Logotyp Patientskadenämnden

2017:13

Oro som jämställs med oron vid fördröjd diagnos av cancer. Ersättning.

Oro som bör jämställas med oron vid fördröjd diagnos av cancer. Ersättning med 40 000 kr.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 samt 8 § patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1956, som genomgick en operation pga. vänstersidig bröstcancer den 2 september 2014. Man hade vid punktion av lymfkörtel i axillen (armhålan) hittat cancerväxt. Hon opererades med modifierad mastektomi (hela bröstet opereras bort och axillen utryms). I samband med operationen togs en del av pektoralismuskeln (bröstmuskeln) med. Analys av lymfkörtlarna visade att ingen av de 18 bortopererade lymfkörtlarna visade cancerväxt. Senare ultraljud, den 30 september 2014, visade att det fanns en lymfkörtel med cancerceller kvar i armhålan.

 

PATIENTEN anmälde att en bit av muskeln felaktigt togs bort vid operationen den 2 september 2014 vilket medfört att hon har ont och är stram i operationsområdet. Hon anmälde även att man missade att ta bort en lymfkörtel i armhålan i samband med operationen.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET ansåg att det inte förelåg rätt till ersättning med följande motivering:

 

Vid operationen av bröstkörteln har en del av fascian (bindvävshinnan som omsluter kroppens muskler) samt underliggande muskel tagits med i preparatet vilket har varit korrekt för att därmed vara säker på radikalitet med marginal till tumören. Det går inte att på förhand exakt beräkna det utseendemässiga resultatet.

 

Den behandling patienten fick var medicinskt motiverad och utfördes på ett korrekt sätt och enligt en vedertagen metod. Skadan hon har anmält, felaktigt borttagande av muskel, hade inte gått att undvika även om behandlingen hade utförts på ett annat sätt. Det finns inte heller någon annan tillgänglig behandlingsmetod som hade tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Under sådana omständigheter föreligger inte rätt till patientskadeersättning.

 

Vid axillarutrymningen däremot har man inte fått med lymfkörteln med påvisad metastas vilket är en undvikbar patientskada. Lymfkörteln borde identifierats och tagits bort vid axillarutrymningen.

 

Utifrån vad som framkommer av befintliga handlingar har behandling och sjuktid dock inte förändrats på grund av den kvarlämnade körteln och på befintligt underlag går det inte att avgöra om prognosen har påverkats. Vid telefonsamtal med patienten den 17 augusti 2015 framkom att hon inte har blivit opererad på nytt på grund av den kvarlämnade körteln och någon ersättning kan därför inte lämnas i nuläget.

 

Om patienten skulle få ett återfall i sjukdomen har hon rätt att återkomma till Löf som då kommer att pröva om hennes nya besvär är en följd av att man inte fick med lymfkörteln med påvisad metastas vid axillarutrymningen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Av utredningen i ärendet framgår bl.a. följande. Patienten opererades den 2 september 2014 på grund av cancer i vänster bröst. Preoperativt ultraljud identifierade tre lymfkörtlar i axillen (armhålan) med förändrat utseende, vilket ingav cancermisstanke. Från den största av dessa togs finnålspunktion med ledning av ultraljud. Cytologiundersökning av materialet visade en cellbild som talade för cancermetastas. Patienten opererades med modifierad mastektomi och axillarutrymning. Analys av lymfkörtlarna visade emellertid att ingen av de 18 bortopererade lymfkörtlarna visade cancerväxt. Senare ultraljud, den 30 september 2014, visade att det fanns en lymfkörtel kvar i armhålan med utseende och lokalisation som överensstämde med den som tidigare punkterats med cancerutbyte. Patienten genomgick cytostatikabehandling som i första hand var motiverat av tumören i bröstet. Strålbehandling gavs även mot axillen med sannolikt metastaserad lymfkörtel.

 

Patienten har som patientskada anmält dels att man inte tagit bort lymfkörteln i armhålan i samband med operationen, dels att en bit av muskeln felaktigt togs bort vid operationen vilket medfört att hon har ont och är stram i operationsområdet. Hon har även anmält att ärret är fult.

 

Löf har bedömt att operationen var medicinskt motiverad och att den utfördes på ett korrekt sätt och att den smärta och stramhet som uppkommit efter operationen samt ärrets utseende inte hade kunnat undvikas.

 

Löf har konstaterat att man vid axillarutrymningen inte fått med lymfkörteln med påvisad metastas vilket har bedömts som en undvikbar patientskada. Lymfkörteln borde enligt Löf ha identifierats och tagits bort vid axillarutrymningen.

 

Löf har vidare bedömt att behandling och sjuktid dock inte förändrats på grund av den kvarlämnade körteln och att det med ledning av befintliga handlingar inte går att avgöra om fördröjningen har påverkat prognosen. Någon ersättning har därför, i nuläget, inte lämnats. [...]

 

När det gäller anmälan avseende felaktigt borttagande av bröstmuskeln, vilket medfört smärta, stramhet och fult ärr, gör nämnden samma bedömning som Löf och anser på de skäl bolaget anfört att det inte föreligger rätt till ersättning. Vid fördröjd diagnos och behandling av cancersjukdom har enligt nämndens praxis (se bl.a. nämndens referatsamling 2003:01) lämnats en ideell ersättning för det ökade lidande som patienten genom diagnosfördröjningen drabbats av med oro och ängslan för att risken för återfall och död kan ha ökat. Efter höjning uppgår ersättningen numera till 40 000 kr.

 

I detta fall är det inte frågan om en diagnosfördröjning. Vid axillarutrymning i samband med behandling för bröstcancer har en missbedömning gjorts som medfört att en lymfkörtel lämnats kvar. Denna har enligt nämndens bedömning med övervägande sannolikhet innehållit en cancermetastas. Den oro och ängslan som patienten känt med anledning av detta bör enligt nämndens mening jämställas med den som uppkommer vid en diagnosfördröjning av cancer. Särskild ersättning bör därför lämnas med 40 000 kr.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2016/0623

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter