Logotyp Patientskadenämnden

2015:14

Medföljande dotter. Ej patient.

Medföljande anhörig är inte patient.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

2 § patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en flicka född 2002. Hon kom in till sjukhuset i ambulans den 19 juli 2014 tillsammans med sin mamma som hade drabbats av en hjärnblödning. Dottern befann sig inledningsvis i korridoren. En undersköterska och en sjuksköterska tyckte att det kändes obehagligt att en 12-åring befann sig ensam på akutmottagningen mitt i natten under de omständigheter som förelåg. Sköterskorna tog hand om henne och även mammans läkare talade lugnande med henne. Dottern fick mat och en egen säng. Efter att mamman hade undersökts med datortomografi beslutades det att hon skulle överföras till annat sjukhus. Läkaren tyckte inte att det var lämpligt att dottern åkte med i ambulansen då mammans tillstånd kunde komma att försämras vilket hade kunnat medföra en traumatisk upplevelse för henne. Istället kontaktades en manlig bekant till mamman. Mannen mötte upp taxin och tog emot dottern. En läkare på sjukhuset hade sedan telefonkontakt med mannen som bekräftade att dottern hade kommit fram och att hon låg och sov.

 

I efterförloppet har dottern gått i terapi på grund av oro som uppstått till följd av det inträffade.

 

VÅRDNADSHAVAREN anmälde att dottern drabbats av ett psykiskt lidande tillföljd av brister i omhändertagandet av henne i samband med att hennes mamma vårdades akut för en hjärnblödning den 19 juli 2014 på akutmottagningen. Dottern har orsakats ett trauma på grund av oacceptabelt bemötande och omhändertagande av vårdpersonalen på akutmottagningen. Som en följd av den psykiska påfrestningen har dottern drabbats av mardrömmar och kom efter i skolan. Hon har gått i terapi hos en kurator för sina besvär.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

En förutsättning för att patientskadeersättning ska kunna lämnas är att den som har skadats har gjort det i egenskap av patient. I det här ärendet har Löf inte tagit ställning till om dottern ska anses ha varit patient på akutmottagningen den 19 juli 2014. Bolaget önskar att Patientskadenämnden avger ett rådgivande yttrande avseende tolkningen av patientbegreppet.

 

Det finns ingen definition av begreppet patient i patientskadelagen. I förarbetena anges att begreppet patient bör ges samma innebörd som i lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården och lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område. Med patient avses alla som har etablerat en kontakt med hälso- och sjukvårdspersonalen angående sitt eget hälsotillstånd. Det spelar ingen roll om kontakten har etablerats på den enskildes eget initiativ eller om det har skett på annat sätt. När någon ges vård eller behandling eller genomgår en undersökning ska han eller hon oavsett anledningen till åtgärden betraktas som patient (prop. 1995/96:187 s. 26 och 79).

 

Det framgår av förarbetena till lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården (prop. 1993/94:149 s.76 ff) bland annat att en person ska anses som patient om han eller hon har kontakt med hälso- och sjukvården och syftet är att bota, lindra eller trösta eller att förebygga ohälsa. Enligt regeringen bör begreppet patient ges en vidsträckt innebörd.

 

Utredningen visar att dottern inte etablerade kontakt med sjukvården initialt på grund av sitt eget hälsotillstånd. Frågan är om omständigheterna i det här fallet ändå innebär att hon är att anse som patient eller ska jämställas med patient. Om nämnden kommer fram till att så är fallet återstår att utreda om rätt till patientskadeersättning föreligger.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att dottern inte var patient och gjorde följande bedömning:

 

En 12-årig dotter till en kvinna som hade drabbats av en hjärnblödning följde med till en akutmottagning. Under vistelsen där satt hon inledningsvis i en korridor men fick sedan en sängplats på rummet intill sin mor. Där fick hon även mat att äta och något att dricka. Personal på akutmottagningen, som insåg att det var en traumatisk upplevelse för henne, pratade lugnande med henne. När modern skulle transporteras till ett annat sjukhus i ambulans skickades flickan till en bekant till familjen i taxi. Flickan har genom sin mor anmält att hon drabbats av psykiskt lidande till följd av brister i omhändertagandet på akutmottagningen. Frågan till nämnden är om dottern kan betraktas som patient i patientskadelagens mening.

 

Den grundläggande förutsättningen för att ersättning enligt patientskadelagen ska kunna komma i fråga är att den skadade är en patient. Någon definition av begreppet patient finns dock inte i patientskadelagen. I lagens förarbeten (prop. 1995/96:187 s. 76)  anges att med patient avses alla som har etablerat en kontakt med hälso- och sjukvårdspersonalen angående sitt eget hälsotillstånd. Det spelar ingen roll om kontakten har etablerats på den enskildes eget initiativ eller om det har skett på annat sätt. När någon ges vård eller behandling eller genomgår en undersökning ska han eller hon, oavsett anledningen till åtgärden, betraktas som patient.

 

Enligt nämndens mening har det omhändertagande som den medföljande dottern fått varit av social natur och kan inte betraktas som en vårdkontakt som etablerats för hennes eget hälsotillstånd. Några medicinska insatser har det inte varit fråga om. Hon kan därför inte betraktas som patient i den mening som avses i patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2015/0616

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter