Logotyp Patientskadenämnden

2017:07

Begravningskostnader över schablonen. Ytterligare ersättning.

Begravningskostnader över schablonen. Ytterligare ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799) samt skadeståndslagen (1972:207).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1990, som led av hydrocefalus (onormal ökning av vätskemängden i och omkring hjärnan), ryggmärgsbråck och Arnold Chiari-missbildning (trång bakre skallgrop). Hon opererades i augusti 2015 med en högersidig shunt (dränage) för avledning av hjärnvätskan, men till följd av infektion och behandling för den avled patienten i oktober 2015. Dödsfallet bedömdes som en ersättningsbar patientskada och ersättning från patientförsäkringen har lämnats för bl.a. begravningskostnader.

 

DÖDSBOET begärde högre ersättning för begravningskostnader än vad bolaget lämnat. Vid begravningen deltog 50 personer av patientens vänner och släktingar. Många hade lång väg att resa och därför bjöds det på mat och tårta. Det var inte fråga om extraordinära utgifter. Den totala kostnaden för begravning och mottagningen uppgick till 60 000 kr. Ersättning begärdes även för bouppteckningskostnader.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde ersättningsanspråket med följande motivering:

 

Begravningskostnader ersätts enligt skadeståndsrättslig praxis med ett schablonbelopp. Detta kommer till uttryck i Personskadekommitténs cirkulär 2/2010 (Svensk Försäkring). I cirkuläret fastställs att ett skälighetsbegrepp ska gälla även begravningskostnader (rättsfall NJA 1971 s. 78 m.fl.). Det skälighetsbedömda beloppet har av Personskadekommittén fastställts till 45 000 kr. Enligt Personskadekommittén kan avsteg från schablonprincipen endast göras om det finns särskilda skäl av religiös eller annan art. Enligt Löfs bedömning har det inte framkommit skäl av sådant slag i det här fallet. Begravningskostnader ska därför ersättas med 45 000 kr. Kostnader för bouppteckning ersätts inte enligt rättspraxis (NJA 1930 s. 86).

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Begravningskostnader

 

Dödsboet har yrkat ersättning för begravningskostnader med 60 000 kr. Löf har lämnat ersättning om 45 000 kr med hänvisning till schablonbelopp för begravningskostnader.

 

Enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 skadeståndslagen ska, om en personskada har lett till döden, ersättning betalas för bl.a. begravningskostnad. Det är inte närmare angivet hur den ersättningen ska bestämmas. I den praktiska skaderegleringen används vanligtvis ett schablonbelopp på 45 000 kr som har tagits fram av Svensk Försäkring (cirkulär 2/2010). Om de faktiska kostnaderna överstiger denna schablon ska ersättning lämnas för de verkliga kostnaderna inom skälighetens ram (NJA 1971 s. 78 samt Ersättning vid personskada 2016, IFU, s. 326).

 

Nämnden konstaterar att den avlidna var en ung person med, av allt att döma, en stor umgängeskrets. Många av hennes släktingar och vänner hade en lång resväg till begravningen och det bjöds därför på viss förtäring. Nämnden anser att samtliga begravningskostnader i ärendet är skäliga. Det föreligger således rätt till full ersättning för dessa med det yrkade beloppet, 60 000 kr.

 

Bouppteckningskostnader

 

Nämnden delar Löfs bedömning på de skäl bolaget anfört.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2016/1305

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter