Logotyp Patientskadenämnden

2018:08

Förhöjd sveda och värkersättning vid svår skada under sjukhusvistelse.

Förhöjd sveda och värkersättning vid svår skada under sjukhusvistelse. Tillika förstärkningseffekt vid bilaterala amputationer vid bedömning av medicinsk invaliditet. Även frågan om beviskrav vid skadebetingad uppsägning från arbete. Ytterligare ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 patientskadelagen (1996:799) samt 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

 

Ärendet gällde en kvinna, född år 1956, som hade en godkänd personskada avseende följderna av amputation av båda benen till följd av felaktig behandling av nedsatt cirkulation i vänster fot och ben från den 19 april 2007. Ersättning har lämnats på skadeståndsrättslig grund.

 

PATIENTEN anförde att hon inte var nöjd med den invaliditetsgrad som åsatts av försäkringsbolaget. Hon ansåg att hennes besvär till följd av den godkända skadan motsvarade en högre invaliditetsgrad än 50 procent.

 

Vidare framförde hon att hela hennes arbetsoförmåga efter april 2007 var skadebetingad och att ersättning för inkomstförlust skulle beräknas enligt differensmetoden. Enligt patienten var den godkända skadan orsaken till att hon inte kunde arbeta kvar på sin tidigare arbetsplats. Hon ifrågasatte även varför det gjordes avdrag för semesterlön vid beräkningen av ersättning för inkomstförlust under åren 2007 – 2009.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Den totala medicinska invaliditetsgraden uppgår till 60 procent, varav personskadan utgör 50 procent. Skadan innebär vidare en övergående krisreaktion under första halvåret 2014. Den godkända skadan har dock inte medfört några kvarstående psykiska besvär.

 

Ersättning har lämnats för hela den inkomstförlust som patienten drabbats av utifrån den inkomst som hon hade i tidigare yrke som brandsanerare, från det att skadan inträffade till och med den 22 juli 2014. Att patienten sade upp sig i april 2014 är inte en följd av den godkända skadan utan uppsägningen är orsakad av arbetsplatsrelaterade problem. Samordning av semesterlön har vid beräkningen av inkomstförlusten gjorts i enlighet med semesterlagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Sveda och värk

 

Patienten har under sjukhusvistelsen genomgått två amputationer, haft svåra smärtor, massiv embolisering samt sårläkningssvårigheter som lett till nekros och medfört VAC-behandling. Detta sammantaget får enligt nämndens bedömning anses utgöra sådan svår skada under sjukhusvistelse som i Trafikskadenämndens hjälptabell för beräkning av sveda och värk medför förhöjd ersättning. Löf bör därför räkna om ersättningen för sveda och värk i enlighet med denna tabell från första amputationen fram till mitten av augusti 2007.   

 

Löf har bedömt att patienten under år 2014 drabbats av en fördröjd psykisk krisreaktion till följd av patientskadan och lämnat ersättning för sveda och värk under en akut läkningstid på sex månader. Enligt nämndens bedömning har rehabiliteringen för utmattningsdepressionen pågått längre än så. Den akuta läkningstiden bör därför utsträckas fram till att patienten påbörjade sin arbetsrehabilitering år 2015. Därmed föreligger rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk. Nämnden överlåter till Löf att beräkna den tillkommande ersättningen. 

 

Bestående men

 

Av utredningen framgår att patienten är rullstolsburen och inte använder sina proteser. Hon lider av fantomsmärtor som kräver starka smärtstillande läkemedel och som orsakar sömnsvårigheter som påverkar henne negativt, såväl fysiskt som psykiskt under den vakna perioden. Vidare har patienten belastningssmärtor i nacke, axlar, bröstrygg och rygg.

 

Vid bedömning av skadebetingad medicinsk invaliditet beaktas de vägledande medicinska tabellverk som tagits fram av Svensk Försäkring. Nämnden anser att patientens status efter amputationerna är att jämföra med det högsta värdet för dålig protesfunktion vid lårbensamputation (33 procent) respektive underbensamputation (19 procent). Dessa värden kumuleras enligt tabellverket till 46 procent. Vid bilaterala amputationer ska en förstärkningseffekt läggas till. Vid beaktande av hur andra bilaterala skador graderats bedöms förstärkningseffekten till 2 procent. Denna läggs till utan kumulation vilket medför en total medicinsk invaliditet om 48 procent för amputationerna.

 

Patienten har dessutom svår smärtproblematik som till viss del lindras med läkemedel men som i sin tur medför biverkningar såsom ökad trötthet och bristande koncentration. Dessa besvär bedöms medföra 5 procent medicinsk invaliditet. Nämnden anser dessutom att patientskadan medfört förvärrade problem i nacke, axlar och rygg motsvarande 3 procent medicinsk invaliditet. Någon bestående psykisk merskada bedöms däremot inte föreligga, utöver den psykiska påfrestning som de fysiska skadorna normalt medför och som ingår i invaliditetsgraden för dessa. De tillkommande besvären kumuleras enligt praxis med invaliditetsgraden för amputationerna vilket medför en total medicinsk invaliditet om 52 procent. Därmed föreligger rätt till ytterligare ersättning för bestående men. Nämnden överlåter till Löf att beräkna den tillkommande ersättningen. 

 

Inkomstförlust

 

Löf har lämnat ersättning för hela den inkomstförlust patienten gjort jämfört med hennes inkomst i tidigare yrke som brandsanerare från skadedatum den 24 april 2007 fram till och med den 22 juli 2014. Uppsägningen i april 2014 har inte bedömts vara skadebetingad utan orsakad av arbetsplatsrelaterade problem.

 

Enligt skadeståndsrättsliga regler ska den skadelidande i möjligaste mån försättas i samma situation som om en skada inte hade inträffat. Det innebär vid beräkningen av ersättning för inkomstförlust ett antagande om hur situationen hade sett ut för den skadelidande om inte skadan inträffat. Avdrag görs för samordningsförmåner (lön, sjukpenning etc.) som den skadelidande fått utbetalade. Ytterligare avdrag kan  göras om den skadelidande inte försökt minska skadans verkningar.

 

Patienten hade vid skadetillfället en tjänst som brandsanerare. Hon hade visserligen inte varit anställd länge men hade en fast tjänst och det finns inget i utredningen som tyder på att hon inte skulle fortsatt denna tjänst patientskadan förutan. Patienten återgick relativt tidigt i arbete efter skadan och fick då en anpassad kontorstjänst på 62,5 procent. Enligt patientens uppgifter bytte företaget så småningom ägare som begärde att patienten skulle öka arbetstiden till 75 procent samtidigt som hon fick ett större ansvar, fler och mer krävande arbetsuppgifter samt behövde resa i arbetet. Efter en tid gick patienten "in i väggen" och sjukskrevs i början av 2014 p.g.a. utmattningsdepression. Under denna sjukskrivning (i februari 2014) sade patienten upp sig från arbetet. I början av 2015 genomgick hon arbetslivsrehabilitering och har sedan maj 2015 en halvtidstjänst i ett anpassat arbete.

 

Enligt nämndens bedömning är patientens beskrivning av händelseutvecklingen trovärdig och uppgifterna stöds av journalanteckningar i samband med sjukskrivningen. Löf har inte gjort någon annan orsak mer sannolik. Patienten har en hög skadebetingad invaliditet som påverkar henne både fysiskt och psykiskt. Hon har försökt minska skadans verkningar genom att under flera år arbeta under hög press trots att det egentligen var mer än vad hon klarade av. Patienten får därför anses ha gjort sannolikt att uppsägningen var en följd av att hon inte klarade av sina dåvarande arbetsuppgifter på grund av patientskadan och uppsägningen bedöms därför vara skadebetingad. Patienten har härefter medverkat till arbetsrehabilitering för att återgå i arbete på 50 procent. Nämndens bedömning är att patienten efter återgång i arbete så långt underlaget sträcker sig till följd av patientskadan inte har en högre arbetsförmåga än 50 procent. Sammanfattningsvis anser nämnden att patienten ska kompenseras för hela sin inkomstförlust beräknat utifrån en tjänst som brandsanerare även från den 23 juli 2014. Därmed föreligger rätt till ytterligare ersättning för inkomstförlust. Nämnden överlåter till Löf att beräkna den tillkommande ersättningen. 

 

Semesterlön

 

Patienten har ifrågasatt varför det vid beräkning av ersättning för inkomstförlust åren 2007 - 2009 har gjorts avdrag för semesterlön. Av 17 § semesterlagen (1977:480), i den lydelse som gällde före den 1 april 2010 och som ska tillämpas i ärendet, framgår att den som blir sjuk under ett pågående intjänandeår och fortsätter vara sjuk därefter tjänar in betalda semesterdagar under 180 dagar det år insjuknandet sker och 180 dagar under de två nästföljande intjänandeåren under en sammanhängande sjukperiod. Nämnden instämmer därför i den bedömning som Löf gjort avseende samordning med semesterlön.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

DNR 2018/0226

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter