Logotyp Patientskadenämnden

2018:12

Ersättning för anspänning i arbete lämnas även för anspänning vid studier.

Ersättning för anspänning i arbete lämnas även för anspänning vid studier. Ytterligare ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 patientskadelagen (1996:799) samt 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

 

Ärendet gällde en ung man, född 1999, som hade en godkänd patientskada avseende följderna av hjärnskada och nyckelbensfraktur som uppstod i samband med förlossning den 3 april 1999.

 

PATIENTEN framförde att han inte var nöjd med den ersättning som lämnats från försäkringsbolaget för bestående men. Han ansåg att han till följd av den godkända skadan hade kognitiva svårigheter samt att han hade problem med social kompetens, munmotorik, epilepsi, muskelsvaghet, finmotorik och känsel. Patienten anförde även att han hade tarmproblem i form av läckage och analprolaps.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Den medicinska invaliditeten till följd av patientskadan uppgår till kumulerat 37 procent vilken innefattar funktionsnedsättning med grovmotorisk rörelsepåverkan (30 procent) samt expressiv funktionsstörning (10 procent). De besvär som patienten tar upp innefattas i invaliditetsgraden om 37 procent. 

 

Patienten har numera inte några epilepsianfall varför det inte föreligger någon medicinsk invaliditet till följd av detta. Epilepsin har dock medfört en invaliditet om 35 procent under den period (år 2006 – 2010) då patienten hade återkommande anfall av epilepsi samt 3 procent avseende den period då han stått på epilepsimedicinering.

 

Med övervägande sannolikhet föreligger inte något samband mellan patientens analprolaps och patientskadan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har fått rätt till patientskadeersättning för den hjärnskada och den nyckelbensfraktur som uppstod i samband med förlossningen år 1999.

 

I skadefall som har inträffat före den 1 januari 2002 tillämpas äldre bestämmelser vid beräkning av ersättningen. Enligt dessa bestämmelser kan ersättning lämnas för bland annat olägenheter i övrigt enligt den så kallade ABC-modellen. Modellen går ut på att ersättning lämnas för kostnader (kategori A), anspänning i arbete (kategori B) och övrig anspänning (kategori C). Inom ramen för olägenheter i övrigt ingår även kompensation för förändringar i det sociala livet, minskad möjlighet till kontakt med andra människor samt minskade möjligheter att utöva intressen och aktiviteter.

 

Löf har lämnat ersättning för sveda och värk, bestående men samt olägenheter i övrigt enligt ABC-modellen. Tvisten i ärendet gäller den bedömning som Löf gjort avseende bestående men och olägenheter i övrigt.

 

Löf har bedömt att invaliditetsgraden på grund av patientskadan uppgår till 37 procent av vilka 20 procent har ansetts innefatta grovmotorisk påverkan och 10 procent expressiv funktionsstörning. Bolaget har vidare bedömt att epilepsin har medfört en invaliditet om 35 procent under perioden 2006-2010, då patienten hade återkommande anfall av epilepsi, och en invaliditet om 3 procent under perioden 2010-2015, då patienten stod på epilepsimedicin. Löf har ansett att det inte med övervägande sannolikhet föreligger något samband mellan analprolapsen och patientskadan.

 

Nämnden delar Löfs bedömning av invaliditetsgraderna. De kvarvarande besvär som patienten gör gällande anser nämnden innefattas i den redan godkända invaliditeten. Vidare delar nämnden Löfs bedömning, på de skäl bolaget anfört, att patientens besvär med analprolaps inte med övervägande sannolikhet har något samband med patientskadan.

 

Med utgångspunkt från de aktuella invaliditetsgraderna har Löf beräknat ersättningen för bestående men och olägenheter i övrigt samt lämnat en så kallad dekapitaliserad ersättning för epilepsin, det vill säga en reducerad ersättning som avser de perioder patienten har haft aktiv epilepsi och stått på epilepsimedicin. Bolagets beräkningar framgår av promemorian. Nämnden anser att samtliga beräkningar är korrekta samt att de följer skadeståndsrättsliga regler och praxis. Vad gäller epilepsin har Löf på ett korrekt sätt dekapitaliserat ersättningen för de aktuella perioderna. Det finns inte något i utredningen som tyder på att patienten har haft epileptiska anfall eller behandlats för epilepsi utanför de aktuella perioderna.   

 

Nämnden konstaterar dock att Löf enbart har prövat ersättningen för kategori C enligt ABC-modellen. Bolaget har inte prövat ersättning för kategori B, det vill säga för anspänning i arbete. Enligt nämndens mening kan ersättning för anspänning i arbete utgå även i de fall då den skadelidande studerar och skadan medfört en faktisk anspänning i samband med studierna. Studier kan således likställas med arbete i detta sammanhang. Det har i ärendet gjorts gällande att skadan påverkat skolgången. Nämnden anser därför att Löf bör räkna om ersättningen för olägenheter i övrigt och även medräkna kategori B och anspänning i arbete. Löf bör även utreda vilken ersättningsnivå som aktualiseras för denna kategori.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

DNR 2018/0672

 

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter