Logotyp Patientskadenämnden

2017:19

Rätten att bryta ersättning för inkomstförlust. Ersättning.

Frågan om rätten att bryta ersättning för inkomstförlust. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799) samt 5 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen (1972:207)

 

Ärendet gällde en man, född år 1975, som har drabbats av huvudvärk, ångest och depression till följd av en fördröjd diagnos och behandling av en hjärnblödning vid behandlingen av ett stort aneurysm (pulsåderbråck) i mars 2010. Skadan har bedömts vara en ersättningsbar patientskada motsvarande 10 procent invaliditet. I november 2014 var patienten med om en svår trafikolycka.

 

PATIENTEN begärde, såvitt aktuellt här, ersättning för livsvarig inkomstförlust medmotiveringen att den godkända patientskadan har medfört bestående arbetsoförmåga. Patienten gjorde gällande att bara den omständigheten att han råkade ut för en trafikolycka i november 2014 inte borde medföra indragen ersättning för inkomstförlust från patientförsäkringen. Han var redan arbetsoförmögen till följd av patientskadan vid tidpunkten för trafikolyckan. Patienten hänvisar till ett avgörande från Högsta domstolen, NJA 2009 s. 104.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Patienten var sjukskriven för aneurysm och subaraknoidalblödning fram till hans svåra trafikolycka den 20 november 2014. Trafikolyckan medförde en komplicerad knäskada, en diafragmaruptur och en kontusionsblödning i hjärnan. Därefter var sjukskrivningsdiagnoserna status post subaraknoidalblödning, posttraumatisk stress, knäfraktur och underarmsfraktur. Bolaget har bedömt att den skadelidande skulle ha varit helt arbetsoförmögen under en initial period på cirka tre månader även om patientskadan inte hade inträffat. Ersättning för förlorad inkomst kan därför inte lämnas under denna tid.

 

För tid därefter har bolaget beaktat konkurrerande faktorer - såsom den skadelidandes grundsjukdom samt följderna av den trafikolycka patienten var inblandad i under november 2014. Dessa omständigheter var klarlagda då det initiala beslutet togs avseende patientens rätt till ersättning för inkomstförlust. Praxis gällande s.k. ”färdig skada” (NJA 2009) är därför, enligt bolaget, inte tillämpbar i det aktuella ärendet. De neurologiska bortfallssymptom som orsakades av grundsjukdomen har i en betydande grad bidragit till patientens arbetsoförmåga. Grundsjukdomen utgör därför den huvudsakliga orsaken till patientens arbetsoförmåga i såväl hans yrke som elevassistent/fritidsledare som i ett annat vanligt förekommande arbete på arbetsmarknaden i stort. Vidare framgår av ett läkarintyg att patienten skulle ha påbörjat en arbetsinriktad rehabilitering i slutet av år 2014. Med hänsyn till de tillkommande skadebesvären efter trafikolyckan kunde inte någon arbetsinriktad rehabilitering påbörjas enligt planering.

 

Utifrån ovanstående resonemang har bolaget därför bedömt att patientskadan har medfört viss arbetsoförmåga under en begränsad tidsperiod. Ersättning för inkomstförlust har lämnats från den 25 juni 2010 till den 31 december 2014. Med hänsyn till patientens grundsjukdom har bolaget gjort en skälig uppskattning av graden av arbetsoförmåga som rimligen kan hänföras till patientskadan. Ersättning för arbetsoförmåga har utgått från att en 1/4-del (25 procent) av arbetsoförmågan kan härledas till patientskadan fram till att patientens skadebild även inkluderar följderna av trafikolyckan. För tiden därefter anser bolaget att patientens arbetsoförmåga i sin helhet är beroende av andra faktorer - grundsjukdomen samt skador efter trafikolyckan. Någon ytterligare ersättning för inkomstförlust kan därför inte lämnas efter den 31 december 2014.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till fortsatt ersättning och gjorde följande bedömning:

 

[...] 

 

Patienten har gjort gällande att hela hans arbetsoförmåga under såväl förfluten tid som för framtiden beror på sviterna av patientskadan. Löf har godtagit att den godkända patientskadan medfört en arbetsoförmåga på 25 procent från och med den 25 juni 2010 till och med den 31 december 2014, dvs. under en period på drygt fyra och ett halvt år. För tiden därefter har bolaget gjort gällande att patienten ändå skulle ha varit helt arbetsoförmögen till följd av sin grundsjukdom och besvär efter en trafikolycka som inträffade i november 2014. Bolaget har anfört att Högsta domstolens avgörande i NJA 2009 s. 104, där det slås fast att en senare inträffad skada inte ska påverka en tidigare fastställd arbetsoförmåga som inte har förändrats, inte är tillämpbart i ärendet eftersom bolaget, som det får förstås, fattade sitt slutliga beslut rörande arbetsoförmågan efter det att samtliga omständigheter, inbegripet trafikolyckan, blivit kända för bolaget.

 

I ett fall som detta har bolaget att visa - utan någon bevislättnad - att de besvär som orsakade den godkända arbetsoförmågan har läkt ut eller lindrats i sådan grad att det inte längre föreligger någon arbetsoförmåga till följd av patientskadan (jfr nämndens yttrande i Patientskadenämndens referatsamling 2013:03). Bolaget har i underlaget anfört att patienten skulle ha påbörjat arbetsträning i slutet av 2014 om inte trafikolyckan hade ägt rum. Att en sådan arbetsträning skulle ha medfört en återgång i arbete för patienten framstår dock närmast som en spekulation och är inte tillräckligt för att uppfylla det nyss nämnda beviskravet. Nämnden anser vidare att det saknar betydelse huruvida bolaget gjorde sin slutliga skadebedömning före eller efter trafikolyckan eftersom bolaget under alla omständigheter inte har kunnat visa att de patientskaderelaterade besvären, som enligt bolaget under många år orsakat patientens arbetsoförmåga, nu avtagit. Det ter sig för övrigt orimligt att en långdragen skadereglering ska kunna medföra att den rätt till ersättning som patienten skulle ha haft faller bort bara för att det under handläggningens gång inträffar nya skador.

 

Det föreligger således rätt till fortsatt ersättning för inkomstförlust från patientförsäkringen. Nämnden anser att de besvär som kan härledas till patientskadan orsakar en arbetsoförmåga på 25 procent, varför ersättning för inkomstförlust bör betalas i enlighet härmed för såväl förfluten tid som för framtiden.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2017/0285

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter