Logotyp Patientskadenämnden

2017:04

Fördröjd diagnos av stroke. Ej ersättning.

Fördröjd diagnos av stroke. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

  

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en man, född 1953, som insjuknade den 28 februari 2009 kl. 05:30 med vänstersidig svaghet. Ambulans tillkallades kl. 09:53 och patienten kom in till sjukhuset cirka kl. 10:30. Symtomen bedömdes som stroke och datortomografi visade hjärninfarkt. Tidsfönstret för både trombolys (blodpropplösande behandling) och trombektomi (kirurgiskt borttagande av blodpropp) bedömdes ha överskridits. Patienten insattes på ASA (acetylsalicylsyra) och vårdades på vårdavdelning till och med den 25 mars 2009.

 

PATIENTEN anmälde att han drabbats av en vänstersidig förlamning till följd av utebliven blodproppslösande behandling av stroke sedan den 28 februari 2009. Patienten anförde att tidsfönstret för blodproppslösande behandling inte överskridits i hans fall.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET ansåg att det inte förelåg rätt till ersättning med följande motivering:

 

Patientens iakttagbara symtom har tolkats och behandlats enligt allmänt vedertagen praxis. Patienten har fått en riktig vård och behandling för sina besvär och det var inte medicinskt motiverat att behandla honom på ett annat sätt än som skett.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg en ersättningsbar patientskada och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har anmält utebliven behandling av stroke den 28 februari 2009. Löf har avböjt ersättning och bedömt att patientens symtom behandlats korrekt. Bland annat har bolaget bedömt att det inte varit indicerat att sätta in trombolysbehandling då det så kallade tidsfönstret för sådan behandling hade passerats.

 

Det finns olika uppfattningar om vid vilken tidpunkt patienten insjuknade. Medan journalanteckningarna anger att detta skedde kl. 05:30 har patienten angett olika tidpunkter men uppgett att han tidigast skulle ha insjuknat kl. 07:30. Nämnden kan vid sin bedömning inte utgå från annat än uppgifterna i journalerna.

 

Trombolysbehandling syftar till att lösa upp proppar. Ju längre tid som går mellan insjuknande och insatt behandling desto mindre sannolikt är det att behandlingen får ett gott resultat. Behandling senare än fyra och en halv timme efter insjuknandet är kontraindicerat med hänsyn till riskerna. Likaså är behandling kontraindicerad vid oklar insjuknandetid och vid stroke som orsakats av blödning.

 

Av utredningen framgår att ambulans tillkallades kl. 09:53 och att patienten anlände till sjukhuset kl. 10:30. En eventuell trombolysbehandling hade efter utredning varit möjlig att i praktiken sätta in inom en timme från ankomsten till sjukhuset men med utgångspunkt från tidsuppgiften i journalen var det då redan för sent att sätta in sådan behandling. Till detta kommer att patienten vid ankomsten till sjukhuset hade symtom som beräknades motsvara 17 poäng på NIHSS strokeskalan vilket medför att den statistiska möjligheten till god effekt av trombolysbehandling var låg. Även om patienten hade insjuknat kl. 07:30 och trombolys då varit möjlig att sätta in bedöms det därför inte övervägande sannolikt att den kunnat lösa proppen. Då hade trombektomi varit en alternativ behandling men år 2009 förekom trombektomi endast i kliniska studier och kan därför inte anses ha varit en vedertagen tillgänglig behandlingsmetod. Patienten behandlades vidare med acetylsalisylsyra för att förebygga ytterligare försämring vilket är vedertagen behandling vid genomgången stroke.

 

Sammanfattningsvis instämmer nämnden i Löfs bedömning att patientens symtom har utretts, tolkats och behandlats på ett korrekt sätt utifrån vad som framkommer av underlaget. Under sådana förhållanden föreligger inte rätt till ersättning enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2016/1503

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter