktlinjer.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

DNR 2018/0952

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter