Logotyp Patientskadenämnden

2016:04

Fortsatt ersättning för inkomstförlust utan samordning med fiktiv inkomst. Ytterligare ersättning.

Fortsatt ersättning för inkomstförlust utan samordning med fiktiv inkomst. Ytterligare ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 och 8 §§ patientskadelagen (1996:799) samt skadeståndslagen (1972:207).

 

Ärendet gällde en man, född år 1953, som efter att ha diagnostiserats med njurcancer i januari 1997 fick en frisk njure bortopererad. Följderna av det felaktiga njurborttagandet är en ersättningsbar patientskada. Den medicinska invaliditetsgraden till följd av patientskadan bedömdes till 46 %. Patienten erhöll hel sjukersättning från Försäkringskassan sedan 1999 och fick ersättning för inkomstförlust från försäkringsbolaget utifrån hel arbetsoförmåga fram till och med inkomstår 2011. Från och med april 2012 har Försäkringskassan bedömt att patienten har en arbetsförmåga motsvarande 75 % av en heltidstjänst då kassan fått uppgift om att han arbetat på olika arbetsplatser och därtill haft oavlönat arbete. Försäkringsbolaget följde Försäkringskassans bedömning och beräknade ersättning för inkomstförlust utifrån en samordning med en fiktiv inkomst motsvarande 75 % av en heltidstjänst, vilket innebär att patientens arbetsoförmåga till följd av patientskadan enligt bolaget nu uppgick till endast 25 %.

 

PATIENTEN yrkade att ersättning för inkomstförlust skulle lämnas även fortsättningsvis utifrån hans faktiska inkomster, således utan samordning med någon fiktiv inkomst. Han gjorde gällande att han alltjämt var helt arbetsoförmögen till följd av smärtbesvär efter patientskadan. Patienten hävdade, med hänvisning till skadeståndslagens förarbeten och praxis från Högsta domstolen, att det inte förelåg sådana förhållanden att hans ersättning skulle reduceras på det sätt som försäkringsbolaget gjort.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Försäkringskassans utredning visade att patienten hade en restarbetsförmåga motsvarande 75 % av en heltidstjänst, oavsett att en del av patientens arbete var oavlönat. Detta motiverar en samordning med en fiktiv inkomst motsvarande 75 % av heltidsarbete.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten har en godkänd behandlingsskada med en invaliditetsgrad om 46 %, varav 33 % betingar psykisk invaliditet. Av utredningen framgår att Löf löpande har godkänt och lämnat ersättning för inkomstförlust till och med inkomståret 2011 med hänsyn till behandlingsskadan och dess följder utifrån ett fastställt inkomstunderlag i enlighet med differensmetoden. För tid därefter har Löf, mot bakgrund av bedömning som gjorts av Försäkringskassan, ansett att endast 25 % av patientens arbetsoförmåga beror på behandlingsskadan. Löf har i ett fall som detta bevisbördan – utan bevislättnad – för påståendet att behandlingsskadan inte längre är hela orsaken till den arbetsoförmåga som tidigare godtagits. Därvid ska Löf göra en självständig bedömning och kan inte endast åberopa beslut som fattats av Försäkringskassan. Av utredningen kan inte anses klart framgå att patientens besvär till följd av behandlingsskadan har avklingat. Löf har därför inte styrkt sitt påstående att den skadebetingade arbetsoförmågan baserad på en invaliditetsgrad om 46 % skulle ha minskat. Det föreligger således rätt till ersättning för faktisk inkomstförlust från och med år 2012 och framåt.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2015/0906

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter