Logotyp Patientskadenämnden

2018:06

Samordning av förmåner vid beräkning av förlust av underhåll.

Samordning av förmåner vid beräkning av förlust av underhåll. Ytterligare ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799) samt 5 kap. 2 § första stycket 2 skadeståndslagen (1972:207).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1954, som var maka till en patient som avled till följd av en godkänd patientskada. Det uppkom en tvist gällande ersättning för förlust av underhåll till makan.

 

MAKAN anförde att hon hade rätt till högre ersättning för förlust av underhåll än vad försäkringsbolaget medgav. Hon ansåg i huvudsak att det var fel av bolaget att belasta henne med en inkomst av anställning på 153 000 kr per år under fyra år. Hon hade inte någon inkomst av anställning överhuvudtaget. Under dessa år, åren 2011 – 2014, hade hon sökt hundratals jobb och när hon inte kunnat få någon anställning försökte hon driva en restaurang som inte kunnat ge någon vinst eller lön till henne. Hon hade gjort allt som stod i hennes makt för att få en inkomst. Det var också fel av bolaget att utgå från att omkostnaderna för uthyrning av hus utomlands låg på 20 procent enligt schablon. Hon hade presenterat räkenskaper till bolaget där det tydligt framgick att omkostnaderna för uthyrning låg på 60 procent.

                     

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Makan fick svårigheter med ekonomin efter makens bortgång då hon med hänsyn till att hon varit hemmafru i 20 år och hennes ålder inte kunnat få en anställning. Hon startade därför eget inom restaurangnäringen, först år 2012 utan någon avkastning, och sedan år 2015 där hon för det inkomståret uppvisade en beskattningsbar inkomst av förvärvsarbete på 153 000 kr. Detta belopp har lagts till grund för beräkningen av ersättningen för förlust av underhåll fr.o.m. november 2011.

 

Paret ägde också en villa utomlands och den efterlevande makan hyrde ut villan efter makens bortgång för att dryga ut ekonomin. Efter avdrag för kostnader som bolaget bedömde till 20 procent av hyresintäkterna enligt Skatteverkets schablon hade hon en inkomst från uthyrning av privat fastighet. Denna inkomst har bolaget samordnat vid beräkning av underhållsförlusten. Även om omkostnaderna för uthyrningen skulle bedömas vara högre än 20 procent blir inkomstnettot av uthyrningen marginellt.

 

Av makans deklaration för inkomstår 2010 framgår en redovisad vinst på 1 161 843 kr för försäljning av villafastighet samt bostadsrätt. Det förefaller således ha funnits ytterligare förutsättningar för lösning av en besvärlig ekonomisk situation.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN uppmanade Löf att göra en ny utredning och beräkning utifrån följande bedömning:

 

Enligt 5 kap. 2 § skadeståndslagen ska ersättning för förlust av underhåll tillkomma efterlevande som enligt lag hade rätt till underhåll av den avlidne eller som på annat sätt var beroende av honom för sin försörjning, om underhåll utgick vid tiden för dödsfallet eller om det kan antas att underhåll skulle ha kommit att utgå inom en nära framtid därefter. Förlusten ersätts i den omfattning som är skälig med hänsyn till den efterlevandes förmåga och möjligheter att genom eget arbete eller annars, på annat sätt än genom förmån som avses i 3 §, själv bidra till sin försörjning. Med underhåll likställs värdet av den avlidnes hushållsarbete i hemmet.

 

Av 5 kap. 3 § skadeståndslagen följer att ersättning för förlust av underhåll ska bestämmas med hänsyn till s.k. samordningsförmåner. Det innebär att hänsyn ska tas till ersättning som betalas på grund av obligatorisk försäkring samt de förmåner som betalas av en arbetsgivare eller på grund av en försäkring som är en anställningsförmån. Samordning ska även ske beträffande avkastning av kapital från försäkringsersättningar som utfallit med anledning av dödsfallet. 

 

I det aktuella ärendet avled maken den 26 oktober 2010. Vid dödsfallet hade den efterlevande makan inte någon egen inkomst av anställning, vilket hon heller inte haft under flera år före dödsfallet. Vid tidpunkten för dödsfallet var hon således ekonomiskt beroende av sin make för sin försörjning.

 

Makan har under åren 2012 – 2013 försökt driva näringsverksamhet men inte kunnat ta ut någon lön. År 2014 var hon arbetssökande. Åren 2015 och 2016 hade hon en egen deklarerad inkomst.

 

Löf har lämnat ersättning för underhållsförlust med ett som skäligt ansett belopp på 100 000 kr för tiden från dödsfallet till och med den 31 december 2014. Vid beräkningen av underhållsförlusten har Löf dels, mot bakgrund av att makan år 2015 haft en egen inkomst på 153 000 kr, gjort gällande att hon kunnat ha samma inkomst för tiden 1 november 2011 till och med den 31 december 2014, och dels beaktat inkomster från uthyrning av semesterbostad.

 

Nämnden anser att makan gjort vad som kan förväntas av henne för att bidra till sin egen försörjning och på så vis begränsat de ekonomiska konsekvenserna av skadan. Av utredningen framgår att makan efter makens dödsfall tvingats avyttra egendom för att klara sin försörjning, att hon har hyrt ut sin bostad samt att hon haft kostnader för att kunna hyra ut en semesterbostad i utlandet. Det finns därför inte grund för den bedömning Löf gjort att makan under tiden 1 november 2011 till och med den 31 december 2014 skulle kunnat ha en egen inkomst på 153 000 kr årligen.

 

De samordningsförmåner till vilka hänsyn ska tas är de som finns redovisade med kontrolluppgift inför självdeklarationen. Inkomst av kapital i form av hyresinkomster är inte, som Löf ansett, en samordningsförmån som ska beaktas vid beräkningen av underhållsförlust. Såvitt framgår av utredningen har några försäkringsersättningar, utöver ersättningarna från Alecta och KP Folksam, inte utfallit och det har i övrigt inte heller funnits någon förmögenhet att ta hänsyn till. 

 

Vid fastställande av underhållsbehovet beräknas en konsumtionsandel av den samlade familjeinkomsten. Nämnden instämmer i Löfs bedömning att den samlade inkomsten vid dödsfallet var 345 000 kr och att konsumtionsandelen ska fastställas till 65 % av familjeinkomsten (224 250 kr per år). Av utredningen framgår dock att ersättningen från KP Folksam endast betalades ut till och med den 30 april 2013, vilket Löf inte beaktat. Löf bör därför utreda familjeinkomsten från och med den 1 maj 2013 och framåt. Vidare bör Löf, med beaktande av vad nämnden angett ovan om att makan inte haft någon egen inkomst innan år 2015 samt att någon samordning inte ska ske med hyresinkomster, fastställa det nya underhållsbehovet från och med den 1 november 2011.

 

Sammanfattningsvis överlåter nämnden  till Löf att göra en ny utredning och en ny beräkning avseende underhållsförlusten.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

DNR 2017/1514

 

 

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter