Logotyp Patientskadenämnden

2017:03

Diagnosförsening av höftledsluxation. Ersättning.

Diagnosförsening av höftledsluxation. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en flicka född den 5 december 2012. Hon förlöstes med kejsarsnitt och sätesläge diagnostiserades vid förlossningen. Barnet undersöktes av läkare på BB vid två tillfällen, vid åtta timmars respektive två dygns ålder. Höftstatus var då normal. Patienten följdes därefter upp på barnavårdscentral med regelbundna undersökningar av höfterna vid ett, fem, sex och tolv månaders ålder. Vid samtliga kontroller noterades normalt resultat. I oktober 2014 uppsöktes barnavårdscentral eftersom personal på barnets förskola noterade att barnet haltade. Modern nämnde då att hon alltid hört kluckande ljud i höften på barnet. I november gjordes höftröntgen som visade dubbelsidig höftledsluxation och barnet remitterades till en ortopedklinik för operation samt efterföljande gipsbehandling.

 

VÅRDNADSHAVAREN anmälde att dottern drabbats av förlängt och onödigt lidande, med behov av flera operationer och betydligt längre rehabilitering pga. att höftledsluxation inte uppmärksammats från födseln.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET ansåg att det inte förelåg rätt till ersättning med följande motivering:

 

Höftledsluxationer hos barn är i flertalet fall medfödda och det finns inget som motsäger att detta även gäller den aktuella patienten. Den absoluta majoriteten av höftledsluxationer diagnostiseras redan i nyföddhetsperioden, men i ett litet antal fall förblir de oupptäckta fram till gångdebuten trots att sedvanliga undersökningar har gjorts även av mycket erfarna barnläkare.

 

Patientens höfter har på sedvanligt sätt undersökts upprepade gånger med normalt fynd under det första levnadsåret och patientens iakttagbara symtom har tolkats och behandlats enligt allmänt vedertagen praxis. Patienten har fått en riktig vård och behandling och det var inte medicinskt motiverat att behandla på ett annat sätt än som skett.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till patientskadeersättning och gjorde följande bedömning:

 

Vårdnadshavarna till flicka född i december 2012 har anmält förlängt och onödigt lidande med behov av flera operationer och längre rehabilitering till följd av fördröjd diagnos och behandling av dubbelsidig höftledsluxation från födseln. Diagnosen ställdes i november 2014 då hälta hade noterats.

 

Löf har anfört att ett litet antal fall förblir oupptäckta fram till gångdebuten trots att sedvanliga undersökningar har gjorts och att patientens höftledsluxation troligen är medfödd. Patientens höfter har undersökts upprepade gånger med normala fynd det första levnadsåret och bolaget anser att patientens iakttagbara symtom har tolkats och behandlats enligt allmänt vedertagen praxis.

 

Nämnden konstaterar att man i detta fall har utfört alla undersökningar i enlighet med det nationella programmet. Det kan vara svårt att upptäcka höftledsluxationer redan på BB, och en del kan luxera senare. Det är viktigt för prognosen att upptäcka skadan före cirka ett års ålder.

 

Som riskfaktorer vid medfödd höftledsluxation räknas sätesbjudning, hereditet och prematur födsel. Patienten hade två av dessa riskfaktorer, sätesbjudning och heriditet, vilket borde ha lett till en vidare utredning med röntgen. Nämnden bedömer att en erfaren specialist inom allmänmedicin borde ha gjort en mer utförlig undersökning med röntgen redan på BB. Luxationen hade då kunnat upptäckas och behandling sättas in i ett tidigt skede. Det föreligger således en fördröjd diagnos och behandling av höftledsluxation från och med den 5 december 2012.

 

Nämnden överlåter på Löf att närmare utreda vilka konsekvenser patientskadan lett till samt vilken ersättning som kan lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2016/1232

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter