Logotyp Patientskadenämnden

2015:05

Tandskada. Följdskada och flera vårdgivare. Ersättning.

Det ställs inget krav på en irreparabel tandskada för att ersättning ska kunna lämnas. Trots avsaknad av journaler har utredningen ansetts tillräcklig för att bedöma om ersättningsbar patientskada föreligger. Ansvar för olika försäkringsgivare i en behandlingskedja. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 samt 8 § patientskadelagen (1996:799).

 

Ärendet gällde en kvinna, född 1946, som behandlades med kron- och broterapi hos privat tandläkare under perioden den 12 oktober 1998 till den 30 augusti 1999. Tandläkaren hade sin patientförsäkring hos Länsförsäkringar under perioden den 8 december 1998 till den 31 december 1999. Det konstaterades att en tand var frakturerad, en bro var lös på vänster sida i överkäken region 23-25, flera tänder var karierade samt att en del fyllningar var defekta. Arbetet utfördes som fyra separata konstruktioner i överkäken och tre i underkäken. Journalhandlingar från den privata tandläkaren saknas.

 

Behandlingen anmäldes till Tandläkarnas förtroendenämnd som rekommenderade omgörning hos en specialist i protetik. Omgörningen, som utfördes under 2005 av en tandläkare försäkrad i ett annat försäkringsbolag, var i sin tur så undermålig att ytterligare behandling var nödvändig.

 

PATIENTEN anmälde att hon var missnöjd med den kron- och brobehandling som hon fått. Hon uppgav att hon fått besvär med tänderna 22, 23, 25 och 43, 44 och 45, vilket bland annat innebär att tuggfunktionen inte kunde anses återställd. Patienten yrkade ersättning för kostnaderna för såväl omgörningen 2005 som den ytterligare behandling som blev nödvändig.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET (Länsförsäkringar) avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Det föreligger inte någon patientskada i patientskadelagens mening som tillförts vid behandling hos den privata tandläkaren under perioden den 8 december 1998 till den 31 december 1999. För rätt till patientskadeersättning krävs att patientens tandstatus allvarligt och irreparabelt försämrats. Senare tillkomna skador som är en följd av den ursprungliga behandlingen men som orsakats hos en tandläkare försäkrad i ett annat bolag kan inte ersättas.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att det förelåg en ersättningsbar patientskada och gjorde följande bedömning:

 

Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandlingeller liknande åtgärd under förutsättning att skadan hade kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Ersättning kan också lämnas om patienten drabbats av en personskada till följd av felaktig diagnostisering. För rätt till patientskadeersättning krävs dock inte att patientens tandstatus allvarligt och irreparabelt försämrats, vilket Länsförsäkringar och bolagets medicinska rådgivare gjort gällande.

 

Ärendet gäller tandvård i form av kron- och brobehandling under perioden 8 december 1998 till 31 december 1999 då den ifrågavarande tandläkaren hade sin patientförsäkring hos Länsförsäkringar. Av utredningen framgår att patienten behandlats hos tandläkaren från den 12 oktober 1998 till den 30 augusti 1999. Då patienten inte var nöjd med behandlingen prövades ärendet av Privattandläkarnas Förtroendenämnd som kritiserade behandlingen och rekommenderade omgörning av specialist i protetik. Den genomfördes år 2005 hos annan tandläkare och kostnaden ersattes genom garantiförsäkring hos Wasa (som numera är en del av Länsförsäkringar). Även denna behandling visade sig vara bristfällig och fick göras om. Patienten har beviljats patientskadeersättning från annat försäkringsbolag för den patientskada som orsakats av behandlingen år 2005, däremot inte för den tandvård som hade samband med den bristfälliga tandvården åren 1998-1999.

 

Bedömningen av ärendet har komplicerats av att tandläkaren slängt journalerna avseende tandvården åren 1998-1999 och att det senare i behandlingsförloppet har inträffat brister som kunnat hänföras till såväl annan vårdgivare som annat försäkringsbolag. Det står klart att Privattandläkarnas Förtroendenämnd haft tillgång till de försvunna journalerna vid sin bedömning. Likaså bör Wasa rimligen ha haft tillgång till dessa vid bedömningen av ersättning enligt garantiåtagandet. I utredningsunderlaget finns även röntgenbilder från den 12 oktober 1998, dvs. före det att behandlingen inleddes, samt begäran om förhandsprövning hos Försäkringskassan, tandvårdsräkningar från aktuell tandläkare samt journaler och röntgenbilder som uppvisar senare tandstatus. I avsaknad av journaler går det inte att bedöma om behandlingen överhuvudtaget var indicerad. Utredningen får däremot anses vara tillräckligt omfattande för att nämnden ska kunna ta ställning till om det tillförts någon personskada som hade kunnat undvikas. Det finns också tandvårdsräkningar som anger debiteringsdatum inom angiven försäkringsperiod, varför hela behandlingen bedöms omfattas av försäkringen.

 

Av de röntgenbilder som togs innan behandlingen inleddes framgår att patienten saknade molarer i vänster överkäke samt i höger underkäke. Dessutom saknades tänderna 36,14 och 24. Två treledsbroar ersatte tänderna 14 och 24. Tänderna 17, 27, 12, 11, 21 -24, 45-41, 31-34 och 37 var kariesfria eller hade mindre fyllningar. Enligt nämndens bedömning var det inte korrekt att slipa ned dessa i stort sett friska tänder för att förse dem med kronor. Den utförda terapin blev alltför omfattande i förhållande till vad som hade krävts för att uppnå tillfredsställande funktion och ledde till ett omfattande omgörningsbehov. Patienten bör därför beviljas patientskadeersättning för det lidande och den extra tandvård som den bristfälliga behandlingen medfört.

 

Om en patientskada har bedömts föreligga är patienten berättigad till ersättning för samtliga skador som uppkommit som en adekvat följd av den godtagna skadan. Vid prövningen av om det föreligger adekvat kausalitet är det irrelevant om den fortsatta vården utförs hos samma eller annan vårdgivare och om den senare behandlingen omfattas av patientförsäkring i samma eller annat försäkringsbolag. Tandvårdsbehovet har här blivit förlängt till följd av att även omgörningarna varit bristfälliga. Det föreligger ett klart orsakssamband då tandbehandlingen har orsakat ytterligare tandvårdsbehov. Det ligger också i farans riktning att det kan uppstå komplikationer även senare under behandlingsförloppet. Att en komplikation som inträffar senare under behandlingen separat skulle kunna bedömas som en patientskada medför inte att ansvaret för den tidigare patientskadan upphör. I annat fall skulle patienten kunna stå utan ersättning för följdskador så snart en ny komplikation inträffar. Enligt en samlad bedömning får det anses föreligga adekvat kausalitet beträffande samtliga omgörningar som den bristfälliga behandlingen under perioden 1998-1999 hittills har medfört. Rätt till ytterligare ersättning föreligger därmed. Nämnden överlåter åt bolaget att beräkna vilken ersättning som kan bli aktuell.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2014/1362

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter