Logotyp Patientskadenämnden

2017:06

Merskada vid fördröjd diagnos av neurodegenerativ sjukdom (ALS). Ersättning.

Merskada vid fördröjd diagnos av neurodegenerativ sjukdom (amyotrofisk lateralskleros, ALS). Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1938, som uppsökte vårdcentral den 9 augusti 2013 pga. ökad ostadighet och kraftlöshet i benen. Medföljande make framförde att han även upplevde att patienten sista halvåret haft en lätt sluddrighet i talet. Datortomografiundersökning av hjärnan i september 2013 visade inga förändringar som kunde ge en säker förklaring till patientens symtom. Vid besök i januari 2014 konstaterades att patienten hade samma besvär som tidigare. Av journalanteckning från den 20 april 2015 framgick att patienten fått diagnosen cerebral infarkt. Det konstaterades även att patienten under ett års tid försämrats i sitt tal och att hon gick hos logoped. Patienten remitterades till neurolog där diagnosen amyotrofisk lateralskleros (ALS) ställdes i september 2015. Behandling med Rilutec mot ALS sattes in men fick sättas ut pga. biverkningar.

 

PATIENTEN anmälde att hon drabbats av lidande till följd av fördröjd diagnos och behandling av ALS sedan september 2013. Patienten anförde att hon uppsökt vårdcentralen upprepade gånger men att man inte tagit hennes besvär på allvar.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET ansåg att det inte förelåg en ersättningsbar patientskada och gjorde följande bedömning:

 

De symtom som noterades vid patientens besök hos läkare den 9 augusti 2013 borde ha föranlett misstanke om annan orsak än enbart cirkulationsstörning i hjärnan. Man borde vid det besöket ha gjort en undersökning av patientens neurologiska funktioner. Sedan datortomografiundersökningen av hjärnan inte hade visat förändringar som kunde anses ge en säker förklaring till patientens symtom borde man ha remitterat patienten till neurologklinik. Om så skett skulle man ha gjort behandlingsförsök med Rilutec såsom skedde år 2015. Man hade även satt ut behandlingen pga. biverkningar. Den enda behandling som finns är Rilutec vilken har en obetydlig bromsande effekt på sjukdomsförloppet. Det visade sig att patienten inte tolererade Rilutec pga. biverkningar varför behandlingen skulle ha blivit helt betydelselös även om den prövats år 2013.

 

Diagnosfördröjningen har inte påverkat sjukdomens förlopp eller behandlingsprognos. Den har inte heller haft någon betydelse för uppkomsten eller förloppet av andra sjukdomar som patienten drabbats av. Någon merskada har därför inte uppkommit och någon ersättning kan inte lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg en ersättningsbar patientskada och gjorde följande bedömning:

 

Löf har bedömt att det föreligger en fördröjd diagnos av patientens ALS sedan år 2013 men att någon ersättning inte kan lämnas för den anmälda skadan. Den enda behandling som finns är, enligt Löf, Rilutec vilken har en obetydlig bromsande effekt på sjukdomsförloppet. Det visade sig att patienten inte tolererade Rilutec pga. biverkningar varför behandlingen skulle ha blivit helt betydelselös även om den prövats år 2013. Enligt Löfs bedömning har diagnosfördröjningen inte påverkat sjukdomens förlopp eller behandlingsprognos. Den har inte heller haft någon betydelse för uppkomsten eller förloppet av andra sjukdomar som patienten drabbats av. Någon merskada har därför inte uppkommit.

 

Nämnden delar Löfs uppfattning när det gäller medicineringen med Rilutec.

 

Nämnden anser dock att en tidigare ALS-diagnos hade lett till tidigare insatser av multiprofessionell teamvård anpassad efter denna diagnos och att patienten i och med detta hade fått bättre stöd och hjälp avseende såväl kroppsliga som psykiska besvär. Nämnden överlåter på Löf att ta ställning till vilken ersättning som kan lämnas för det lidande som patienten drabbats av till följd av denna fördröjning. Vidare bör bolaget utreda om fördröjningen att sätta in dessa insatser i övrigt haft några konsekvenser för sjukdomens förlopp eller behandlingsprognos.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2016/1605

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter