Logotyp Patientskadenämnden

2013:15

Vilseledande information inför förlossning på en viss förlossningsklinik.

Vilseledande information inför förlossning på en viss förlossningsklinik. Ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799) samt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

Ärendet gällde en flicka som föddes den 21 mars 1997. Hon drabbades av en förvärrad CP-skada till följd av fördröjt omhändertagande omedelbart efter födseln.

 

VÅRDNADSHAVARNA framförde att de inte fick någon information före förlossningen om att riskerna var större att föda på ABC-enheten (Alternative Birth Care) jämfört med en vanlig förlossningsavdelning. I stället var budskapet att ABC var precis lika säkert som vanlig förlossning. De kom till förlossningen med ett friskt barn, buret av en frisk mamma efter en normal graviditet. När dottern föddes var hon livlös. Förlossningspersonal och akutläkare är till 100 % skyldiga till dotterns CP-skada. Det faktum att ABC-enheten ändrat ett antal rutiner på grund av det som hänt familjen tyder på att de rutiner som fanns var bristfälliga och felaktiga. Hela dotterns skada beror på förlossningen.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde vårdnadshavarnas ytterligare ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Förlossningen har skötts på ett medicinskt korrekt sätt i enlighet med ABC-enhetens riktlinjer och med de resurser som funnits tillgängliga. Att man inte har tillgång till CTG-övervakning, sugklocka eller värkstimulerande medel ingår i ABC-enhetens vårdideologi. Den uppkomna komplikationen under förlossningen kunde inte förutses på ett tidigare stadium och den CP-skada som patienten med övervägande sannolikhet drabbades av under förlossningen hade inte kunnat undvikas.

 

Det föreligger dock en viss begränsad fördröjning med att förlösa barnet vilket har medfört en förvärrad CP-skada. Hade ett snabbare och effektivare omhändertagande i samband med förlossningen skett hade CP-skadan kunnat begränsas, men inte med övervägande sannolikhet kunnat elimineras.

 

Patientskadelagen innehåller inte några bestämmelser om ersättning vid brister i den information som lämnas en patient före behandlingen om de särskilda behandlingsrisker som kan förekomma. Krav på ersättning för skada till följd av bristande information får istället prövas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Utredningen i ärendet ger inte stöd för att det skulle ha förekommit sådana brister i informationen som kan grunda skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att rätt till ersättning på skadeståndsrättslig grund förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Ärendet rör en flicka som föddes den 21 mars 1997 vid ABC-enheten på Södersjukhuset.

 

LÖF har bedömt att det föreligger en fördröjning av adekvat omhändertagande omedelbart efter förlossningen och att denna fördröjning lett till en merskada för patienten i form av en förvärrad CP-skada. Efter förlossningen påbörjades omgående upplivningsåtgärder innefattande handventilering med mask men först efter 20 minuter intuberades patienten och det tog 30 minuter innan man läkemedelsbehandlade uppkommen metabol acidos, orsakad av asfyxi under förlossningen. Bolaget har bedömt att den bristfälliga eftervården utgör 50 % av den totala besvärsbilden.

 

LÖF har dock bedömt att själva förlossningen har skötts på ett medicinskt korrekt sätt i enlighet med ABC-enhetens riktlinjer och med de resurser som funnits tillgängliga. Att man inte har tillgång till CTG-övervakning, sugklocka eller värkstimulerande medel ingår i ABC-enhetens vårdideologi. Den uppkomna komplikationen under förlossningen kunde inte förutses på ett tidigare stadium och den CP-skada som patienten med övervägande sannolikhet drabbades av under förlossningen hade inte kunnat undvikas.

 

Vårdnadshavarna har framfört att de inte fått tillräcklig information om att riskerna att föda på ABC-enheten var större jämfört med en vanlig förlossningsavdelning. LÖF har dock inte ansett att utredningen ger stöd för att informationen varit bristfällig om ABC-enheten och en förlossning där. Någon ersättning har därför inte lämnats på skadeståndsrättslig grund.

 

Ersättning enligt patientskadelagen

 

Nämnden gör samma bedömning som LÖF och anser på de skäl bolaget anfört att det inte föreligger någon ersättningsbar patientskada utöver det bolaget godtagit enligt 6 § första stycket 1 eller 3 patientskadelagen.

 

Ersättning på skadeståndsrättslig grund

 

Med anledning av vårdnadshavarnas uppgifter om bristande information konstaterar nämnden att patientskadelagen inte innehåller någon bestämmelse om ersättning vid eventuella brister i den information som lämnas en patient före behandlingen om de särskilda behandlingsrisker som kan förekomma. Frågan om ersättning vid informationsbrist bedöms därför enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Om en skada uppkommit vid behandling och skadan har samband med sådan bristande information som inneburit att patienten inte kunnat lämna ett informerat samtycke till behandlingen kan skadeståndsskyldighet föreligga.

 

Av informationsskriften från ABC-enheten framgår att vårdformen Alternative Birth Care innebär en sammanhållen vård vad gäller förvård, förlossningsvård, eftervård och efterkontroll. Ett begränsat antal barnmorskor svarar för den enskilda kvinnans vård. Vidare framgår att ABC-vården har samma medicinska riktlinjer som den traditionella mödra- och förlossningsvården samt att kvinnanöverförs till traditionell vårdform vid eventuella komplikationer under graviditet eller vid förlossning.

 

I HSAN:s beslut daterat den 13 december 1999 framkommer att dåvarande verksamhetschefen vid ABC-enheten ansåg att det var felaktigt uttryckt i ABC-broschyren att ABC-vården hade samma medicinska riktlinjer som den traditionella förlossningsvården. Enligt honom borde det istället ha stått att ABC-vården har sina egna medicinska riktlinjer som, genom överföring till traditionell vårdform, syftar till att göra vården lika säker som den traditionella förlossningen. Denna felaktighet rättades till i en ny upplaga av broschyren.

 

Enligt nämndens bedömning kan verksamheten på ABC-enheten inte jämställas med den traditionella förlossningsvården bl.a. i fråga om de tekniska förutsättningarna för fosterövervakning och möjligheten att hantera uppkomna komplikationer. Efter den inträffade händelsen har dock s.k. doortest (initial CTG-registrering) införts för alla kvinnor som kommer till ABC-enheten. På så sätt kan fall med initialt misstänkt asfyxi överföras direkt till den ordinarie förlossningsavdelningen. När en verksamhet avviker från en normal vårdstandard är det enligt nämndens mening avgörande att informationen om detta utformas på ett sätt som inte kan misstolkas. I detta fall var den skriftliga information som lämnats till den blivande modern vilseledande då informationen gav intrycket av att en förlossning på ABC-enheten var lika säker som den traditionella förlossningsvården. Nämnden anser således att det föreligger en oaktsamhet från vårdgivarens sida att fullgöra informationsskyldigheten vilket har lett till att den blivande modern inte haft möjlighet att lämna ett informerat samtycke till att föda på ABC-enheten.

 

Frågan är då om informationsbristen har haft sådant samband med skadan att skadeståndsskyldighet föreligger. Vid denna bedömning måste man ta ställning till om den anmälda hjärnskadan inte skulle ha uppkommit om adekvat information hade lämnats. Enligt nämndens bedömning hade den anmälda skadan med övervägande sannolikhet inte uppstått om förlossningen hade skett på en traditionell förlossningsavdelning, framför allt med hänsyn till att CTG-registrering i så fall skett dels vid ankomsten till förlossningsavdelningen, s.k. doortest, dels fortlöpande under förlossningen. Det finns inte heller någon anledning att ifrågasätta att den blivande modern skulle ha avstått från vården på ABC-enheten, då vården där uppenbarligen inte var lika säker som den traditionella förlossningsvården och det, vid en komplicerad förlossning, förelåg risk för allvarliga och bestående skador. Ett tillräckligt samband får därmed anses föreligga mellan vårdgivarens bristfälliga information och den uppkomna skadan. Patienten är därför berättigad till ersättning på skadeståndsrättslig grund för hjärnskadan i dess helhet.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2012/543

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter