Logotyp Patientskadenämnden

2013:14

Definitiv invaliditet bedöms när hälsotillståndet har stabiliserats. Skadeståndsgrundande vårdslöshet vid administration av medicin.

Dosering av medicin 10 gånger mer än avsett har bedömts utgöra skadeståndsgrundande vårdslöshet. Frågan om bedömning av definitiv invaliditet fick anstå till dess patientens tillstånd stabiliserats.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

8 § patientskadelagen (1996:799) samt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 

Ärendet gällde en pojke född 1998 som drabbades av en hjärnskada till följd av överdosering av morfin efter operation på grund av reflux i urinledarna den 7 februari 2001. Patienten beviljades patientskadeersättning för hjärnskadan.

 

VÅRDNADSHAVARNA framförde att felbehandlingen hade medfört att patienten drabbats av sammanlagt fem diagnoser samt diagnosen ADHD och svagbegåvning. De ansåg att ersättningen för sveda och värk var för låg och vidare att den medicinska invaliditetsgraden om 28 % var för låg med hänsyn till patientens handikapp samt att ersättningen för lyte och men samt olägenheter var för låg.

 

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF, avböjde patientens ersättningsanspråk med följande motivering:

 

Sveda och värk

 

Ersättning för sveda och värk har lämnats med 31 000 kr för tiden 2001-02-07 – 2002-02-06. Beloppet är framräknat enligt gällande tabell och praxis samt med hänsyn till skadans art, behandlingens form och den akuta sjuktidens längd. Vid beräkning av ersättningen har hänsyn tagits till att patienten sjukhusvårdats. Förhöjning av ersättningen har skett under intensivvårdsbehandlingen.

 

Medicinsk invaliditetsgrad

 

Medicinsk invaliditetgrad har fastställts till kumulerat 28 % utifrån befintligt medicinskt underlag. En ny bedömning av den medicinska invaliditeten ska göras när patienten uppnår 18 års ålder. En definitiv bedömning av den medicinska invaliditeten kan inte göras dessförinnan då hela skadebilden ännu inte är klarlagd med hänsyn till patientens låga ålder.

 

Ersättningen för lyte och men samt olägenheter i övrigt

 

Ersättningen för men är avsedd att kompensera psykiskt och fysiskt lidande. Det som avgör ersättningens storlek är den medicinska invaliditetsgraden och patientens ålder (3 år) vid invaliditetstidpunkten. Den utbetalda ersättningen för lyte och men uppgår till 137 000 kr.

 

Ersättning för anspänning på fritiden liksom för kostnadsrisker har lämnats med ett årligt belopp på 6 500 kr. Det årliga beloppet, 6 500 kr x kapitaliseringsfaktorn 19,1 (livsvarigt) uppgår till 124 000 kr. Ersättning för olägenheter i övrigt har också lämnats för förfluten tid 2002-02-07 – 2012-10-24 med 70 000 kr. Sammanlagd ersättning för olägenheter i övrigt uppgår till 194 000 kr.

 

Ersättningen för lyte och men samt olägenheter i övrigt har framräknats i enlighet med skadeståndsrättslig praxis.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättning i ärendet borde lämnas på skadeståndsrättslig grund och gjorde följande bedömning:

 

Av utredningen framgår att patienten, en två och ett halvt år gammal pojke, opererades för reflux i urinledarna den 7 februari 2001. Smärtlindringen i det postoperativa förloppet skedde via dropp med morfin. Av misstag fick patienten dropp med 10 gånger så hög dos morfin som han borde ha fått […]. Den grava överdoseringen upptäcktes inte förrän morgonen därpå. Till följd av den felaktiga medicineringen drabbades patienten av en allvarlig hjärnskada. Skadan har enligt nämnden orsakats av sådan oaktsamhet att ersättning i ärendet bör lämnas på skadeståndsrättslig grund, det vill säga utan avdrag för självrisk och utan det ersättningstak som annars gäller enligt patientskadelagen.

 

Vad avser ersättningen för sveda och värk delar nämnden LÖF:s bedömning och anser på de skäl bolaget anfört att det inte föreligger rätt till ytterligare ersättning.

 

LÖF har bedömt invaliditetsgraden till 28 % utifrån befintligt medicinskt underlag och meddelat patienten att en ny bedömning av den medicinska invaliditeten ska göras när patienten uppnått 18 års ålder. Patienten, som nu är 15 år gammal, har begärt att nämnden prövar ärendet och fastställer en högre invaliditetsgrad.

 

Av underlaget framgår att patientens besvär i vissa avseenden har förvärrats och att det finns risk för ytterligare försämring. Någon säker bedömning av invaliditetsgraden kan därför inte göras för närvarande utan bör, som LÖF framhållit, anstå till dess att patienten fyllt 18 år när hans tillstånd får anses ha stabiliserats. Bedömningen om den ideella ersättningens storlek för lyte och men samt olägenheter och kostnadsrisker får göras i samband därmed.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 2013/0911

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter