Logotyp Patientskadenämnden

2016:07

Hjärtinfarkt hade kunnat förhindras med annan uppföljning. Ersättning.

En dödlig hjärtinfarkt hade kunnat förhindras om patienten hade kallats åter för arbetsprov inom en till två dagar. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 och 3 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en man född år 1942. Han uppsökte vårdcentral den 6 december 2010 pga. att han känt tryck över bröstet vid ansträngning sedan ett par dagar tillbaka. Hans besvär bedömdes som klar instabil angina (instabil kärlkramp) och han remitterades akut till medicinklinik. Efter provtagning och undersökning skickades patienten hem, där han avled i hjärtinfarkt den 12 december 2010.

 

DÖDSBOET anmälde att patienten avlidit i hjärtinfarkt till följd av bristfällig vård och behandling av misstänkt början på hjärtinfarkt när han sökte akut för sina besvär den 6 december 2010. Enligt dödsboet hade dödsfallet kunnat undvikas om läkemedel hade satts in omgående pga. den misstänkta infarkten samt om man kallat patienten åter för arbetsprov snarast efter akutbesöket.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde dödsboets ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Handläggningen av patienten på akutmottagningen den 6 december 2010 har skett enligt vad som kan förväntas, utöver att man planerade 3 veckors väntan för patienten innan han skulle få utföra arbetsprov. Diagnosen instabil kärlkramp hade kunnat ställas tidigare om patienten låtit lägga in sig på sjukhus som rekommenderades av läkare. Man informerade om att symtomen kunde vara förenliga med början på hjärtinfarkt och rekommenderade inläggning för vidare utredning/behandling. Patienten valde att återgå till hemmet och kunde enligt de aktuella förutsättningarna inte tvingas till vård.

 

Patientens dödsfall uppkom med övervägande sannolikhet inte till följd av behandlingen eller några brister i denna i samband med läkarbesöket den 6 december 2010. Dödsfallet bedöms i sin helhet ha uppkommit till följd av patientens grundsjukdom instabil angina som i sin tur orsakade en akut hjärtinfarkt den 12 december 2010.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg en ersättningsbar patientskada och gjorde följande bedömning:

 

Bakgrund

 

Patienten sökte vid vårdcentral den 6 december 2010 för bröstsmärtor som förekommit i omgångar sedan några dagar, vid något tillfälle med timslånga besvär. Efter att ha utfört undersökning, blodtrycksmätning och EKG ansåg vårdcentralsläkaren att symtomen med bröstsmärta ingav klar misstanke om instabil angina (instabil kärlkramp). Patienten remitterades akut till medicinklinik. Vid medicinkliniken utfördes provtagning och EKG, vilka inte visade några avvikelser. Bedömningen blev att besvären var misstänkt nydebuterad angina. Patienten föreslogs inläggning för snabb utredning men avböjde enligt journalen inläggning "å det bestämdaste". Patienten fick därför återgå till hemmet med planerad uppföljning i form av arbetsprov (arbets-EKG). Underläkaren vid medicinkliniken satte upp patienten på väntelista för arbetsprov inom tre veckor. Patienten avled i hjärtinfarkt den 12 december 2010 innan han blivit kallad till arbetsprov. Kallelse initierades via telefonsamtal åtta dagar efter akutbesöket och då hade patienten redan avlidit.

 

Anmäld skada

 

Dödsboet har som patientskada anmält att patienten avled i hjärtinfarkt den 12 december 2010 till följd av bristfälligt omhändertagande för instabil angina vid medicinkliniken från den 6 december 2010 och fram till dödsfallet. Dödsboet anmäler att dödsfallet hade förhindrats om man hade satt in läkemedelsbehandling vid besöket på medicinkliniken samt om man hade kallat patienten för arbetsprov i närmare anslutning till akutbesöket. Dödsboet tar även upp att det var slarv och nonchalans av läkaren att låta patienten åka hem samt att akut inläggning med utredning och behandling borde ha ombesörjts.

 

Bolagets inställning

 

Enligt Löf ställdes diagnosen misstänkt instabil kranskärlssjukdom vid akutbesöket. Bolaget anger att då risken för hjärtinfarkt eller död inom 30 dagar enligt vetenskapliga studier bedöms som låg var det rimligt att planera för utredning med arbetsprov i öppen vård när patienten avböjde inläggning. Dock menar bolaget att man skulle ha kallat patienten tidigare än inom de tre veckor som läkaren angav och då inom 7-10 dagar. Bolaget finner därmed att det var adekvat att kalla patienten efter åtta dagar. Mot denna bakgrund har bolaget uppfattningen att det inte uppkommit någon personskada till följd av försenad utredning. Bolaget anser att den läkemedelsbehandling som kunde ha satts in i väntan på utredningen inte med övervägande sannolikhet hade förhindrat dödsfallet. Bolaget hänför dödsfallet till patientens grundsjukdom.

 

Nämndens bedömning

 

Av journalhandlingen från medicinkliniken framgår inte vilken information som lämnades till patienten om hans hälsotillstånd och eventuella risker med att avstå från inläggning. Det framgår inte heller vilken information som patienten fick beträffande när han, om han avstod från inläggning, skulle komma att bli kallad för fortsatt utredning. De uppgifter som lämnats av patientens maka i överklagandet tyder på att patienten bibringats uppfattningen att han skulle komma att kallas till sådan utredning inom ett par dagar från besöket på medicinkliniken och att detta besked var avgörande för hans beslut att avböja inläggning. Enligt nämndens mening var det av stor vikt att patienten gavs fullständig information i dessa delar inför sitt ställningstagande till om han skulle låta sig bli inlagd eller välja att gå hem. Det kan starkt ifrågasättas om inte patienten hade valt att stanna kvar på sjukhuset om han fått klart för sig att det var mycket angeläget med inläggning och i vart fall att han riskerade att få vänta i tre veckor med vidare utredning om han valde att gå hem. Oavsett hur det förhåller sig härmed är det nämndens bestämda uppfattning att patienten skulle ha kallats åter för arbetsprov inom en till två dagar i enlighet med det yttrande som överläkaren vid medicinkliniken avgivit i IVO:s utredning av patientens vårdförlopp. Med hänsyn till att överläkaren vid aktuell klinik gjort denna bedömning får det antas ha varit ett förfaringssätt som kliniken resursmässigt haft möjlighet att erbjuda. Nämnden gör bedömningen att om patienten hade genomgått arbetsprov inom en till två dagar skulle undersökningsfynden ha medfört remittering till fortsatt behandling, såsom ballongvidgning, som med övervägande sannolikhet hade förhindrat den dödliga hjärtinfarkten. Den läkemedelsbehandling för angina som kunde ha övervägts i avvaktan på arbetsprovet anser nämnden däremot inte med övervägande sannolikhet hade kunnat förhindra dödsfallet.

 

Under dessa förhållanden är dödsfallet en ersättningsbar patientskada. Löf bör närmare utreda vilken ersättning som kan lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2015/1652

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter