Logotyp Patientskadenämnden

2015:13

Cancer, oro och ängslan vid palliativ vård. Ej ersättning.

Ersättning för oro och ängslan vid sen cancerdiagnos kan lämnas även vid palliativ vård. I detta fall kunde ersättningen inte betalas då skadeanmälan inkommit efter att skadelidande avlidit. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 3 patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en man född 1948. Han uppsökte läkare under vintern år 2006/2007 på grund av besvär med andfåddhet. I mars 2007 sökte patienten återigen då han hade besvär med feber, andnöd och trötthet. Det konstaterades att patienten hade lungembolier och han behandlades med Waran till och med hösten 2007. Under vintern 2007 drabbades patienten av tilltagande hosta och återkommande trötthet. Förnyad röntgenundersökning visade inte några nya lungembolier. I övrigt noterades lunginfiltrat som bedömdes som rester efter tidigare lungembolier.

 

I juni 2008 återkom patienten på grund av fortsatta besvär. Röntgen visade inga nya lungembolier men det konstaterades viss progress av lunginfiltrat jämfört med tidigare undersökning. Bronkoskopiundersökning var utan anmärkning. Då tumörprocess inte kunde uteslutas genomfördes ytterligare undersökning som visade att patienten hade lungcancer stadium IV och palliativ behandling inleddes. Patienten avled den 11 april 2009.

 

DÖDSBOET anmälde att patienten drabbats av ett ökat och förvärrat lidande till följd av fördröjd diagnos och behandling av lungcancer då lunginflammation senare visade sig vara blodproppar orsakade av cancersjukdomen, med början i mars 2007 och framåt. Trots tidig misstanke om malignitet brydde man sig inte om att undersöka bakomliggande orsak till patientens tillstånd. Långt senare konstaterades att han hade lungcancer. Dödsboet ifrågasatte om denna fördröjning påverkat behandling och prognos.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde dödsboets ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Bolaget konstaterade dels vad som gällde enligt 6 § första stycket 3 patientskadelagen, och dels att rätten till eventuell ideell ersättning (ex. särskild ideell ersättning) inte kunde övergå till dödsboet om ersättningsanspråket framförts efter dödsfallet, det vill säga om skadeanmälan kom till bolaget efter dödsfallet.

 

Särskild ideell ersättning för oro och ängslan, s.k. orosersättning, kan i vissa fall lämnas om det föreligger en behandlingsfördröjning om minst fyra veckor. Med behandlingsfördröjning menas behandling som syftar till att behandla sjukdomen, inte om endast behandling i smärtlindringssyfte och palliativ behandling hade varit fallet även vid diagnos i rätt tid.

 

Det föreligger en fördröjd diagnos av patientens lungcancersjukdom med början i samband med lungröntgensvaret den 1 december 2007. Infiltraten i vänster underlob hade ändrat utseende och det hade tillkommit ytterligare infiltrat i båda lungorna. Malignitet borde misstänkts och vidare utredning ha initierats.

 

Fördröjningen från och med den 1 december 2007 har med övervägande sannolikhet inte påverkat det fortsatta sjukdomsförloppet, behandlingen eller slutresultatet. Patientens dödsfall har inte tidigarelagts till följd av fördröjningen. Cancersjukdomen engagerade patientens båda lungor i december 2007, vilket motsvarade stadium IV, sjukdomen var således inte botbar varför enbart palliativ/lindrande behandling sattes in.

 

Iakttagbara symtom före den 1 december 2007 har dock tolkats på sätt som kan förväntas av en erfaren läkare inom aktuellt specialistområde. Lungröntgen den 9 mars 2007 visade infiltrat med utseende som vid lunginflammation.

 

Lungröntgen den 12 mars 2007 visade utbredd embolisering och infiltrat. Infiltraten kunde förklaras av lunginflammation och lunginfarkter. Det är inte övervägande sannolikt att malignitet borde ha misstänkts i detta skede.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättning inte kunde lämnas och gjorde följande bedömning:

 

Av utlåtande från överläkaren vid thoraxröntgen framgår att datortomografin den 12 mars 2007 visade utbredd embolisering i lungartärerna med infiltrat i båda lungorna. Infiltraten kunde förklaras av pneumoni och lunginfarkter. Enligt denne läkare är det dock relativt sällan som lungembolier ger lunginfarkter och malignitet kan inte uteslutas vid dessa lungförändringar. Utifrån detta anser nämnden att patienten borde ha utretts närmare redan den 12 mars 2007 för att utesluta malignitet. En diagnosfördröjning beträffande lungcancer föreligger således från detta datum och inte, som LÖF har bedömt, från december 2007.

 

Vad avser diagnosfördröjningens betydelse anser nämnden, i linje med specialisten i onkologi, att diagnosfördröjningen inte hade någon betydelse för sjukdomens förlopp och utgång, inte ens om man utgår från den längre fördröjning som nämnden alltså ansett föreligga. Patientens dödsfall har således inte orsakats eller tidigarelagts av den försenade diagnostiken. Tidigare diagnos och behandling hade dock besparat patienten onödigt lidande. Detta lidande är i och för sig en sådan personskada som kan ge rätt till ersättning från patientförsäkringen. Enligt 6 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) faller dock rätten till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande bort när den skadelidande, som i detta ärende, avlidit innan krav på sådan ersättning har framställts, det vill säga när skadeanmälan lämnades in.

 

När det sedan gäller den särskilda ideella ersättning på 40 000 kr som lämnas enligt schablon för oro och ängslan vid fördröjd diagnos av cancer, s.k. orosersättning, har LÖF ansett att sådan ersättning kan lämnas endast om det föreligger en fördröjning av åtgärd som syftar till att behandla sjukdomen och inte sådan som sker enbart i smärtlindrande syfte, s.k. palliativ behandling. Eftersom endast sådan behandling varit aktuell i detta ärende även vid diagnos i rätt tid har LÖF ansett att det inte föreligger rätt till denna orosersättning.

 

Orosersättningen är tänkt att lämnas för det psykiska lidande, bestående i den oro och ängslan för en ökad risk för återfall och död i sjukdomen, som patienten upplever vid fördröjd diagnos av cancer, se nämndens referat 2003:01. Nämnden har vidare, referat 2009:15, uttalat att man bör vara relativt generös med att medge sådan ersättning och ansett att ersättning ska lämnas vid diagnosfördröjning av cancer med fyra veckor. Nämnden har där också angett att det är rimligt vid diagnosfördröjning av cancer att patienten upplever en oro för att den fördröjda diagnosen, även utan objektivt mätbar tumörtillväxt, ändå kan ha fått konsekvenser för sjukdomsförloppet.

 

Den palliativa vården kan för en patient framstå som vård med en möjlighet till en botande effekt, även om chansen är obetydlig. Eftersom en sådan vård inte kan sägas minska patientens oro och ängslan över diagnosförseningens betydelse, snarare tvärtom, bör orosersättning kunna lämnas även i sådana fall. Rätten till sådan ersättning faller dock även den bort enligt den tidigare nämnda bestämmelsen i 6 kap. 3 § skadeståndslagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2014/1360

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter