Logotyp Patientskadenämnden

2016:03

Samband mellan godkänd patientskada i form av infektion och senare fallolycka. Ersättning.

Samband mellan godkänd patientskada i form av infektion och senare fallolycka. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 och 8 §§ patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en man, född år 1949, som hade en godkänd patientskada avseende följderna av en septisk artrit (bakterieinfektion i en led) som uppkom i samband med meniskoperation i vänster knä den 19 april 2011.

 

PATIENTEN anförde att han inte var nöjd med den invaliditetsgrad som bolaget hade bedömt föreligga. Han ansåg även att den fraktur i vänster ben som han drabbats av i samband med en halkolycka den 7 december 2011 var orsakad av den godkända patientskadan då denna lett till instabilitet och svaghet i knäet.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET tog ställning till patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Bolaget bedömer att den totala medicinska invaliditetsgraden uppgår till 5 %, varav patientskadan utgör 4 %.

 

Det är inte övervägande sannolikt att det föreligger ett orsakssamband mellan olycksfallet, fraktur i vänster ben, och den godkända patientskadan - infektionen. Den instabilitet i knäet som patienten har upplevt kan inte förklaras av infektionen, som var utläkt flera månader innan frakturen uppkom. Någon rätt till patientskadeersättning för frakturen föreligger inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Patienten genomgick en artroskopi (titthållskirurgi) för menisksymptom i vänster knä i april 2011. Han insjuknade två dagar efter ingreppet med symptom på infektion, men lades in först efter drygt en vecka med tecken på septisk artrit. Det genomfördes ett flertal punktioner och spolningar av knäet och patienten insattes på långtidsbehandling med antibiotika. Under denna tid utvecklade han osteit (benröta) i knäskålen och femurkondylen (nedre delen av lårbenet som förbinder knäleden med underbenet). Infektionen läkte ut med antibiotikabehandling först efter sex månader och vid återbesök i oktober sattes antibiotikan ut. Patienten hade dock belastningssmärtor och sträckdefekt i knäet och eftersom han inte kunde utföra sina vanliga arbetsuppgifter blev han fortsatt sjukskriven på halvtid i ytterligare tre månader. Efter två månader, i december 2011, halkade han på en isfläck och ådrog sig en fraktur på nedre delen av vänster lårben. Patienten har hävdat att halkolyckan i december 2011 är en följd av den infektion i knäet som han drabbats av i samband med meniskoperationen i april 2011. Olyckan beror enligt patienten på en instabilitet och svaghet i knäet och han halkade under rehabiliteringsfasen av infektionen, vilket innebär att knäet inte var fullt funktionsdugligt vilket orsakade olyckan.

 

Löf har godkänt infektionen vid artroskopin som en ersättningsbar patientskada, men har hävdat att det inte föreligger samband mellan infektionen och patientens fallolycka. Bolaget har ansett att den instabilitet i knäet som patienten upplevt inte kan förklaras av infektionen, som var utläkt flera månader innan frakturen uppkom.

 

Av det medicinska underlaget framgår att patienten i oktober 2011 ännu inte var återställd i sin knäfunktion. Han hade belastningssmärtor, svullnad och krepitationer (skrapljud) i knäet samt inskränkt rörlighet (sträckdefekt). Dessa symtom tyder på artrosutveckling, och röntgen av frakturen i december 2011 visade att det förelåg artros i knäleden, något som inte fanns vid röntgen före artroskopin i april 2011. Av invaliditetsintyget den 12 april 2013 framgår också att patienten utvecklat artros som med stor sannolikhet var iatrogent (av sjukvården) orsakad, med påtagliga subjektiva besvär, objektiva röntgenologiska förändringar och kliniska statusfynd.

 

En grundläggande förutsättning för ersättning enligt patientskadelagen är att det med övervägande sannolikhet föreligger ett orsakssamband mellan en skada och medicinsk behandling. Inom svensk skadeståndsrätt ersätts följder av en personskada vilka till sin typ hör till de allmänt förekommande, även om skadan i det särskilda fallet har inträffat på ett ovanligt sätt eller åtskilligt senare än initialskadan (Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, nionde upplagan, s. 198). En person som till exempel bryter benet vid en trafikolycka och som bryter benet igen ett år senare har ansetts kunna få ersättning även för det senare benbrottet (se NJA 1940 s. 382).

 

Infektionen i patientens knä har lett till svårigheter att belasta det på grund av smärta och inskränkt rörlighet. Detta har enligt nämndens mening inneburit att patienten haft betydligt sämre förutsättningar än andra att parera halkan och därmed undvika att ramla. Det är därför enligt nämndens mening övervägande sannolikt att halkolycksfallet i december 2011, med benfraktur som följd, är orsakad av den godkända patientskadan, infektionen vid artroskopioperation i april samma år. Det föreligger därför rätt till patientskadeersättning för följderna av halkolyckan. Nämnden överlåter på bolaget att utreda skadans omfattning och göra en ny bedömning av invaliditetsgraden.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2014/0512

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter