Logotyp Patientskadenämnden

2016:16

Ideell ersättning utöver schablon för egen personskada vid nära anhörigs död. Ytterligare ersättning.

Ideell ersättning utöver schablon för egen personskada vid nära anhörigs död. Ytterligare ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en ung man, född 1995, vars far hade avlidit till följd av fördröjd adekvat behandling av hjärtbesvär i februari 2010. Sonen bedömdes ha rätt till patientskadeersättning för eget psykiskt lidande av övergående natur till följd av faderns bortgång.

 

SONEN anförde att han orsakades omfattande psykiska besvär pga. dödsfallet, något som ledde till att han inte klarade av att gå i skolan när han gick i 8:e klass. Han framställde även ett ospecificerat yrkande om ersättning för kostnader.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till sonens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Med anledning av faderns dödsfall har ersättning till sonen lämnats med en schabloniserad ideell ersättning på 40 000 kr för sveda och värk. Det framkommer att sonen haft besvär även före faderns död och utredning via Barn- och ungdomspsykiatri har resulterat i en neuropsykiatrisk diagnos, ADD (Attention Deficit Disorder). Sonen får behandling med läkemedel, samtal och stöd. Behandlingen fungerar dåligt då hans följsamhet av ordination inte är bra, han har svårt att komma till bokade möten och medicineringen avbryts. Hans fortsatta psykiatriska besvär är med övervägande sannolikhet inte en följd av patientskadan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Den skadelidande har av Löf beviljats ersättning för egen personskada med anledning av faderns dödsfall i februari 2010. En schabloniserad ersättning på 40 000 kr har lämnats för sveda och värk.

 

Den skadelidande har yrkat ersättning för förlust av skolår då han till följd av dödsfallet hoppade av grundskolans åttonde klass. Ersättning har även yrkats för kostnader som inte är specificerade i promemorian.

 

Av utredningen framgår att den skadelidandes skolgång inte varit problemfri. Däremot hade han klarat av sin skolgång fram till faderns död i februari 2010. I samband med dödsfallet slutade han att gå till skolan och utvecklade en depressiv bild. Härefter tillkom allt fler besvär och det blev tydligt att han hade underliggande problem av neuropsykiatrisk karaktär (ADD).

 

Nämnden delar Löfs bedömning att patientens ADD inte orsakats av faderns bortgång. Däremot anser nämnden att dödsfallet tidigarelade försämringen av patientens ADD med ca. två år. ADD medför en ökad känslighet. När ett trauma av den omfattning det är fråga om drabbar en skadelidande med ADD kan denne tappa taget när det gäller den struktur som är viktig och funktionsförmågan försämras. Detta skedde beträffande den skadelidande. Om inte faderns dödsfall hade inträffat skulle han med övervägande sannolikhet ha kunnat gå ut grundskolan. Löf bör utreda vilken ersättning som kan bli aktuell på grund av att den skadelidande inte kunnat gå ut grundskolan.

 

Enligt skadeståndsrättsliga principer är utgångspunkten att man får ta en skadelidande i det skick denne är vid skadetillfället. På grund av att den skadelidande i detta fall hade en neuropsykiatrisk sjukdom blev krisreaktionen längre och allvarligare jämfört med en person utan sådan sjukdom. Nämnden anser därför att den akuta läkningstiden bör utsträckas till två år. Därmed föreligger rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk.

 

Underlaget innehåller inte några uppgifter om vilka kostnader den skadelidande haft efter skadetillfället. Det framgår däremot att antidepressiva läkemedel skrivits ut. Om den skadelidande haft en kostnad för sådana läkemedel under den akuta läkningstiden bör ersättning lämnas för dessa.

 

De symptom patienten hade efter den akuta läkningstidens slut bedöms bero på andra orsaker än den godkända skadan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2015/0690

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter