Logotyp Patientskadenämnden

2013:16

Fortsatt ersättning för hel inkomstförlust (Dyrssen).

Frågan om fortsatt ersättning för inkomstförlust. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799) samt allmänna skadeståndsrättsliga principer.

 

Ärendet gällde en vid behandlingstillfället 35-årig kvinna som drabbades av en nervskada i bäckenet orsakad av vaginal förlossning med ett stort barn i juni 2000. Patientskadan innebar avföringsinkontinens motsvarande 9 % invaliditet, urininkontinens motsvarande 9 % invaliditet, smärttillstånd motsvarande 5 % invaliditet samt sexuell funktionsnedsättning motsvarande 10 % invaliditet. Kumulation skedde till 29 % invaliditet.

 

PATIENTEN gjorde gällande att besvären till följd av patientskadan var av den graden och omfattningen att de var helt arbetshindrande och att en stor del av tiden gick till att sköta magen. Hon yrkade därför ersättning för hel inkomstförlust. Före patientskadan kunde hon arbeta och studera till sjuksköterska på heltid, trots tidigare operationskrävande besvär med Chrons sjukdom.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde patientens ytterligare ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Patienten arbetar som sjuksköterska på en ortopedklinik. Från april 2002 till och med december 2006 lämnades ersättning för inkomstförlust motsvarande patientens hela arbetsoförmåga. Under den perioden medverkade även patientskaderelaterade psykiska besvär till arbetsoförmågan. För tiden därefter medför patientskadan halv arbetsoförmåga. Ersättning motsvarande halv arbetsoförmåga har därför lämnats från och med 1 januari 2007 till och med mars 2012.

 

Av de patientskadeorsakade skadeföljderna är det framförallt tarminkontinens som påverkar arbetsoförmågan. Tarminkontinensen är till hälften orsakad av patientens sjukdom Mb Chron och till hälften av patientskadan. Patienten har också nackbesvär som medverkar till arbetsoförmågan. Dessa besvär har inte något samband med patientskadan.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att rätt till ytterligare ersättning förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patienten gör gällande att hela hennes arbetsoförmåga beror på patientskadan efter förlossningen i juni 2000. Skadan består i en trolig nervskada i bäckenet, med bl.a. anal- och urininkontinens samt kvarstående smärttillstånd, totalt motsvarande 29 % invaliditet. LÖF har år 2010 godtagit och lämnat ersättning för hel arbetsoförmåga för tiden från april 2002 till och med december 2006. Därefter anser LÖF att endast hälften av arbetsoförmågan beror på patientskadan och hälften beror på andra, konkurrerande skadeorsaker i form av patientens tidigare tarmsjukdom (Mb Crohn), tillkommande nackbesvär och psykisk problematik. Patientens fortsatta inkontinensbesvär kan enligt LÖF endast till hälften tillskrivas patientskadan.

 

Det är en grundläggande princip inom ersättningsrätten att den skadade är försäkrad såsom han eller hon är vid skadetillfället, det vill säga ”i befintligt skick”. Av detta följer att en tillförd skada på en redan skör individ som slår ut personen helt och hållet i något som kallas för ”droppeffekt” ska ersättas i dess helhet. Senare inträffade förhållanden som i och för sig skulle ha gjort den skadade arbetsoförmögen kan enligt rådande praxis inte heller tillmätas betydelse (se NJA 2009 s.104). I ett fall som detta, där bolaget godtagit och lämnat ersättning för inkomstförlust för en period av många år, men därefter vill bryta ersättningen, är det dessutom bolaget som har bevisbördan för påståendet att patientskadan inte längre är orsaken till den arbetsoförmåga som tidigare godtagits.

 

Av utredningen framgår att patienten, trots sin kroniska tarmsjukdom, var arbetsförmögen före den inträffade patientskadan. Det synes råda delade uppfattningar hos bolagets medicinskt sakkunniga i fråga om patientens arbetsoförmåga till följd av den godkända patientskadan. Åtminstone en av de sakkunniga förefaller inte ha varit medveten om att patientens sjukskrivning från år 2002 berodde på att patienten varit föräldraledig fram till dess. När det slutligen gäller omfattningen av patientens nuvarande besvär framgår att patienten, efter en neurogen skada i den externa sfinktern vid förlossning, har en allvarlig avföringsinkontinens och inte kan kontrollera avföringen på något sätt. Patienten har beviljats sjuk- och handikappersättning.

 

Mot denna bakgrund anser nämnden att LÖF inte lyckats visa att patientens besvär till följd av den godkända förlossningsskadan skulle ha läkt ut och inte längre orsakar hel arbetsoförmåga. Patientens eventuella senare tillkomna konkurrerande besvär påverkar inte denna bedömning. Det föreligger således rätt till fortsatt ersättning för hel inkomstförlust.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2012/0783

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter