Logotyp Patientskadenämnden

2018:10

Tillförd infektion i ögats inre delar. Ersättning.

Tillförd infektion i ögats inre delar. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 4 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en man, född 1946, som hade besvär av makulaödem (vätskeansamling i gula fläcken) orsakat av diabetes. Han fick en injektion med preparatet Lucentis  och antibiotikadroppar i vänstra ögat i november 2013 för att behandla makulaödemet. Efter injektionen utvecklade han svåra smärtor i vänstra ögat och efterföljande undersökning visade pågående infektion, s.k. endoftalmit.

 

PATIENTEN anmälde uppkomsten av smärtor och kvarstående blindhet pga. svår infektion i samband med  en injektion i vänster öga i november 2013. Han anmälde även ökat lidande och förvärrat sjukdomsförlopp pga. fördröjd adekvat diagnos och behandling av infektionen från november 2013 och framåt.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Patienten borde ha fått tydligare information om att söka vård omgående vid symtom efter den aktuella injektionen. Han har rätt till ersättning för utökat övergående fysiskt och psykiskt lidande till följd av de smärtor och det obehag han drabbats av pga. fördröjd behandling av endoftalmit under en dag, mellan den 14 och 15 november 2013. Ersättning ska lämnas på skadeståndsrättslig grund, dvs. utan den beloppsbegränsning och självrisk som annars gäller i patientförsäkringen. Ersättning har bedömts kunna lämnas med skäligen 500 kr. Fördröjningen har i övrigt med övervägande sannolikhet inte påverkat fortsatt sjukdomsförlopp, behandling eller slutresultat. Anmäld blindhet på vänster öga har med övervägande sannolikhet inte orsakats av fördröjningen. Det föreligger inte rätt till ersättning för följderna av infektionen i patientskadelagens mening.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ersättning med följande motivering:

 

Patienten hade ett diabetesrelaterat makulaödem (vätskeansamling i ytterskiktet av gula fläcken mitt på näthinnan) på vänster öga och behandlades därför med injektioner av läkemedlet Lucentis. Han har som patientskada anmält svåra smärtor och kvarstående blindhet som en följd av endoftalmit (en bakterieinfektion i ögats inre delar, t.ex. linsen eller glaskroppen) som uppkom i samband med en Lucentisinjektion. Han har också anmält ökat lidande och försämrat sjukdomsförlopp på grund av fördröjd diagnos och behandling av den nämnda infektionen.

 

Patientförsäkringen Löf har bedömt att injektioner med Lucentis var medicinskt motiverade och utförda korrekt enligt en vedertagen metod och vidare anfört följande.

 

Det är enligt bolaget inte övervägande sannolikt att det smittämne som orsakat endoftalmit har överförts av ett utifrån kommande smittämne i samband med aktuell behandling. Mer sannolikt är det patientens kroppsegna bakterieflora som orsakat infektionen. Infektionen hade inte heller gått att undvika. Någon rätt till patientskadersättning för endoftalmit föreligger därför inte. Det föreligger dock en fördröjd diagnos och behandling av infektionen med en dag. Ersättning för det lidande patienten drabbats av under en dags fördröjning lämnas med skäligen 500 kr. Fördröjningen har inte haft någon påverkan på sjukdomsförloppet eller behandlingsresultatet i övrigt. Ersättning i denna del lämnas på skadeståndsrättslig grund då skadan uppkommit genom en kommunikationsbrist.

 

Nämnden gör för sin del följande bedömning.

 

Enligt 6 § första stycket 4 patientskadelagen lämnas patientskadeersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. I förarbeten till denna bestämmelse (prop. 1995/96:187 s. 83) anges att skador som beror på smittämnen som finns hos patienten före behandlingen inte är ersättningsbara.

 

Av 6 § tredje stycket patientskadelagen framgår att rätten till patientskadeersättning är utesluten i de fall omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn ska därvid tas till arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheterna att förutse infektionen. Enligt de tidigare nämnda förarbeten ska en samlad bedömning göras, med en avvägning mellan patientens grundsjukdom och den uppkomna komplikationen. Även risken för skadan beaktas, där en liten eller svårförutsebar risk talar för att ersättning ska lämnas.

 

Vid många moderna kirurgiska behandlingar av ögon är intrånget i ögat minimalt och snittet är självslutande, något som hindrar främmande smitta från att komma in i ögats inre i det postoperativa förloppet. En injektion av det slag som getts i detta fall sker med en tunn nål och lämnar i princip inget öppet sår. Det är därför osannolikt att patienten, t ex genom ögondroppar eller på annat sätt, kunde ha fört in någon smitta in i ögats inre efter en avslutad injektion. Ögat i sig är ett av de renaste organen i kroppen, vilket närmast utesluter möjligheten till att infektionen har orsakats av kroppsegna bakterier. Det är därför övervägande sannolikt att den uppkomna endoftalmiten beror på sådan överföring av smittämne som avses i 6 § första stycket 4 patientskadelagen.

 

Nämnden har då att pröva om infektionen skäligen ska tålas utan rätt till ersättning. Patientens grundsjukdom var makulaödem, ett allvarligt men långsamt progredierande tillstånd som kan leda till betydande synnedsättning. En endoftalmit är en synnerligen allvarlig infektion med mycket stor risk för total blindhet. Risken för en postoperativ endoftalmit ligger i nivå av någon promille. Vid en samlad bedömning anser nämnden att den uppkomna infektionen inte ska tålas utan ersättning. Det finns därför en rätt  till patientskadeersättning i detta fall. Försäkringsbolaget får ta ställning till vilken ersättning som kan betalas.

 

Vad avser frågan om ersättning för diagnosfördröjning delar nämnden Löfs bedömning på de skäl bolaget anfört. Rätt till ytterligare ersättning i denna del föreligger inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN 

DNR 2015/1718

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter