Logotyp Patientskadenämnden

2018:04

Patientens val av operationsmetod innebär inte att andra metoder är uteslutna.

Patientens val av operationsmetod innebär inte att andra metoder är uteslutna. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799) samt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

Ärendet gällde en kvinna, född år 1962, som till följd av recidiv av bröstcancer genomgick en högersidig mastektomi (avlägsnande av bröst) den 18 oktober 2013. En direktrekonstruktion med bröstprotes utfördes under samma operation. I efterförloppet uppkom sårläkningsproblematik i form av hudnekros och protesen avlägsnades den 19 november samma år.

 

PATIENTEN anförde att hon hade rätt till ersättning från patientförsäkringen eftersom hon inför operationen den 18 oktober 2013 inte blivit avrådd från att välja direktrekonstruktion som behandlingsmetod. Att hon valt denna metod berodde på att hon då skulle slippa genomgå flera operationer. Patienten ställer sig frågande till varför hon överhuvudtaget blivit informerad om direktrekonstruktion om inte läkarna betraktat denna metod som ett lämpligt alternativ.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET ansåg att det inte förelåg rätt till ersättning med följande motivering:

 

Operationen den 18 oktober 2013 var medicinskt motiverad och utfördes enligt vedertagen metod på ett korrekt sätt. Det fanns ingen absolut kontraindikation mot direktrekonstruktion, detta trots att patienten tidigare strålbehandlats, hennes förhållanden i huden, strama vävnader samt att patienten nyligen slutat röka.

 

Det är inte övervägande sannolikt att det smittämne som orsakat infektionen har överförts genom en vårdåtgärd.

 

Den anmälda skadan hade heller inte gått att undvika med den valda metoden och någon tillgänglig alternativ behandlingsmetod som hade tillgodosett patientens vårdbehov på ett mindre riskfyllt sätt fanns inte.

 

Patienten anför i överklagande att hon inte blev avrådd från att göra en direktrekonstruktion den 18 oktober 2013. Någon ersättning kan enligt patientskadelagen inte lämnas vid brister i den information som lämnas till en patient om de särskilda behandlingsrisker som kan förekomma. Bolaget har istället bedömt huruvida det förelegat sådan brist i informationen att ersättning kan lämnas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

Även om skadeståndsskyldighet kan inträda på grund av bristande information måste patienten kunna styrka att orsakssamband förelåg mellan utebliven information och den uppkomna skadan. Av journalen framgår att patienten vid i vart fall två tillfällen och av olika kirurger före operationen informerades om att rökningen i kombination med tidigare given strålbehandling var två riskfaktorer för sårläkningsproblem vid direktrekonstruktion. Trots detta önskade patienten genomgå en direktrekonstruktion med protes. Vid en samlad bedömning anser bolaget att patienten fått relevant information om skaderiskerna och trots detta velat genomgå en direktrekonstruktion. Det är således inte visat att samband förelåg mellan den information om riskerna som patienten fick innan operationen och den inträffade skadan. Någon sådan brist i informationen att ersättning enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler kan lämnas föreligger därför inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till patientskadeersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten opererades den 18 oktober 2013 på grund av recidiv av bröstcancer, varvid höger bröst opererades bort. Under samma operation gjordes en direktrekonstruktion med protes. De anmälda skadorna avser infektion, utebliven sårläkning, vävnadsdöd och behov av omoperationer. Vidare har patienten anmält att hon fått bristande information om skaderiskerna med en direktrekonstruktion samt att hon inte blivit avrådd från en sådan operation.

 

Av utredningen framgår att patienten efter operationen drabbats av sårläkningsproblem och att det uppkommit vävnadsdöd i sårkanterna. För att få operationssåret att läka och inte försena den fortsatta cancerbehandlingen avlägsnades protesen den 19 november 2013. Patienten har enligt uppgift genomgått en sårrevision som genomfördes den 7 januari 2014.

 

Patientskadelagen

 

Enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen lämnas ersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan hade kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Enligt 6 § första stycket 4 patientskadelagen lämnas ersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av ett överfört smittämne som har lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd.

 

Löf har bedömt att det, även om patienten tidigare strålbehandlats och hade strama vävnader samt nyligen slutat röka, inte förelåg någon absolut kontraindikation beträffande en direktrekonstruktion. Vidare har Löf bedömt att det inte är övervägande sannolikt att infektion överförts genom någon vårdåtgärd. Enligt Löf har de anmälda skadorna inte med övervägande sannolikhet kunnat undvikas med det valda förfarandet. Nämnden delar denna bedömning.

 

Nämnden har då att ta ställning till om skadan hade kunnat undvikas genom ett annat tillgängligt förfarande, dvs. med en tillgänglig alternativ behandlingsmetod, som hade tillgodosett patientens vårdbehov på ett totalt sett mindre riskfyllt sätt. Denna bedömning ska göras med utgångspunkt från den faktiska kunskapen vid skaderegleringstillfället.

 

Löf har ansett att det inte funnits någon tillgänglig alternativ behandlingsmetod med vilken man kunnat undvika de anmälda skadorna och bolaget har även konstaterat att patienten själv valt en direktrekonstruktion.

 

Nämnden gör följande bedömning.

 

De skador som uppkom efter direktrekonstruktionen har främst orsakats av försämrad sårläkning i den vävnad i vilken operationen skedde. Även om tidigare genomförd strålbehandling i operationsområdet var en bidragande orsak, så berodde den bristande sårläkningen och följderna av denna främst på att patienten slutat röka endast kort tid före operationen samt på stramhet i operationsområdet efter tidigare genomförd kirurgi och på inläggandet av protes. Den sammanlagda effekten blev fördröjd eller utebliven sårläkning och vävnadsdöd samt infektion. Om bröstrekonstruktionen istället skett sedan det gått en tid efter den första operationen skulle effekterna på cirkulationen av rökningen ha varit avsevärt mindre och hudens elasticitet i operationsområdet ha hunnit förbättras. En sådan sekundärrekonstruktion skulle ha tillgodosett patientens vårdbehov på ett mindre riskfyllt sätt och inneburit att de komplikationer som uppkom i huvudsak hade undvikits.

 

Den alternativa operationsmetoden med sekundärrekonstruktion har varit en i sig tillgänglig metod. Det har inte funnits något hinder mot att utföra en operation av detta slag vid ett senare tillfälle. Frågan är då om denna operationsmetod, mot bakgrund av att operationen med direktrekonstruktion skedde i enlighet med patientens önskemål om en sådan operationsmetod i stället för en sekundärrekonstruktion, kan anses som en tillgänglig metod i lagens mening.

 

Av förarbetena till patientskadelagen framgår beträffande vad som avses med tillgänglig metod inte annat än att de resurser det kan vara fråga om måste ha stått till buds för vårdgivaren (prop. 1995/96:187 s. 82).

 

Patientskadenämnden har i ett tidigare ärende (referat 1999:01) tagit ställning till frågan om en alternativ metod med hänsyn till patientens inställning kunde anses tillgänglig. Fallet gällde en patient som på egen begäran önskade få en estetisk ögonlocksoperation utförd, varvid patienten av ekonomiska skäl förklarat att hon inte accepterade en i och för sig tillgänglig alternativ operationsmetod och därför valde bort denna. Nämnden fann att den alternativa metoden under dessa omständigheter inte var möjlig att använda och därför inte kunde anses utgöra ett sådant annat tillgängligt förfarande som avses i lagen. När det gäller detta fall kan konstateras att det var fråga om en rent estetisk behandling som, såvitt framgick, inte var medicinskt påkallad och där patienten av ekonomiska skäl över huvud taget inte accepterade den alternativa metoden.

 

Om en patient, som i det nu aktuella ärendet, har att välja mellan två operationsmetoder som är tillgängliga och slutligen föredrar den ena, så är fortfarande båda operationsmetoderna tillgängliga i lagens mening, oavsett vilken metod patienten valt. Det innebär att metoden med sekundärrekonstruktion ska anses som en tillgänglig metod. En sådan operationsmetod är, som tidigare konstaterats, mindre riskfylld än en direktrekonstruktion och hade inneburit att man i huvudsak undvikit de skador som uppkom.

 

Patienten har således rätt till ersättning. Löf bör närmare utreda och beräkna vilken ersättning som kan lämnas till följd av patientskadan.

 

Allmänna skadeståndsrättsliga regler

 

Nämnden delar bolagets bedömning att det inte föreligger sådan brist i den information som har lämnats att rätt till ersättning föreligger enligt skadeståndsrättsliga regler.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

DNR 2015/0002

 

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter