Logotyp Patientskadenämnden

2016:12

Utebliven övervakning av kompartmentsyndrom. Ersättning.

Utebliven övervakning av hotande kompartmentsyndrom medförde omfattande skador. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § patientskadelagen (1996:799) samt skadeståndslagen (1972:207).

 

Ärendet gällde en pojke, född år 1997, som med anledning av högersidig testikelcancer genomgick en orkidektomi (kirurgiskt borttagande av testikel) under hösten 2013 och en körtelutrymning av kvarvarande metastas den 14 januari 2014. Under den sistnämnda operationen uppstod en mindre aortarift i bifurkationen med blödning, varför kärlkirurger tillkallades omedelbart. Vid ytterligare dissektion uppstod en total ruptur (bristning) av distala aortan och även en rift på vena cava. Någon primär lagning av aorta var inte möjlig med anledning av patientens svaga aortavägg. Rekonstruktion genomfördes därför med aortobiiliakal Y-graft (transplantat) och vena cava sutur. Efter operationen utvecklade patienten kompartmentsyndrom i båda underbenen och akuta fasciotomier (uppklyvning av bindvävshinnan runt en muskel för att lätta på vävnadstrycket) blev nödvändiga natten efter ingreppet. Patienten fick tillfällig dialys och han genomgick ett flertal omoperationer i narkos med VAC-behandling (Vacuum Assisted Closure) och delhudtransplantation.

 

PATIENTENS VÅRDNADSHAVARE anmälde att sonen drabbats av en skadad aorta i samband med operationen i januari 2014. Detta medförde komplikationer i form av kompartmentsyndrom i båda benen, njurskada samt bestående nerv- och muskelskador. Vidare anmäldes fördröjd behandling av komplikationerna till följd av den skadade aortan, vilket medförde förvärrade skador. Slutligen gjorde vårdnadshavarna gällande att de inför operationen inte fick någon information om att det fanns en kalkylerad risk för kärlskada.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Metastasens storlek, lokalisation och patientens tidigare kemoterapi medförde att ingreppet var tekniskt svårt. Operationen var medicinskt motiverad för att man skulle undvika cancerprogress. Ingreppet genomfördes på ett korrekt sätt och med vedertagen teknik i enlighet med gällande riktlinjer. Aortaskadan hade inte gått att undvika genom ett annorlunda utförande. Det finns inte heller någon annan tillgänglig behandlingsmetod som hade tillgodosett patientens vårdbehov på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Operation för kompartmentsyndrom utfördes så snart som uppenbara tecken på detta tillstånd observerades. Vår bedömning är att patientens iakttagbara symtom tolkades och behandlades enligt allmänt vedertagen praxis. Vi anser därför att patienten fick en riktig vård och behandling för sina besvär samt att det inte var medicinskt motiverat att behandla honom på ett annat sätt eller tidigare än som skett.

 

Patientens vårdnadshavare har vidare anfört att de inte fick information om risken för aortaskada/kärlskada innan aktuellt ingrepp. Någon ersättning kan enligt patientskadelagen inte lämnas vid brister i den information som lämnas till en patient om de särskilda behandlingsrisker som kan förekomma. Vi har istället prövat om det förelegat sådan brist i informationen att ersättning kan lämnas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Operationen var medicinskt nödvändig för att undvika cancerprogress. Vår bedömning är därför att man med övervägande sannolikhet hade accepterat operationen oavsett om man hade fått information/fullständig information om aktuell skaderisk. Således finns det inte någon sådan brist i informationen att ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler kan lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg en ersättningsbar patientskada och gjorde följande bedömning:

 

Skadan på aortan

 

Vad avser den anmälda skadan på aortan (kroppens stora pulsåder) hade skadan inte kunnat undvikas med något mindre riskfyllt förfarande. Det föreligger enligt nämnden inte heller någon fördröjning av diagnos och behandling såvitt avser skadan på pulsådern. Rätt till patientskadeersättning saknas således i denna del.

 

Kompartmentsyndromet

 

Patienten har drabbats av kompartmentsyndrom i båda benen efter långvarig bukoperation på grund av cancermetastas. Under reparation av en kärlskada var blodcirkulationen till benen avstängd under minst två timmar. Cirkulationen i benen preoperativt uppgavs inte ha varit tillfredsställande och kompartmentsyndrom i benen var förväntat. Utvecklingen av detta var enligt patientjournalen ett observandum och skulle utvärderas av kärlkirurgens bakjour under kvällen. Någon sådan bedömning finns inte dokumenterad i den medicinska utredningen från kl. 19.21 till dess patienten blev undersökt av en kärlkirurg kl. 01.00, då det noterades att patienten utvecklat ett uppenbart kompartmentsyndrom. Nämnden utgår därför från att utvecklingen av kompartmentsyndromet i patientens ben inte följdes upp under en period av närmare fem timmar. Med hänsyn till att patienten sannolikt var intuberad och sederad under den tiden och därför inte kunde uppge symtom (framförallt ökade smärtbesvär) på tilltagande kompartmentsyndrom, borde hans ben ha bevakats med teknik för intermittent eller kontinuerlig kontroll av trycket i benen. Hade sådan övervakning genomförts hade kompartmentsyndromet kunnat upptäckas och åtgärdas tidigare än vad som nu blev fallet. Det föreligger således rätt till patientskadeersättning för fördröjd diagnos och behandling av kompartmentsyndrom samt för de följdskador i form av nerv- och njurskador som uppstått till följd av denna fördröjning. Löf bör utreda skadornas omfattning.

 

Informationsbrist

 

I frågan om påtalad informationsbrist rörande risken för kärlskada gör nämnden samma bedömning som Löf och anser på de skäl bolaget anfört att det inte föreligger någon rätt till ersättning på skadeståndsrättslig grund.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2015/1265

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter