Logotyp Patientskadenämnden

2015:06

Kretsen av anhöriga. Ej ersättning.

Frågan om styvbarn kan räknas till kretsen av nära anhöriga när det gäller ersättning för eget lidande till följd av en nära anhörigs död. Ej ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799).

 

Tre styvbarn till en man som begått självmord begärde ersättning för eget lidande. Självmordet, som skedde under frigång i samband med psykiatrisk vård, har bedömts vara en patientskada.

 

STYVBARNEN anmälde att de hade drabbats av en ersättningsbar patientskada iform av psykiskt lidande till följd av styvfaderns död.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET avböjde styvbarnens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

I 5 kap 2 § första stycket 3 p. skadeståndslagen föreskrivs, för den händelse att en personskada leder till döden, att ersättning ska utgå för personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.

 

Med särskilt nära i lagens mening avses främst make/maka, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar, varvid i första hand åsyftas medlemmar i samma etablerade hushållsgemenskap som den avlidne var med i. Med förälder avses biologisk förälder eller adoptivförälder. Vidare anges att det inte kan uteslutas att även andra personer någon gång kan komma ifråga för ersättning, t.ex. syskon som inte sammanbodde med den avlidne.

 

Styvbarnen kan inte anses ha stått sin avlidne styvfar särskilt nära i den mening som bestämmelserna i 5 kap 2 § första stycket 3 p. skadeståndslagen synes förutsätta för att rätt till ersättning ska föreligga. Rätt till ersättning för egen personskada till följd av styvfaderns död föreligger inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det inte förelåg rätt till ersättning och gjorde följande bedömning:

 

Av utredningen framgår att de skadelidandens styvfar har avlidit till följd av brister i vård och behandling och att rätt till ersättning enligt patientskadelagen föreligger. Enligt 8 § patientskadelagen beräknas ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler.

 

Enligt 5 kap 2 § första stycket 3 p. skadeståndslagen kan någon som stod den avlidne särskilt nära få ersättning för egen personskada till följd av dödsfallet. Lagen beskriver inte vad som menas med ”stod den avlidne särskilt nära” men enligt förarbetena till ändringar av skadeståndslagen (prop. 2000/01:68) anges att regleringen främst tar sikte på make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar, i första hand med samma etablerade hushållsgemenskap som den som avlidit. Det anges att det inte kan uteslutas att andra personer någon gång kan komma ifråga. Den vidare tolkningen har överlämnats åt rättspraxis och frågan om vilka personer som kan anses falla inom begreppet har prövats såväl i domstol som i Trafikskadenämnden.

 

Trafikskadenämnden har till exempel i ett avgörande (cirkulärreferat 1-2004) ansett att en styvfar inte har stått den avlidne så nära att han varit berättigad till ersättning. Den avlidne var då 17 år när styvfadern flyttade in och de hade haft hushållsgemenskap i tre år före dödsfallet.

 

Det ena styvbarnet hade sammanbott med styvfadern i mindre än ett och ett halvt år innan styvfadern avled. Hon var vid inflyttningen 17 år gammal men det anges att hon inte har någon kontakt med sin biologiska far och därför tagit dödsfallet särskilt hårt. Det andra styvbarnet hade sammanbott med styvfadern i mindre än ett och ett halvt år innan styvfadern avled. Hon var vid inflyttningen 14 år gammal men det anges att hon inte har någon kontakt med sin biologiska far och därför tagit dödsfallet särskilt hårt. Vidare anges att hon vid hemkomsten möttes av polis strax efter att styvfadern hittats i hemmet. Det tredje styvbarnet hade sammanbott med styvfadern i mindre än ett och ett halvt år innan styvfadern avled. Han var vid inflyttningen 9 år gammal men bodde varannan vecka hos sin biologiska far. Vidare anges att han haft en stark relation med styvfadern och att han varit närvarande vid styvfaderns tidigare självmordsförsök, vilket han tagit hårt.

 

Nämnden ifrågasätter inte att dödsfallet har inneburit sorg och saknad. Däremot kan konstateras att det inte föreligger något sådant släktskap som i första hand avses med lagregeln. Inte heller har det framkommit sådana omständigheter som skulle kunna föranleda att någon av skadelidanden ändå skulle anses ha stått den avlidne särskilt nära i den mening som avses i bestämmelsen. Nämnden gör därför samma bedömning som LÖF och att det inte föreligger någon ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2014/1062, 2014/1063 samt 2014/1064

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter