Logotyp Patientskadenämnden

2015:24

Tandskada hade kunnat undvikas om operationen hade utförts i lokalanestesi istället för sövning med larynxmask. Ersättning.

Tandskada hade kunnat undvikas om operationen hade utförts i lokalanestesi istället för sövning med larynxmask. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna född 1949. Hon opererades den 23 januari 2014 på grund av tumbasartros i höger tumme. Operationen utfördes i narkos och patienten sövdes med larynxmask. I samband med sövningen uppkom skador på tänderna 11 och 21.

 

PATIENTEN anmälde att hon drabbats av en kronfraktur på tand 11 och en fyllningsfraktur på tand 21 i samband med att hon sövdes vid operationen. Patienten yrkade ersättning för behandling av de uppkomna tandskadorna.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Vid anestesi med larynxmask används inga hårda instrument och man utövar inget våld mot tänderna. En larynxmask är tillverkad i mjukt gummi och plastmaterial. Denna förs ner i svalget för att hålla fri luftväg under operationen och vid behov hjälpa till med andningen. De tandskador som kan uppkomma i dessa sammanhang kan vara att patienten biter på det bitstycke som sätts in för att skydda larynxmasken eller den svalgtub av plast som ibland förs in för att underlätta upprätthållandet av fri luftväg. Narkos med larynxmask är den mest tandskonande metoden.

 

Ett orsakssamband anses föreligga mellan uppkomna tandfrakturer och sövning med larynxmask. Tänderna 11 och 21 var sedan tidigare reparerade med omfattande fyllningsterapier och därmed försvagade, varför det nödvändiga tryck sövningsmasken medförde med övervägande sannolikhet haft en ogynnsam påverkan på tand 11 och 21. De uppkomna fyllningsfrakturerna tand 11 och 21 anses i detta fall utgöra en oundviklig komplikation till en i övrigt medicinskt behandlingsåtgärd.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg en ersättningsbar patientskada och gjorde följande bedömning:

 

Patienten opererades på grund av tumbasartros i höger tumme den 23 januari 2014. Operationen utfördes i narkos och patienten sövdes med larynxmask. Man hade först lagt en medianus- och radialisblockad och sövde sedan.

 

Patienten har anmält att hon drabbats av en kronfraktur på tand 11 och en fyllningsfraktur på tand 21 i samband med att hon sövdes.

 

Löf har bedömt att det är övervägande sannolikt att de anmälda tandskadorna uppkom i samband med sövningen men att tänderna 11 och 21 var försvagade på grund av tidigare fyllnadsterapier och att skadorna därför inte hade kunnat undvikas.

 

Enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen lämnas ersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Nämnden delar Löfs bedömning att skadan inte hade kunnat undvikas genom ett annat utförande av den valda behandlingen.

 

Nämnden har då att ta ställning till om skadan hade kunnat undvikas genom ett annat tillgängligt förfarande, dvs. med en alternativ behandlingsmetod. För att skadan ska ge rätt till ersättning krävs att den alternativa behandlingsmetoden dels tillgodoser patientens vårdbehov, dels ger en totalt sett lägre risknivå samt vidare att den var tillgänglig vid behandlingstillfället. Denna bedömning ska ske med utgångspunkt från den faktiska kunskapen vid skaderegleringstillfället och inte vid skadetidpunkten. Vid en sådan prövning anser nämnden att tandskadorna hade kunnat undvikas om operationen istället hade utförts i lokalbedövning. En sådan behandling hade både tillgodosett patientens behov av bedövning och varit totalt sett mindre riskfylld. Den preoperativa anteckningen i journalen om att patienten helst vill sova innebär enligt nämndens bedömning inte att hon valt bort andra behandlingsmetoder och lokalbedövning var därför även en tillgänglig metod. Under sådana förhållanden föreligger rätt till patientskadeersättning enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen. Det ankommer på Löf att utreda vilken ersättning som kan lämnas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2015/1087

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter