Logotyp Patientskadenämnden

2018:09

Tillförd infektion i ögats yttre delar. Ej ersättning.

Tillförd infektion i ögats yttre delar. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 och 4 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1938, som opererades för grå starr (katarakt) på höger öga och som i efterförloppet drabbades av en kraftig inflammation, något som ledde till synförlust på ögat.

 

PATIENTEN anmälde att hon hade drabbats av en ersättningsbar skada i form av synförlust. Hon gjorde gällande att denna komplikation hade kunnat undvikas eller förebyggas.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Den kataraktoperation som patienten genomgick var medicinskt motiverad då det förelåg en synnedsättande katarakt. Operationen utfördes på ett korrekt sätt och enligt en vedertagen metod. Patienten undersöktes noggrant före operationen. Den synnedsättning som uppkom till följd av postoperativ inflammation hade inte gått att undvika även om behandlingen hade utförts på ett annat sätt. Det finns inte heller någon annan tillgänglig behandlingsmetod som hade tillgodosett patientens vårdbehov på ett mindre riskfyllt sätt.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg rätt till ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten opererades för grå starr och drabbades i efterförloppet av en kraftig inflammation, något som resulterade i synförlust på höger öga.

 

Löf har bedömt att komplikationen inte kunnat undvikas genom annat utförande av behandlingen och att det inte funnits någon annan totalt sett mindre riskfylld behandlingsmetod som hade tillgodosett vårdbehovet.

 

Nämnden gör följande bedömning:

 

Enligt 6 § första stycket 4 patientskadelagen lämnas patientskadeersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. För det fall en infektion inte anses orsakad av ett utifrån kommande smittämne ska ställning tas till om den hade kunnat undvikas genom annat utförande av behandlingen eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som hade tillgodosett vårdbehovet på ett totalt sett mindre riskfyllt sätt (6 § första stycket 1 patientskadelagen).

 

Av den medicinska utredningen framgår att odlingar av provtagning från glaskroppen och kammarvätskan inte hade påvisat någon bakterietillväxt. Ultraljudsundersökning visade misstänkt glaskroppsavlossning utan massiva förtätningar. Detta talar emot att patienten led av endoftalmit (inflammation/infektion i ögats inre delar) och istället talar för keratit (inflammation i hornhinnan). En keratit kan ha flera orsaker. Sjukdomsförloppet i detta fall talar för att patientens keratit var orsakad av en bakteriell infektion. Frågan är då om infektionen berodde på bakterier som patienten hade redan från början, eller om infektionen uppkom som en följd av att främmande smittämne överförts i samband med det anmälda ingreppet.

 

Ögat är i sig ett av kroppens renaste organ där det inte finns någon naturlig bakterieväxt. Ögats yttre delar är däremot betydligt mer utsatta för risken för att drabbas av bakterieangrepp än ögats inre delar, särskilt i fall när området är drabbat av sjukdom/skada eller har genomgått operation. Bakterier från hudfloran såväl som andra bakterietyper kan lätt hamna på hornhinnan genom patientens rörelser, egen omvårdnad etc. Det är i sådant fall mindre sannolikt att smittämne tillförts utifrån av sterila instrument i samband med operationen. I den mån patientens keratit var orsakad av bakterier bedömer nämnden därför att det inte är övervägande sannolikt att den orsakats genom ett utifrån kommande smittämne som tillförts genom vård och/eller behandling. Patientens keratit bedöms inte heller ha kunnat undvikas genom något annorlunda utfört förfarande eller genom någon annan totalt sett mindre riskfylld behandlingsmetod som skulle ha tillgodosett vårdbehovet. Därmed föreligger inte rätt till patientskadeersättning.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

DNR 2018/0399

 

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter