Logotyp Patientskadenämnden

2016:17

Läkningskomplikationer och navelnekros vid bukplastik. Särskilt fråga om information. Ej ersättning.

Läkningskomplikationer och navelnekros vid bukplastik. Särskilt fråga om information. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799) samt skadeståndslagen (1972:207).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1982, som genomgick operation med gastric-by-pass år 2004 och därefter gick ner i vikt. Hon fick besvär med kraftigt buköverhäng och genomgick därför en s.k. bukplastik den 28 april 2006. Sårläkningen efter detta ingrepp blev komplicerad där bl.a. naveln behövde avlägsnas pga. vävnadsdöd. Vid kontroll i september samma år var allting läkt.

 

PATIENTEN anmälde att hon drabbats av försämrad och utdragen sårläkning efter bukplastiken, då ett stort och fult sår utvecklades på buken efter ingreppet. Hon ansåg att sårkomplikationen uppkommit till följd av att kirurgen vid operationen satte dit naveln trots att överenskommelsen före operationen var att detta inte skulle göras. Patienten gick med på att göra en bukplastik eftersom kirurgen hade lovat henne att inte sätta dit naveln och därmed slippa den stora komplikationsrisken. Hon var beredd på sådana komplikationer såsom infektion och vätskebildning, men hon hade aldrig gått med på operation om kirurgen hade informerat henne om att hon kunde få vävnadsnekros oavsett om naveln sätts tillbaka eller inte. Kirurgen höll inte vad han lovade och undanhöll dessutom information från patientjournalen.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Den utförda bukplastiken var medicinskt motiverad och utförd enligt en vedertagen metod och på ett riktigt sätt. Vid denna operation är det vanligt att naveln behålls och att den flyttas inom transplantatet. Om patienten skulle ha önskat avlägsnande av naveln, vilket är ovanligt, hade en sådan överenskommelse sannolikt dokumenterats i journalhandlingarna. Det är dock inte övervägande sannolikt att den kvarlämnade naveln är orsaken till sårläkningsbesvären. Läkningskomplikationer är mycket vanliga efter bukplastikoperation pga. stora sårytor och långt hudsår och det uppkommer ofta vätskebildning och infektion. Den anmälda skadan i form av sårkomplikation efter den aktuella operationen hade inte kunnat undvikas genom ett annorlunda utförande av operationen. Någon annan behandlingsmetod som tillgodosett vårdbehovet på ett totalt sett mindre riskfyllt sätt finns inte. Under dessa förutsättningar föreligger inte rätt till patientskadeersättning.

 

Patienten vill även, som det får tolkas, anföra att hon inte skulle ha genomgått operationen om hon hade informerats om att hon kunde få nekros oavsett om naveln satts tillbaka eller inte. Bolaget vill framhålla att patientskadelagen inte innehåller någon bestämmelse om ersättning vid utebliven information från sjukvårdens sida. Om och i vilken utsträckning patienten har informerats saknar betydelse när rätten till ersättning ska bedömas. Det är behandlingen och den anmälda skadan som är avgörande. Om en skada uppkommit vid behandling och skadan har samband med brister i informationen från sjukvårdens sida kan skadeståndsskyldighet föreligga. Den behandlande läkarens informationsskyldighet kan inte omfatta alla tänkbara risker och komplikationer som behandlingen kan leda till. Av underlaget framgår att den utförda operationen var nödvändig till följd av patientens hälsotillstånd med stor hängbuk och de besvär denna orsakade. Ingen annan behandlingsmetod som tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt fanns tillgänglig. Även om patienten skulle ha informerats om risk för nekros är det inte sannolikt att hon skulle ha avstått från operation. Mot bakgrund av detta kan eventuell underlåtenhet att informera om risk för den uppkomna komplikationen inte betraktas som oaktsam eller vårdslös. Det föreligger därför inte heller rätt till ersättning på skadeståndsrättslig grund.

 

Vad avser frågan om bristande journalföring vill Löf informera om att det är den skriftliga dokumentation som ligger till grund för bedömning. Ansvaret för journalföring faller utanför patientskadelagens åtagande.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg rätt till ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har anmält att hon drabbats av sårkomplikationer med nekros vilket medfört ett stort sår med utdragen sårläkning efter bukplastikoperation den 28 april 2006. Hon har framhållit att skadan hade kunnat undvikas om man vid operationen hade valt att inte sätta tillbaka naveln. Vidare har patienten framhållit att hon inte skulle ha genomgått operationen om hon informerats om att det förelåg risk för nekros oavsett om naveln sattes tillbaka vid operationen eller inte.

 

Enligt nämndens bedömning var operationen väl medicinskt motiverad och utfördes på ett korrekt sätt enligt vedertagna metoder. Det vanligaste förfarandet vid bukplastik är att naveln sätts tillbaka under operationen och det föreligger ingen signifikant skillnad vad gäller sårläkningsproblematik med infektion och nekros oavsett om naveln sätts tillbaka eller inte. I likhet med Löf anser nämnden att sårkomplikationen inte hade kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet. Det finns inte heller någon annan tillgänglig behandlingsmetod som totalt sett hade tillgodosett hennes vårdbehov på ett mindre riskfyllt sätt. Någon rätt till patientskadeersättning föreligger därför inte.

 

Med anledning av patientens uppgifter om bristande information vill nämnden framhålla att patientskadelagen inte innehåller någon bestämmelse om ersättning vid brister i information som lämnas en patient före behandlingen. Nämnden har emellertid även prövat om det förelegat sådan brist i informationen att ersättning kan lämnas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Av utredningen framgår att patienten hade signifikanta besvär med buköverhäng, bl.a. i form av eksem och hygienbesvär. Av utredningen framgår inte om patienten informerats om riskerna med nekros, infektion och vätskeansamling oavsett om naveln hade satts tillbaka under operationen eller inte. Enligt nämndens bedömning är det dock inte sannolikt att hon skulle ha avstått från operationen även om hon hade fått information om riskerna för nekros. Något orsakssamband mellan den eventuellt bristfälliga informationen och patientens komplikation kan därför inte anses föreligga. Det föreligger således inte heller någon rätt till ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2016/0510

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter