Logotyp Patientskadenämnden

2016:15

Frågan om ersättning för bristfällig tandbehandling. Ytterligare utredning.

Frågan om ersättning för bristfällig tandbehandling. Ytterligare utredning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1963, som sökte vård för tandfraktur i tand 37 den 20 mars 2013. Det togs en röntgenbild som visade att tandens rotsystem var ofullständigt rotfyllt. Patienten genomgick därefter en kronterapi av tanden den 30 april 2013. Den 24 juni 2014 lossnade kronan från tanden. Tanden avlägsnades i augusti samma år.

 

PATIENTEN anmälde atthon drabbats av ökat lidande pga. ”onödig” kronterapi av tanden 37. Hon yrkade ersättning för sveda och värk, för kostnad för kronterapi och för massagebehandlingar.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Tanden 37 rotbehandlades primärt någon gång under åren 2001 och 2002. Rotbehandlingen ligger dock så långt bak i tiden att sakprövning av den inte kan göras med hänsyn till preskriptionsbestämmelserna i 23 § patientskadelagen. Bolaget har därför endast prövat om det då föreligger en fördröjd diagnos och behandling av den ofullständiga rotfyllningen. Vid besöket den 20 mars 2013 konstaterades att rotfyllningen i tanden var för kort i förhållande till rotens längd. Röntgen verifierade dock inget sjukligt (patologisk) i rotområdet och några besvär förelåg inte heller. Den aktuella tanden avlägsnades till följd av patientens eget val av behandling. Bolagets utredning visar inte att det föreligger en fördröjd diagnos och behandling av ofullständig rotbehandling som i sig medför en personskada.

 

En godkänd patientskada föreligger i form av att tanden kronförsetts med empresskrona innan befintlig rotfyllning optimerats. Den ersättning som kan vara aktuell består av ersättning för sveda och värk för kronbehandling. Beloppet understiger dock lagstadgad självrisk på 2 220 kr. Ny kronterapi kan ersättas via klinikens eget åtagande vid garantiomgörning och handläggs inte via patientförsäkringens åtagande. Behovet av optimerad rotbehandling anses inte vara skadebetingad till utförd kronterapi. Detsamma gäller yrkad ersättning för massage. Någon patientskadeersättning kan således inte betalas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN gjorde följande bedömning:

 

Av ärendet framgår att patienten den 30 april 2013 fick kronterapi i en tidigare rotfylld tand 37. Att kronan lossnade i juni 2014 har av Löf bedömts som en patientskada orsakad av att befintlig rotfyllning inte optimerades före kronterapin. Någon ersättning har inte lämnats på grund av att ersättning för sveda och värk inte uppgår till gällande självrisk. Avseende kostnaden för omgörning har Löf ansett att ny kronterapi hade kunnat utföras kostnadsfritt via klinikens garantiåtagande.

 

Av utredningen framgår att patienten valde att söka tandvård i privat regi där hon efter ett första akutbesök valde att dra ut tanden 37 inför en implantatbehandling. Det framgår inte om patienten ännu har genomgått sådan behandling. Inte heller framgår om kostnaden för denna implantatbehandling har satts ned med belopp motsvarande ny kronterapi eller om garantiåtagandet på annat sätt blivit tillämpligt.

 

Nämnden anser liksom Löf att behovet av implantatbehandling inte är en följd av patientskadan. Skadan hade kunnat åtgärdas med en ny kronterapi. Det står dock patienten fritt att välja hur skadan ska åtgärdas och hos vilken tandläkare. Val av en dyrare behandling hos en annan tandläkare leder inte till att patienten saknar rätt till ersättning för den kostnad en ny kronterapi medför. Nämnden anser därför att ersättning motsvarande kostnaden för ny kronterapi bör lämnas under förutsättning att hon genomgår en behandling av tanden och att denna inte ersätts genom garantiåtagandet. Löf bör utreda vad som i praktiken har skett.

 

Om det visar sig att patienten inte fått ersättning enligt garantiåtagandet och att ersättningsbeloppet därmed överstiger självrisken ska även kostnaden för akutbesöket den 24 juni 2014 ersättas.

 

Vad avser anmälda besvär med värk i vänster ansiktshalva finns visserligen ett tidssamband men inte några kliniska tecken på skada efter tanddragningen. Enligt nämndens bedömning är dessa besvär därför med övervägande sannolikhet inte orsakade av tanddragningen. Därmed föreligger inte rätt till ersättning för dessa besvär.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2016/0379

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter