Logotyp Patientskadenämnden

2015:27

Ålderspåslag vid beräkning av ersättning till person yngre än 15 år. Ytterligare ersättning.

Ålderspåslag vid beräkning av ersättning till person yngre än 15 år. Ytterligare ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en pojke, född 2011, som vid tre veckors ålder lades in för övervakning på grund av oklar feber. Under vårdtiden fick pojken en cirkulationskollaps som resulterade i en hjärnskada orsakad av syrebrist. Skadan bedömdes som en ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTENS VÅRDNADSHAVARE anmälde att sonen drabbats av en hjärnskada med bl.a. total synförlust och yrkade ersättning för skadan utifrån medicinsk invaliditet på totalt 97%, inbegripet synförlust.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET bemötte patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Medicinsk rådgivare har i sitt utlåtande redovisat en kumulation av samtliga skadeföljder till en invaliditetsgrad på 97 %. I denna kumulation ingår även synförlust. Synförlust ersätts dock som en särskild skadetyp och ska således inte ingå i kumulationen av den totala invaliditeten. Synförlusten förutan blir den kumulerade invaliditetsgraden 91 %, motsvarande ett belopp på 1 631 000 kr. Därutöver lämnas ersättning för total synförlust med ett engångsbelopp på 1 078 000 kr. Kognitivt bedöms ofta nivån på utvecklingsstörningen vid 6 – 7 års ålder. Bolaget kommer därför att göra en förnyad prövning av den medicinska invaliditetsgraden när patienten är 7 år gammal.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg rätt till ytterligare ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Nämnden delar till att börja med Löfs bedömning av den medicinska invaliditetsgraden på 91 % eftersom total synförlust inte ska ingå i den kumulerade invaliditeten. För totalt synbortfall vid skador orsakade från och med år 2002 till och med år 2012 gäller enligt Trafikskadenämndens ersättningstabeller (s.k. Cirkulär) att synbortfallet ersätts separat som en särskild skadeföljd, helt skild från eventuell övrig invaliditet. Ersättning för total synförlust lämnas således utöver invaliditetsersättningen, vilket är betydligt förmånligare än om synförlusten hade ingått i den totala invaliditeten.

 

Av Trafikskadenämndens Cirkulär 2-2015, Bilaga 7, framgår att ersättning för total synförlust ska åldersreduceras. I Bilaga 5 återges de åldersfaktorer som gäller för åldersreduktion. Åldersfaktorerna slutar dock vid 25 års ålder som nedre gräns och anger inte vad som gäller för skadefall rörande skadelidande som är yngre än 25 år. I Trafikskadenämndens tidigare cirkulär, bl.a. för åren 2012 och 2013, angavs uttryckligen att ersättning för totalt synbortfall hos barn som är 15 år eller yngre ska räknas upp med 10 %. På Patientskadenämndens förfrågan om uppräkningen för barn fortfarande görs även om uppgift om detta utelämnats i de nya cirkulären har man från Trafikskadenämnden uppgett att man anser att sådan uppräkning alltjämt ska göras. Ersättning för synbortfall ska då i detta fall, med en skadelidande som är 1 år gammal vid skadetillfället, räknas upp med 10 % från grundbeloppet 1 078 000 kr till 1 185 000 kr. Det föreligger således rätt till ytterligare ersättning för synförlust.

 

Nämnden anser slutligen att en förnyad bedömning av den medicinska invaliditetsgraden får göras när patienten fyllt 7 år.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2015/0949

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter