Logotyp Patientskadenämnden

2018:01

En bror har bedömts ha stått den avlidne särskilt nära i frågan om anhörigersättning.

En bror har bedömts ha stått den avlidne särskilt nära i frågan om anhörigersättning. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799) samt 5 kap. 2 § första stycket 3 skadeståndslagen (1972:207).

 

En bror till en kvinna, som avled till följd av hjärnödem, begärde ersättning för eget lidande. Kvinnans dödsfall har bedömts vara en patientskada.

 

BRODERN anmälde att han hade drabbats av en ersättningsbar skada i form av psykiskt lidande till följd av systerns dödsfall. Han framförde bland annat att syskonen hade en närmare relation än vad som är normalt för syskon.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till broderns ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Enligt 5 kap 2 § första stycket 3 skadeståndslagen ska, om personskada har lett till döden, ersättning betalas för begravningskostnad och i skälig omfattning annan kostnad till följd av dödsfallet, förlust av underhåll samt personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.

 

De personer som avses i närståendekretsen är främst make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar samt syskon som delade hushållsgemenskap med den avlidne.

 

Av befintligt underlag framgår att syskonen inte var folkbokförda på samma adress. Enligt journalen levde patienten tillsammans med sin sambo.

 

Enligt gällande praxis föreligger inte sådana särskilda omständigheter att patientens bror har rätt till ersättning för egen personskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten var en kvinna som avled till följd av hjärnödem, 22 år gammal. Dödsfallet är en patientskada. Frågan som nämnden har att ta ställning till är om kvinnans två år yngre bror har rätt till ersättning för egen personskada.

 

Av skadeståndslagen 5 kap 2 § 3 p framgår att den som stod den avlidne särskilt nära har rätt till ersättning för egen personskada. Enligt förarbetena till bestämmelsen (prop. 2000/2001:68, s. 72) tar regleringen främst sikte på make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar. I första hand avses då medlemmar i samma etablerade hushållsgemenskap som den som avled. Vidare framgår att det dock inte kan uteslutas att även andra personer någon gång kan komma i fråga för ersättning, t.ex. syskon som inte sammanbodde med den döde. Av praxis framgår att man, för att vara berättigad till ersättning, ska ha haft en närmare relation än vad som är normalt för syskon. 

 

Brodern har uppgett att han och systern under uppväxten drabbades av traumatiska händelser och att de bl.a. på grund av det kom varandra särskilt nära och blev ett stöd för varandra. Systern studerade på annan ort och bodde sedan ett och ett halvt år på studieorten i veckorna tillsammans med sin pojkvän. På helger och lov bodde hon i föräldrahemmet, där även brodern bodde. Dessa uppgifter har inte motsagts av Löf. Mot bakgrund av den beskrivning av relationen brodern lämnat gör nämnden bedömningen att syskonen får anses ha stått varandra särskilt nära och att brodern därmed har rätt till ersättning för det psykiska lidande som systerns dödsfall medfört. Nämnden har vid sin bedömning även vägt in att syskonen var relativt unga då systern dog samt att det fortfarande förelåg viss hushållsgemenskap. Ersättning ska enligt nämndens bedömning lämnas enligt schablon med 30 000 kr för sveda och värk motsvarande ett års akut sjuktid, se Högsta domstolens dom NJA 2017 s. 1208 i fråga om beloppets storlek.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

DNR 2016/0722

 

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter