Logotyp Patientskadenämnden

2016:19

Ersättning för kostnad för privat vårdgivare när offentlig vård skett med anmärkningsvärd långsamhet.

Ersättning för kostnad för privat vårdgivare när offentlig vård skett med anmärkningsvärd långsamhet. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1952, som hade en godkänd patientskada avseende lidande till följd av fördröjd diagnos och behandling av elektrisk störning i vänster hjärnhalva under perioden den 27 februari 2013 till och med den 5 september 2013.

 

PATIENTEN anförde att det förelåg en fördröjd diagnos och behandling av sjukdomen från ett tidigare datum än vad försäkringsbolaget bedömt, från den 23 november 2011 och i vart fall från februari år 2012. Patienten ansåg även att hon drabbats av kvarstående besvär till följd av fördröjningen samt att hon hade rätt till ersättning för de kostnader hon haft hos privat vårdgivare.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Faktiska iakttagbara symptom har tolkats på ett riktigt sätt och enligt allmänt vedertagen praxis före den 27 februari 2013. Före den 27 februari 2013 finns inte några uppgifter i patientens sjukhistoria som talar för annat än de diagnoser, narkolepsi och sömnapné, som patienten då utreddes för. Patienten har fått en riktig vård och behandling för sina besvär före den 27 februari 2013 och det var inte medicinskt motiverat att behandla henne tidigare eller annorlunda än vad som nu blev fallet.

 

Den fördröjda diagnosen och behandlingen av elektrisk störning i vänster hjärnhalva har med övervägande sannolikhet inte påverkat behandlingen, sjukdomsförloppet, sjukdomsprognosen eller orsakat några kvarstående besvär utöver vad patienten fått räkna med till följd av grundsjukdomen. Under sådana förhållanden föreligger inte rätt till ersättning för bestående men.

 

I de fall ersättning lämnas för merkostnader för vård hos privat vårdgivare utan avtal, med landsting, kan ersättning lämnas maximalt med vad motsvarande vård skulle ha kostat enligt gällande landstingstaxa. Den vård och utredning som utförts hos privat vårdgivare från och med den 6 september 2013 och framåt är vård som patienten skulle ha fått oavsett patientskadan, som ett led i utredning och behandling av grundsjukdomen elektrisk störning i vänster hjärnhalva. Någon ersättning kan således inte lämnas för de kostnader som patienten haft hos privat vårdgivare.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Fördröjd diagnos

 

Av underlaget framgår att patienten led av attacker av plötslig svaghet sedan sommaren 2011. Till en början handlade det om enstaka attacker i veckan, senare flera gånger dagligen. Patienten remitterades för sömnutredning men remissen returnerades från neurofysiologiska kliniken med rekommendation att patienten skulle remitteras till ÖNH-klinik för att utesluta sömnapné-syndrom och för HLA-typning för att utesluta narkolepsi. Remiss till EEG skickades från vårdcentralen i juli 2013. Remissen återsändes med motiveringen att patienten redan var under utredning hos annan neurolog, och att det dessutom förelåg mycket lång väntetid. Patienten meddelades att hon inte skulle bli kallad på grund av den långa väntetiden. Hon vände sig därefter till annan privat neurolog. Nämnden gör bedömningen att det med anledning av patientens symtom var aktuellt att redan i februari 2012 genomföra en EEG och att diagnos då hade kunnat ställas i samband med undersökningen. Rätt till ersättning för fördröjd diagnos och behandling föreligger således från och med februari 2012.

 

Kvarstående besvär

 

Även om diagnos hade ställt i februari 2012 gör nämnden bedömningen att diagnosfördröjningen, förutom det extra lidande som fördröjningen orsakat, inte har medfört några kvarstående besvär utöver vad grundsjukdomen orsakat. Någon rätt till ersättning för kvarstående besvär föreligger därmed inte.

 

Kostnader för privat vårdgivare

 

Löf har gjort gällande att kostnader för privat vårdgivare inte ersätts då den utredning som föranleddes på privat klinik är vård som patienten skulle ha fått oavsett patientskadan, som ett led i utredning och behandling av grundsjukdomen. Löf har vidare gjort gällande att för de fall ersättning lämnas för privat vård, kan ersättning endast lämnas maximalt med vad motsvarande vård skulle ha kostat enligt gällande landstingstaxa.

 

Frågan om ersättning för privat vård har behandlats i slutbetänkandet av Kommittén om ideell skada "Ersättning för ideell skada vid personskada" (SOU 1995:33). Där anges bl.a. (s. 328) "Av att principen att skadestånd endast ges för nödvändiga kostnader anses sålunda följa att kostnader för sjukvård eller läkarvård utöver den standard som normalt tillhandahålls inom den allmänna sjukvården inte ersätts skadeståndsvägen. Särskilda omständigheter kan dock föranleda att den skadelidande tillerkänns skadestånd för kostnader för dyrare vård, såsom då annan vård inte stått till buds eller då vården har varit påkallad av medicinska eller andra liknande skäl".

 

Patienten hade väntat länge på en remiss till EEG när hon i augusti 2013 valde att söka vård hos en privat neurolog för EEG-undersökning. EEG genomfördes i september, diagnos ställdes och behandling påbörjades. Nämnden gör bedömningen att det på grund av medicinska skäl var påkallat att söka vård hos privat vårdgivare. Nämnden anser vidare - i likhet med IVO - att utredningen i den offentliga vården dessutom skett med anmärkningsvärd långsamhet. Nämnden anser därför att aktuella kostnader för privat vård varit nödvändiga. Rätt till ersättning för kostnader hos den privata vårdgivaren i samband med utredning och diagnostisering föreligger därmed.

 

Nämnden överlåter till Löf att beräkna vilken ersättning för sveda och värk samt vilken ersättning för kostnader som blir aktuell.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2016/0696

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter