Logotyp Patientskadenämnden

2015:26

Treårig preskription – överklagande till nämnden. Ej preskription.

Treårig preskription – överklagande till nämnden. Ej preskription.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

23 § patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna född 1954. Hon opererades med vänstersidig knäledsplastik den 18 maj 2006 på grund av artros. Bolaget bedömde att patienten hade rätt till patientskadeersättning för följderna av bristfälligt utförd knäledsplastik i vänster knä. Den 13 november 2012 gick patienten igenom en primär total höftledsplastik på grund av artros. Patienten ansåg att denna operation var en följd av den godkända patientskadan. Bolaget ansåg i sitt slutliga ställningstagande den 11 januari 2013 att det inte förelåg något samband mellan patientskadan och artrosen i höger höft. Patienten begärde därefter att nämnden skulle pröva ärendet, men bolaget avvisade patientens krav med hänvisning till preskription.

 

PATIENTEN ansåg att preskription inte förelåg. Anledningen till att hennes överklagande inte inkommit inom sex månader var att hennes mamma varit mycket sjuk och avled i början av maj 2013.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Bolaget har den 11 januari 2013 lämnat slutligt ställningstagande avseende fråga om samband mellan patientskadan och anmäld artros i höger höftled och dess följder. Patientens överklagande ankom till Löf den 20 mars 2014. Då överklagande inte inkommit inom den angivna besvärsfristen på sex månader, det vill säga senast den 11 juli 2013, är patientens ersättningsanspråk preskriberat.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att preskription inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Löf godkände som patientskada följderna av bristfälligt utförd knäledsplastik i vänster knä den 18 maj 2006. Den 13 november 2012 genomgick patienten en högersidig primär total höftledsplastik på grund av coxartros. Patienten gjorde gällande att denna operation var en följd av den godkända patientskadan. I slutligt ställningstagande den 11 januari 2013 meddelade Löf att man ansåg att det inte förelåg något samband mellan patientskadan och artrosen i höger höft.

 

Patienten överklagade, i skrivelse som ankom till Löf den 20 mars 2014, bolagets beslut och önskade att Patientskadenämnden skulle avge ett rådgivande yttrande.

 

Löf har gjort gällande att preskription föreligger. Som skäl för detta har bolaget angett att patientens överklagande inte kommit in inom den angivna besvärsfristen på sex månader eller senast den 11 juli 2013.

 

Nämnden gör följande bedömning.

 

Enligt 23 § första stycket patientskadelagen i dess lydelse före den 1 januari 2015 ska den som vill ha patientskadeersättning framställa sitt anspråk inom tre år från kännedom om att anspråket kunde göras gällande, dock aldrig senare än tio år från den tidpunkt då skadan orsakades. Av andra stycket framgår att om den som vill ha ersättning har anmält skadan hos vårdgivaren eller försäkringsgivaren inom den tid som angetts i första stycket så har denne, efter att ha fått del av försäkringsgivarens slutliga ställningstagande i ärendet, alltid sex månader på sig att väcka talan. Det innebär att preskriptionstiden aldrig är kortare än tre år men att den kan förlängas med sex månader när förutsättningar för detta föreligger.

 

I det aktuella ärendet är därför frågan till att börja med om patienten överklagat Löfs beslut inom den treåriga preskriptionstiden. Denna börjar löpa när patienten kan anses ha fått kännedom om att hennes anspråk på ersättning för artrosen i höger höftled kunnat göras gällande. En förutsättning för detta är att hon fått ett objektivt sett någorlunda säkert underlag med avseende på de faktiska förhållanden som hon vill lägga till grund för sitt anspråk (se NJA 2001 s. 93). Löf har inte berört frågan om den treåriga preskriptionstiden och således inte åberopat någon viss tidpunkt som utgångspunkt för denna preskriptionstid. Av utredningen framgår inte att patienten tidigare än tre år innan överklagandet ankom till Löf, dvs. tidigare än den 20 mars 2011, skulle ha haft sådan kännedom som krävs för att preskriptionstiden ska börja löpa. Preskription föreligger således inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2015/0034

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter