Logotyp Patientskadenämnden

2018:07

Metodval vid bröstrekonstruktion.

Metodval vid bröstrekonstruktion. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna, född år 1965, som till följd av bröstcancer opererades med borttagande av höger bröst (mastektomi) år 2011. Hon genomgick en bröstrekonstruktion på höger sida med insättande av dels egen muskelvävnad och dels ett silikonimplantat i februari 2016. Patienten var inte nöjd med resultatet och genomgick ett korrigerande ingrepp med bl.a. fettutfyllnad och borttagande av silikonimplantatet.

 

PATIENTEN anmälde att hon fick ett alldeles för stort bröstimplantat på höger sida, något som har medfört behov av silikonimplantat i vänster bröst samt begränsad rörlighet i höger arm och axel, till följd av bröstoperation i februari 2016. Hon gjorde även gällande att hon drabbats av psykiska besvär.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET ansåg att det inte förelåg rätt till ersättning med följande motivering:

 

Operationen var medicinskt motiverad och utfördes på ett korrekt sätt och enligt en vedertagen metod. De skador som patienten har anmält hade inte gått att undvika även om operationen hade utförts på ett annat sätt. Det finns inte heller någon annan tillgänglig behandlingsmetod som hade tillgodosett hennes vårdbehov på ett mindre riskfyllt sätt.         Därmed föreligger ingen ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har år 2016 genomgått en bröstrekonstruktion på höger sida efter en tidigare mastektomi. Hon har som patientskada anmält dels att det vid operationen sattes in ett för stort bröstimplantat, vilket medfört behov av silikonimplantat på vänster bröst, dels att hon till följd av operationen fått begränsad rörlighet i höger arm och axel. Patienten har anfört bland annat att hennes besvär hade kunnat undvikas om man i stället för att sätta in ett för stort implantat på höger sida hade sprutat in fett. Patienten har även påtalat psykiska besvär till följd av det anmälda ingreppet samt att hon fått felaktig information om träning efter bröstrekonstruktionen och att hon inte fått information om risken för behov av kompletterande operation efter denna.

 

Löf har gjort bedömningen att bröstrekonstruktionen var medicinskt motiverad och utfördes enligt en vedertagen metod samt att skadorna inte hade kunnat undvikas.

 

Av 6 § första stycket 1 patientskadelagen framgår att patientskadeersättning kan lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

De besvär patienten anmält i form av rörelseinskränkningar och behov av implantat på vänster sida är personskador. Löf har inte ifrågasatt sambandet mellan dessa besvär och bröstrekonstruktionen. Enligt nämndens bedömning har inte framkommit annat än att bröstrekonstruktionen och korrigeringen av denna har utförts enligt en vedertagen metod och på ett korrekt sätt. 

 

Nämnden konstaterar att det högra bröstet efter bröstrekonstruktionen blev för stort jämfört med storleken före mastektomin och jämfört med det vänstra bröstet. Vid rekonstruktionen användes både patientens egna vävnad i form av ryggmuskel (en så kallad LD-lambå) och ett implantat. Implantatet var av den minsta storlek som fanns att tillgå. Patientens besvär hade med övervägande sannolikhet inte kunnat undvikas genom ett annat utförande av detta förfarande. Däremot anser nämnden, mot bakgrund av att patienten hade en liten byst, att de anmälda besvären hade kunnat undvikas genom val av ett annat tillgängligt förfarande. Ett sådant förfarande hade varit att inte använda ett implantat vid rekonstruktionen utan enbart en LD-lambå, med en senare komplettering med fettutfyllnad (lipofilling) för att korrigera bröstets storlek. Förfarandet hade enligt nämndens bedömning dels medfört mindre besvär med rörelseinskränkning i höger arm och axel och dels inneburit att det inte funnits något behov av silikonimplantat på det vänstra bröstet. Denna metod hade därigenom tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Det föreligger således rätt till patientskadeersättning.

 

Vad gäller de psykiska besvär patienten åberopar konstaterar nämnden att det av underlaget inte framgår några psykiska besvär med medicinskt påvisbar effekt.

 

Nämnden överlåter på Löf att utreda omfattningen av skadan och beräkna ersättningens storlek.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

DNR 2018/0385

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter